Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA JANKOWSKA"

Ocena jakości wody pitnej w powiecie mińskim


  Ocena jakości wody pitnej wymaga analizy parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych. W artykule przedstawiono ocenę jakości wody pitnej w powiecie mińskim w latach 2006-2008. Wyniki badań pochodzą ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim. Wodę do badań pobierano z 21 wodociągów powiatu mińskiego. W analizowanym okresie z parametrów fizycznych najczęściej była przekroczona mętność, a z chemicznych: mangan i żelazo. Wodociągi charakteryzujące się najlepszą jakością wody to: Chorśla, Chyżny, Dobre, Sokóle, Mińsk Mazowiecki, Mrowiska.Polska charakteryzuje się najniekorzystniejszym w Europie poborem wody na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB), wyrażonym w procentach posiadanych zasobów [Z. Mikulski 1998, K. Szuma 2011]. Pobory wody na osobę w gospodarstwach domowych w Europie wynoszą 150-300 litrów na dobę. Przeciętne normy dziennego zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych w Polsce (wg rozporządzenia ministra infrastruktury z 14 stycznia 2002 r.) wynoszą maksymalnie 160 litrów (w mieszkaniu wyposażonym w wodociąg, ubikację, łazienkę oraz dostawę ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) [DzU Nr 8, poz. 70]. Szacuje się, że wystarczającą wielkością do celów bytowych jest 100 litrów na dobę [A. Ciepielowski 1999, J. Deska i in. 2005]. Woda do picia i do celów gospodarczych powinna spełniać wiele wymagań sanitarnych, chroniących jej użytkownika przed skutkami pogarszającego się stanu środowiska. Taką rolę odgrywają parametry oceny jakości wody, unormowane w naszym kra- Mapa powiatu mińskiego (oprac. własne na podstawie http://edukacjaregionalna.republika.pl/50.htm) ju rozporządzeniami ministra zdrowia. Obowiązujące w Polsce normatywy są zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz uwzględniają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia [M. Granops, J. Kaleta 2005]. Jakość wody wodociągowej zależy od źródła jej poboru, sposobu ujmowania i o[...]

Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim w latach 2005-2007


  Ocena jakości wody wymaga określenia wartości wszystkich wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych. W artykule przedstawiono ocenę jakości wody przeznaczonej do picia w powiecie siedleckim sporządzoną na podstawie danych uzyskanych z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Siedlcach z lat 2005-2007. Wodę do badań pobierano z 10 wodociągów w powiecie siedleckim. W 2005 r. tylko w jednym wodociągu - w Stoku Lackim - woda odpowiadała obowiązującym w Polsce normom jakości wody pitnej. W 2006 r. nie zostały przekroczone żadne normy w 4 punktach pomiarowych, a w 2007 r. w 2 punktach. W analizowanych latach z parametrów fizycznych najczęściej przekraczana była mętność i barwa, natomiast z chemicznych: żelazo i mangan. Wskaźniki biologiczne przekraczające dopuszczalną normę to: liczba bakterii E. coli lub grupy coli typ kałowy (3 razy), bakterie grupy coli (2 razy) i ogólna liczba bakterii w 37oC (1 raz). Odczyn, zapach, smak, twardość i azotyny to parametry, które nie przekraczały obowiązujących norm w żadnym z analizowanych wodociągów. Najlepszą jakość wody zanotowano na wodociągu Stok Lacki. JOLANTA JANKOWSKA, GRZEGORZ KOC, JACEK RAK, ELŻBIETA RADZKA Akademia Podlaska w Siedlcach Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Woda odgrywa bardzo ważną rolę w procesach zachodzących na Ziemi. Niebezpieczny jest zarówno jej brak, jak i nadmiar. Zapasy tego surowca kurczą się i na wielu terenach zaczyna jej brakować. W wyniku niedoboru wody następuje przekształcenie krajobrazu i zmiana środowiska przyrodniczego, a co za tym idzie - zmniejszenie bioróżnorodności biologicznej. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. W krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych (odpływy) szacowane są na 4,6 dam3/rok na jednego mieszkańca. W Polsce rocznie na każdego mieszkańca przypada średnio prawie 3-krotnie mniej wody niż w Europie. Zasoby wodne Polski cechuje również duża zmienność s[...]

 Strona 1