Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"anDrZEJ CZarsKi"

Scheil-Schwartz-Saltykov method in the matrix depiction

Czytaj za darmo! »

Stereological description of dispersed microstructure is not an easy problem and is constantly a subject of research [1, 2]. From the practical point of view, the stereological description of this type of microstructures is essential in analyses of such processes as coarsening, spheroidization or in research of relationship between microstructure and properties (e.g. bearing steel). One of th[...]

Wpływ metody pomiaru na wartości średnicy równoważnej cząstek fazy dyspersyjnej

Czytaj za darmo! »

W mikrostrukturze materiału dwufazowego jedna z faz może mieć postać dyspersyjną, czyli występować jako drobne cząstki, rozmieszczone przypadkowo w osnowie drugiej fazy. Fazę dyspersyjną opisuje rozkład cząstek według rozmiarów, na ogół w postaci gęstości prawdopodobieństwa (GP) f3(D) (D - średnica cząstki). Podstawę wyznaczenia funkcji f3(D) stanowi funkcja f2(d) (d - średnica płaskiego przekroju cząstki). Większość istniejących metod wyznaczania funkcji f3(D) zakłada, że cząstki mają kształt kulisty [1]. W niektórych przypadkach (np. koagulacja cementytu w stalach węglowych) funkcje GP: f3(D) dla średnic cząstek (kul) cementytu i f2(d) dla średnic płaskich przekrojów (kół) są zbliżone do siebie, a zatem zagadnienie rozkładu rozmiarów cząstek można ograniczyć do funkcji f2(d) [2÷4]. Badania koagulacji w stalach wykazały [2], że empiryczne funkcje f2(d) można opisać za pomocą GP rozkładu Weibulla, czyli: f2(d) = n·a·d-1·exp(-a·dn) (1) gdzie a i n - parametry rozkładu. Z punktu widzenia poprawności odwzorowania empirycznego rozkładu rozmiarów cząstek fazy dyspersyjnej (f2(d), f3(D)) istotny jest problem sposobu wyznaczania średnicy równoważnej d (średnica koła aproksymującego przekrój cząstki) metodami komputerowej analizy obrazu. W prezentowanej pracy dokonano porównania empirycznych rozkładów średnic równoważnych płaskich przekrojów cząstek fazy dyspersyjnej otrzymanych na podstawie pomiarów pól powierzchni f2(dA) i obwodów f2(dP). Materiał do badań [...]

Zależność między twardością a mikrostrukturą stali Fe-0,67 %C ze skoagulowanym cementytem


  Przedmiotem pracy jest ocena wpływu parametrów mikrostruktury ze skoagulowanym cementytem na twardość stali Fe-0,67%C. W stali o mikrostrukturze grubego sferoidytu w stanie zrekrystalizowanym po odkształceniu plastycznym cząstki cementytu są głów- nie wewnątrz ziarn gruboziarnistej osnowy. Podczas wygrzewania przy temperaturze 700 °C i czasach do 800 godzin mikrostruktura stali zmienia się niewiele; w konsekwencji twardość stali jest w przybliżeniu stała. W stali o mikrostrukturze grubego sferoidytu w stanie po wysokim odpuszczaniu cząstki cementytu są głównie na granicach ziarn drobnoziarnistej osnowy. Podczas wygrzewania przy temperaturze 700 °C i czasach do 800 godzin koagulacja cementytu determinuje rozrost ziarn ferrytu w wyniku czego twardość stali maleje. Mimo znacznie większej dyspersji cementytu w stali zrekrystalizowanej po odkształceniu plastycznym, w porównaniu ze stalą po ulepszaniu cieplnym, po wygrzewaniu w najdłuższym czasie, twardość jej jest znacznie niższa a mikrostruktura prak- tycznie stabilna. Przeprowadzone badania wykazują, że w tym przypadku twardość stali bardziej zależy od mikrostruktury osnowy, a mniej od parametrów cząstek cementytu. Jednakże cząstki cementytu mogą wpływać na stabilność osnowy, a tym samym na szyb- kość zmiany twardości w miarę upływu czasu wygrzewania. The aim of this work is to evaluate the influence of microstructure with coarse cementite on hardness of Fe-0.67%C steel. In microstructure formed by recrystallization after cold work, the particles are distributed mainly inside grains of coarse-grained matrix. During annealing (715 °C/800 hours) microstructure is preserved, in consequence hardness is approximately constant. In microstructure formed by hardening with subsequent tempering, the particles are situated mainly on fine matrix grain boundaries. During annealing (715 °C/800 hours) ferrite grain growth is determined by Ostwald ripening. In result of the grain growth the hardness of steel de[...]

Zastosowania metod statystycznych do kontroli procesu wielkopiecowego


  Dane przemysłowe uzyskane w wyniku rutynowych kontroli procesów technologicznych i ich produktów, zgromadzone w formie elektro- nicznej, są cennym źródłem wiedzy technologicznej przydatnej w modelowaniu, symulacji, sterowaniu, czy kontroli jakości procesów. Jeśli dane są obiektywne, to środkiem do podejmowania właściwych decyzji może być statystyka matematyczna. W pracy pokazano złożoność procesu pozyskiwania wiedzy z danych przemysłowych. Zaprezentowano metody i instrumenty oraz wyniki analizy statystycznej, której celem była ocena procesu wielkopiecowego. Analiza wybranych parametrów upoważnia do sformułowania następującej tezy: w badanym okresie wielkość produkcji dobowej wielkiego pieca była stabilna, natomiast brak stabilności stwierdzono dla parametrów charakteryzują- cych jakość surówki żelaza: zawartości w niej krzemu i temperatury spustu. Industrial data obtained as a result of a routine control of industrial processes and their products gathered in the electronic form are a valuable source of the technological knowledge useful in modeling, simulation, guidance and control of the quality processes. If data are objective, then the mathematical statistics is a measure for making the right decisions. The specific outcomes of applying the chosen methods of the mathematical statistics for acquiring knowledge of the quality of the blast-furnace process were presented. A complexity of the process of gaining knowledge from industrial data as well as the applied methods and instruments were shown. The analysis results of the variable daily production of the blast furnace are pointing at the stability of the process in the analyzed period. However, a lack of the statistical stability of parameters of the product quality, that is, silicon contents in the pig iron and temperatures of its trigger, were established. Słowa kluczowe: dane przemysłowe, pozyskiwanie wiedzy, statystyki przemysłowe Key words: industrial data, knowledge acquisition, indu[...]

Assessment of pearlite degradation in power industry cast steel after long-term exploitation DOI:10.15199/28.2017.5.2


  Changes of the metals and alloys microstructure under heat activation are caused by the tendency to reduce the free energy. McLean [1] defines this behaviour as internal instability of the system. The result of this instability are processes such as grain growth, spheroidization, particle coarsening, coalescence, discontinuous thickening etc. Knowledge of these processes from the point of view of their mechanisms and kinetics is very important in cognitive terms, but primarily in utilitarian. This is the basis for analysis of the morphological stability of microstructure. As regards the lamellar microstructure such as perlite morphological destabilization is above all the result of the spheroidization and particle coarsening. The process of pearlite spheroidization consists in a change of the shape of the cementite plates into the shape which is approximately spherical, with the preservation of the constant phase volume, while is can be accompanied by diffusion growth [2]. The first stage of the process is fragmentation, i.e. division of the plates into smaller ones. Next, gradual rounding of the plates is observed, until a semi-spherical shape is obtained. In the further stages, coarsening of the spheroidized particles may occur. The complexity of the processes taking place during spheroidization has its source in the substructure of ferrite and cementite, the geometrical characteristics of the phases (deviations from the plate morphology), the properties of the interface boundaries etc. Particle coarsening, in alloys with disperse phase, is the process of particles growth, consisting in a diffusive growth of larger particles at the expense of dissolution of the smaller in the matrix, at a constant volume fraction of the disperse phase (e.g. cementite). Particle coarsening results in increasing of mean particle size, as well as changes in the particles size distribution [3]. Many power plants use ferritic-pearlitic steels form[...]

 Strona 1