Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA R. GRZECHOWIAK"

Procesy wodorowe we współczesnym przemyśle rafineryjnym

Czytaj za darmo! »

Wzrastające znaczenie procesów wodorowych we współczesnym przemyśle rafineryjnym jest spowodowane nie tylko koniecznością zmniejszenia zawartości siarki oraz węglowodorów aromatycznych w paliwach lecz także poprawą jakości produktów otrzymywanych w procesach pogłębionej przeróbki ropy naftowej, w tym także głębokiej hydrorafinacji pozostałości próżniowych. A review hydrodesulphurization c[...]

Katalizatory hydrorafinacji i uwodornienia na nośnikach Al2O3-;TiO2 i SiO2-TiO2

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ TiO2 na właściwości MoNi katalizatorów hydrorafinacji oraz Ni katalizatorów uwodornienia. Porównano układy Al2O3- TiO2, i Al2O3, oraz SiO2TiO2, SiO2. Przedstawiono wyniki badań wpływu tytanu na teksturę, kwasowość oraz aktywność HDS/HDN katalizatorów MoNi oraz Ni katalizatorów uwodornienia. W preparatyce nośnika Al2O3-TiO2 (15% mas. TiO2) stosowano metodę współstrącania, za[...]

Charakteryzowanie techniką TPO depozytów węglowych osadzonych na katalizatorach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań charakteru depozytów węglowych osadzonych na katalizatorach typu Ni/Al2O3/ZSM-5, wykonanych techniką termoprogramowanego utleniania (TPO). Opisano aparaturę, sposób i warunki oznaczania stosunku H/C w koksie. Jako metodę detekcji stosowano chromatografię gazową. Wyniki otrzymane tą metodą porównano z rezultatami analizy elementarnej. sadzanie się depozytów węglowy[...]

Z badań nad opracowaniem katalizatora dla procesu katalitycznego odparafinowania olejów napędowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem formuły katalizatora z uwzględnieniem czynników mających wpływ na teksturę i na modyfikację funkcji kwasowej oraz odwodorniająco- uwodorniającej. Stwierdzono, że za kryterium wstępnej selekcji katalizatorów można przyjąć średni promień porów (ok. 4 nm), kwasowość całkowitą (0,7÷0,8 mmol-g-1), udział silnych centrów kwasowych (0,12÷0,17 mmol- g1); o[...]

Materiały mezoporowate w ochronie środowiska i technologii paliw

Czytaj za darmo! »

Synteza materiałów zaliczanych do rodziny M41S została zapoczątkowana opracowaniem materiału mezoporowatego MCM-41 o uporządkowanej strukturze heksagonalnej (Mobil Oil, 1992 r.). W wyniku dalszych badań otrzymano sita mezoporowate MCM-48, MCM-50, SBA-13, SBA-15 i MSU. W zależności od rodzaju stosowanego surfaktantu, prekursora krzemu, pH, temperatury obróbki hydrotermalnej i warunków usuwania templatu otrzymuje się materiały różniące się uporządkowaniem struktury, stabilnością i morfologią powierzchni. Generowanie centrów aktywnych w materiałach mezoporowatych odbywa się na etapie syntezy (np. wprowadzenie metali do szkieletu sita) lub metodami post-synthesis (np. impregnacja). Możliwość projektowania powierzchni sit mezoporowatych powiększa obszar ich zastosowań w katali[...]

Sita cząsteczkowe w agrochemii i ochronie środowiska


  Przedstawiono przegląd literatury na temat zastosowania sit molekularnych (zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych) w agrochemii i ochronie środowiska. Zaprezentowano kierunki badań nad modyfikacją i zastosowaniem syntetycznych zeolitów w rolnictwie i ochronie środowiska na tle zastosowań tych materiałów pozyskiwanych z surowców naturalnych. Uwzględniono także wyniki badań nad zastosowaniem materiałów mezoporowatych. Omówiono wykorzystanie sit cząsteczkowych w kontrowanym uwalnianiu pestycydów, spowolnionym uwalnianiu nawozów, rekultywacji gleb, suplementowaniu pasz i dezodoryzacji. Wskazano, że wykorzystanie tych materiałów w agrochemii umożliwia także zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska przez pestycydy (fotokatalityczna degradacja), metale ciężkie oraz nadmierną ilość nawozów. A review, with 61 refs, of uses of mol. sieves for controlled release of pesticides and mineral fertilizers, deodorization of animal excrements, removal of heavy metals from soil and underground water, improvement of fodders, mineralization of pesticides and degrdn. of polymers. Intensyfikacja upraw i hodowli zwierząt spowodowana wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność jest uwarunkowana nie tylko bardziej efektywnym wykorzystaniem nawozów i pasz, ale także racjonalnym stosowaniem pestycydów oraz opracowaniem metod ich degradacji. Problemem towarzyszącym wzrastającej skali produkcji żywności jest usuwanie odorów. Istotnego znaczenia nabierają metody poprawy retencji wody, stopnia napowietrzenia, infiltracji i perkolacji gleby. W rozwiązywaniu tych problemów znaczący udział ma zastosowanie sit cząsteczkowych. Wykorzystanie tych materiałów jako adsorbentów, wymieniaczy jonowych czy też nośników katalizatorów determinują średnica, kształt i objętość porów1-4) oraz zdolności jonowymienne. Ze względu na skalę produkcji rolniczej zastosowanie w agrochemii znalazły głównie zeolity naturalne. Duży potencjał aplikacyjny produktów[...]

Opracowanie metodyki oznaczeń aktywności katalizatorów hydrokrakingu i hydroizomeryzacji na podstawie konwersji oleju parafinowego (test OP) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty oceny aktywności katalizatorów na podstawie konwersji oleju parafinowego. Za pomocą opracowanego testu zróżnicowano aktywność katalizatorów w procesie krakowania i izomeryzacji, jak również w reakcji odwodornienia i cyklizacji. Ustalono optymalne parametry testu. O p racowyw an ie nowych k a ta liz a to rów oraz m o d y fik a c ja is tn ie ją cy ch wiąże się z rozwojem metod te stow an ia . Sposoby o k re ś lan ia ak tyw n o śc i k a ta liz a to rów można podzielić na dwie gru p y : p ie rwsz a umożliwia w y ja śn ien ie mechanizmu re a k c ji oraz n a tu ry k a ta liz a to ra , d ru g a służy do bieżącej oceny ak tyw n o śc i k a ta liz a to rów oraz ich stabilności. W z a leżności od w y b ran e j metody sto su je siię odpowiedni rodzaj m a te ria łu do b a d ań ora z sposób te stow an ia k a ta liz a to rów . Do pierwszej g ru p y metod jak o surowców używa się in d y wid u ów chemicznych, k tó ry c h p rz em ian ę najcz ęściej bad a się w układ z ie impulsowym, rzadziej — w przepływowym. W celu technologicznej oceny aktywności k a ta liz a to rów wyk o rz y s tu je się surowce rzeczywiste, proces zaś je s t p row a dzony z reg u ły w u k ładzie przepływowym. Zależności u zyskane dla k a ta liz a to rów b ad an y ch podczas p rz em ian y in d yw id u ów chemicznych nie zawsze mogą być przenoszone n a surowiec rzeczywisty. Dlatego też celowe je s t opracowanie me to d oceny aktyw n o śc i k a ta liz a to rów z z a stosowaniem b a rd z ie j złożonych mie sz an in węglowodorowych ta k dobranych, ab y ich an aliza oraz an a liz a p ro duk tów ich re a k c ji nie sp raw ia ła większych trudności. P a ram e try stosowane podczas te stow an ia k a ta liz a to rów p ow in n y być ja k n a jb a rd z ie j zbliżone do w a ru n k ów p ra cy k a ta liz a to ra w in s ta la c ji przepływowej. We wcześniejszych p ra c a c h su row c em do oceny a k tyw ności k a ta liz a to rów w procesie h y d ro k ra k in [...]

 Strona 1  Następna strona »