Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ URBANIAK"

Modelling of the process of coal crushing in a hammer crusher

Czytaj za darmo! »

In the paper a model for the size assessment of the coarsest grains of coals comminuted in a hammer crusher is presented. Numerical computations were performed and then compared them with grain size analysis results. Numerical prediction of the size assessment of the coarsest grains in the coal comminution product will enable the elimination of laboratory analyses which are particularly burdensome for coal. W pracy przedstawiono model oceny rozmiaru najgrubszych ziaren węgli kamiennych rozdrabnianych w kruszarce młotkowej. Wykonano obliczenia numeryczne i porównano je z wynikami analiz ziarnowych. Numeryczna prognoza oceny rozmiaru ziaren najgrubszych w procesie kruszenia węgla pozwoli na wyeliminowanie analiz laboratoryjnych, szczególnie uciążliwych w przypadku węgla. Key words: comminution, crushing processes, modelling, particle size distribution Słowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszenie, modelowanie, rozkład wielkości ziaren S. 240 Hutnik - Wiadomo ści hutnicze Nr 5 of energy causes the comminution of the material. A feed grain will brake up, if its[...]

Badanie rozdrabniania materiałów drobnoziarnistych w młynie strumieniowo-fluidalnym


  Rozdrabianie kruchych materiałów stałych stwarza coraz większe problemy, ponieważ w wielu przemysłach, np. metalurgicznym, rośnie za- potrzebowanie na materiały o coraz drobniejszym uziarnieniu. Rozdrabnianie w zakresie superdrobnego przemiału charakteryzuje się zupeł- nie różnymi, w stosunku do tradycyjnych przemiałów, bilansami sił, oddziałujących na rozdrabniane ziarno. Zaczynają w tych przypadkach odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę siły powierzchniowe. Powodują one konsolidację bardzo drobnych ziaren, związaną z mechaniczną aktywacją powierzchni ziaren i przeciwdziałającą dalszemu rozdrobnieniu materiału. Dalsze zmniejszenie rozmiaru ziaren możliwe jest po "zneutralizowaniu" sił powierzchniowych. W pracy zamieszczono wyniki wykorzystania w tym celu młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Przedstawione wyniki pozwalają wiązać duże nadzieje wykorzystania tego rodzaju przemiału dla uzyskiwania bardzo drobnych komponen- tów metalurgicznych. Comminution of brittle solids materials poses a growing problem, because in many industries such as metallurgical, demand for very small grain materials increases. Milling in the super-fine range is characterized by a completely different balances of the forces affected the comminuted grain in comparison with traditional comminution. In these cases surface forces begin to play an increasingly important role. The surface forces cause the consolidation of very small grains associated with the mechanical activation of the grains surface and reduce further fragmentation of the material. Further reducing the size of grains is possible after “neutralization" of surface forces. The results of use for this purpose the stream-fluidized bed mill are presented in the paper. The presented results allow to raise high hopes of using this kind of milling to obtain very fine metallurgical components. Słowa kluczowe: substacje drobnoziarniste, rozdrabnianie, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, skład ziarnowy Key words:[...]

Wpływ wybranych parametrów procesu na efekt rozdrabniania materiałów drobnoziarnistych w młynie strumieniowo-fluidalnym


  Rozdrabianie materiałów ziarnistych stwarza coraz większe problemy, ponieważ w wielu dziedzinach życia rośnie zapotrzebowanie na materiały o coraz drobniejszym uziarnieniu, a jednocześnie zauważalna jest tendencja oszczędzania energii. Ponadto w przypadku super drobnego przemiału zauważalny jest wzrost roli sił powierzchniowych w stosunku do sił masowych, które oddziaływają na ziarno. Powodują one konsolidację bardzo drobnych ziaren i przeciwdziałają dalszemu rozdrobnieniu materiału. Dalsze zmniejszenie rozmiaru ziaren możliwe jest po zneutralizowaniu sił powierzchniowych. W pracy zaproponowano wykorzystanie w tym celu młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Przedstawiono wyniki wpływu wybranego parametru procesu rozdrabniania, jakim jest ciśnienie powietrza roboczego, na efekt rozdrab- niania. Uzyskane rezultaty pozwalają wiązać duże nadzieje wykorzystania tego rodzaju przemiału m. in. dla uzyskiwania bardzo drobnych komponentów metalurgicznych. Comminution of granular materials creates more problems, because in many areas of life demand for materials with increasingly finer particle size is increasing and, at the same time, the tendency of energy saving is noticeable. In addition, the increase in the role of surface forces in relation to mass forces, which impact on the grain, is noticeable in the case of super fine comminution. They consolidate very fine grains and prevent further fragmentation of the material. Further reduction in the size of the grains is possible after the neutralization surface forces. The use of the fluidized-bed jet mill for this purpose is proposed in the paper. The results of the impact of selected parameter comminution, which is the working air pressure, on the effect of process are presented. The results obtained allow to involve high hopes for the use of this kind of comminution, inter alia, for obtaining a very fine steel components. Słowa kluczowe: rozdrabnianie, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, skład ziarnowy K[...]

Teoria procesów Markowa w modelowaniu procesu rozdrabniania materiałów kruchych


  W pracy przedstawiono metodykę określania składu ziarnowego produktu rozdrabniania materiałów kruchych z wykorzystaniem teorii procesów Markowa. Celem weryfikacji wyników modelu wykonano badania na stanowisku badawczym młyna strumieniowo- -fluidyzacyjnego. Do badań użyto nadawę piasku kwarcowego. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, było nadciśnienie powietrza roboczego. In the paper the methodology for determining the grain size distribution of the comminution product of fragile materials using the theory Markov processes is presented.. The verification of the results of model tests were performed on the stand of the mill-stream fluidized bed. The study was a feed of quartz sand. Parameter, which was varied in each measurement, was the pressure of the working air. 􀀶łowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszenie, modelowanie, teoria procesów Markowa Key words: comminution, crushing processes, modelling, Markov chain theory 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 453 - wektor początkowy, czyli prawdopodobień- stwo stanu na początku procesu. Na rys. 1 przedstawiono schemat, obrazujący istotę procesu Markowa. Urządzenie, w którym za- chodzi proces, zostaje podzielone na n części o dłu- gości Δl = L/n. Każda część urządzenia charaktery- zowana jest numerem j = 1,2,…n. Polidyspersyjny materiał, podlegający procesowi, zostaje podzielony na m klas ziarnowych według rozmiaru ziarna xi,[...]

Wpływ strumienia powietrza na przepływ materiału sypkiego przez fluidalną śluzę pneumatyczną


  W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania zjawiska fluidyzacji do precyzyjnego dozowania w różnych technologiach przemysło- wych materiałów ziarnistych. Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na efektywność przesypu tych materiałów przez flu- idalną śluzę powietrzną. Badania przeprowadzono, wykorzystując piasek kwarcowy. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wy- korzystanie zjawiska fluidyzacji, zwłaszcza w przypadku określonych materiałów, jest bardzo obiecujące. The possibility of using fluidization phenomena for precise dosing of granular materials in a variety of industrial technology is presented in the paper. The analysis of the influence of selected parameters on the pouring efficiency of these materials by fluidized pneumatic sluice is presented. The researchs were performed using silica sand. The obtained results permit the conclusion that the use of fluidization phenomena, especially in the case of certain materials, is very promising. Key words: granular materials, fluidization, fluidized pneumatic sluice, particle size distribution Słowa kluczowe: materiały ziarniste, fluidyzacja, fluidalna śluza powietrzna, skład ziarnowy.1. Wprowadzenie. W wielu gałęziach gospodarki rośnie wykorzystanie materiałów ziarnistych. Stanowią one podstawę bardzo wielu operacji technologicznych. Duże ilości takich substancji wykorzystuje się np. w przemyśle metalurgicznym. Wzrost zainteresowania materiałami ziarnistymi jest również zauważalny w li- teraturze. Można bowiem znaleźć dużą ilość publikacji, których przedmiotem są materiały ziarniste [1÷4]. Za- kres prezentowanych badań dotyczy zarówno właści- wości fizycznych materiałów (składu ziarnowego, gę- stości usypowej czy zwięzłości), jak również urządzeń i procesów technologicznych, w których materiały ziar- niste wykorzystano. Podobną tendencję można zauważyć w przypad- ku wykorzystania zjawiska fluidyzacji do intensyfika- cji podstawowych procesów przemysłowych [3[...]

Pomiar energii rozdrabniania w procesie usuwania zgorzeliny DOI:10.15199/24.2015.5.12


  W procesach rozdrabniania ważną rolę odgrywa związek między ilością energii niezbędnej do przeprowadzenia procesu a efektem rozdrab- niania. W przypadku strumienicy dwufazowej energia, jaką dostarczymy do układu, to energia czynnika roboczego - powietrza. Jej wartość zależy od wartości ciśnienia końcowego procesu sprężania, jakiemu poddawane jest powietrze. Z kolei udarowe obciążenie materiału to wy- nik wykorzystania energii kinetycznej zderzających się ze sobą ziaren materiału płynących z przeciwnych kierunków. Uzyskanie odpowied- niej wartości energii kinetycznej przez ziarna jest możliwe dzięki wzajemnemu oddziaływaniu strumieni powietrza i ziaren rozdrabnianego materiału, jakie zachodzi w rurze rozpędowej. Duża energia kinetyczna ziaren materiału stałego może być wykorzystana nie tylko w procesie rozdrabniania. Można ją również zastosować do mechanicznego usuwania zgorzeliny w procesie ciągnienia drutu. Efekt oczyszczania, co potwierdziły badania, zależny jest od wartości energii kinetycznej. Tak więc oznaczenie wartości tego parametru procesu jest bardzo ważne. W pracy przedstawiono metodę pomiaru prędkości próbek w strumienicy dwufazowej, przy użyciu czasomierza typu JG3. Zamieszczono wyniki oznaczenia prędkości w zależności od wielkości strumienia powietrza i masy próbek. The relationship between the amount of energy necessary to carry out the process and the effect of grinding plays an important role in the grinding. In the case of the two-phase ejector energy that is supplied to the system, the energy of the working medium - air. Its value depends on the value of the final pressure of the compression process, to which the air is subjected. The impact load of material is the result of the kinetic energy of colliding to each other grains of the material flowing from opposite directions. Obtaining the value of the kinetic energy of the grains is possible through the interaction of the streams of air and grain of the crushed material, a[...]

The use of an electronic particle size analyzer in the study of the brittle material grinding process

Czytaj za darmo! »

The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size analyzer for determining of the grinding process. Streszczenie. Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabniania. (Wykorzystanie elektronicznego analizatora wielkości ziaren w badaniach procesu rozdrabniania materiałów kruchych). Keywords: electronic particle size analyzer, particle, grinding. Słowa kluczowe: elektroniczny analizator wielkości ziaren, ziarno, rozdrabnianie. Introduction An increase in the interest in modern mechanical material processing technologies has been observed recently. This is partially due to the need for assuring ecologically safe processing of substances of both organic and mineral origin, industrial engineering materials and waste raw materials. The effect of the grinding process depends primarily on the correct selection of operating machinery and equipment, on the physico-mechanical properties of a substance subjected to grinding and the design and operational parameters of the machines. Generally, the effect of the grinding process is difficult to be described in a rigorous theoretical manner. The grinding effect can be referred to quantities, such as mill efficiency, the relationship relating the grinding energy with the increase in the surface area of the obtained product, and the particle size distribution of the grinding product. Of these quantities, the particle size distribution is worthy of special attention. This is the basic quality criterion of[...]

Zastosowanie aparatu Poensgena do wyznaczania oporu cieplnego złącz w złożach stalowych prętów kwadratowych


  Artykuł przedstawia badania eksperymentalne związane z wyznaczaniem oporu cieplnego złącz Rzl występujących w wiązkach stalowych prętów kwadratowych. Wiązki takie są jednym z przykładów stalowego wsadu porowatego, jaki spotykamy w procesach obróbki cieplnej wyrobów stalowych. Opór cieplny złącz wyraża ilościowo intensywność przepływu ciepła w miejscach styku prętów formujących wiązkę. Wielkość ta jest jednym z parametrów modelu efektywnej przewodności cieplnej wiązek opartego na analizie oporów cieplnych. Rozpatry- wany parametr wyznaczono opierając się na wynikach pomiarów efektywnej przewodności cieplnej próbek analizowanego wsadu. Próbki te miały postać płaskich upakowanych złóż prętów kwadratowych. Do ich wykonania zastosowano pręty 10 i 20 mm. Pomiary wykonano na stanowisku laboratoryjnym działającym na zasadzie aparatu Poensgena, dla zakresu temperatury 50÷650°C. Ustalono, iż opór cieplny złącz w badanych próbkach wynosi od 0,82 do 0,95 oporu całkowitego analizowanych wsadów. W wartościach bezwzględnych parametr Rzl przyjmuje wartości od 0,0023 do 0,004 (m2×K)/W. The article presents experimental research associated to the determination of the thermal resistance joints Rzl occurring in bundles of steel square bars. Such bundles are one of the examples of a porous steel charge that are met in the processes of heat treatment of steel products. The thermal resistance of joints expresses quantitatively the intensity of the heat flow at the contact points of bars forming a bundle. This value is one of the parameters of the effective thermal conductivity model of bundles based on the analysis of thermal resistance. The investigated parameter was determined based on the results of measurements of the effective thermal conductivity of the charge samples analyzed. The samples were in the form of flat packed square bars bed. To performance the samples used of bars 10 and 20 mm. The measurements were performed on a laboratory stand that operate o[...]

Zastosowanie równania Boltzmanna do opisu procesów wzbogacania surowców DOI:10.15199/62.2018.10.15


  Surowce mineralne są niezbędne do egzystencji i rozwoju człowieka. Rosnące zapotrzebowanie prowadzi do wyczerpywania się ich zasobów i konieczności eksploatacji uboższych złóż, zwłaszcza.w przypadkach surowców cennych i rzadkich. Eksploatacja uboższych złóż z kolei powoduje wzrost zainteresowania metodami wzbogacania kopalin z wykorzystaniem coraz bardziej sprawnych maszyn i urządzeń, jak również wymusza konieczność optymalizacji tych procesów. Wykorzystanie surowców mineralnych najczęściej determinowane jest ich wcześniejszym rozdrobnieniem1-5). Jest to konieczne, aby osiągnąć odpowiedni skład ziarnowy, zapewniający wymagane właściwości danego surowca. Aby osiągnąć żądane działanie materiałów mineralnych, często należy je uprzednio zgranulować lub zbrykietować6- 8). Dzieje się tak np. w rolnictwie i farmakologii. Ekonomiczny aspekt procesów wzbogacania minerałów często zmienia się pod wpływem zmian struktury zasobów naturalnych pozyskiwanych minerałów. To, co jeszcze niedawno było nieopłacalne, dzisiaj staje się ekonomicznie zasadne. Z głównych metod wzbogacania surowców mineralnych wymienić można1) (i) wzbogacanie grawitacyjne wykorzystujące różnice gęstości minerału użytecznego i skały płonnej, (ii) wzbogacanie oparte na różnicy kształtu ziaren minerałów wykorzystujące różnice ich kształtu, (iii) wzbogacanie wykorzystujące różnice twardości ziaren, polegające na selektywnym rozdrabnianiu materiału, a następnie odsianiu bardziej skruszonego materiału, (iv) wzbogacanie termo-adhezyjne oparte na różnicy właściwości termicznych minerałów, gdzie taśma pokryta żywicą termoplastyczną w odpowiedniej temperaturze wykazuje właściwości przyczepności ziaren takich materiałów, jak dolomit lub anhydryt, (v) wzb[...]

Numeryczne wyznaczanie emisyjności układu gaz-ściana-metal w procesie nagrzewania wsadu DOI:10.15199/24.2018.11.3


  Promieniowanie gazów. W odróżnieniu od ciał stałych promieniowanie gazów i par ma charakter selektywny, gdyż emitują one i pochłaniają energię tylko w pewnych pasmach długości fali. Powoduje to, iż promieniowanie ga􀀐 zów nie podlega prawu Stefana-Boltzmanna w klasycznej postaci. Ponadto, ze względu na selektywność i wymianę promieniowania w całej analizowanej objętości, stosuje się dodatkowe parametry opisujące ten rodzaj wymiany ciepła, np. kształt przestrzeni (grubość warstwy gazu) i ciśnienie cząstkowe [1, 2]. Gazy o symetrycznej budowie cząstek, takie jak O2, N2, H2 itp., są praktycznie przepuszczalne dla energii promie􀀐 niowania i w zakresie temperatur spotykanych w zagadnie􀀐 niach technicznych nie pochłaniają ani nie wysyłają takich ilości energii, która stwarzałaby potrzebę uwzględniania ich w obliczeniach wymiany ciepła. Natomiast gazy i pary o niesymetrycznej budowie cząstek, takie jak: CO2, H2O, NH3, węglowodory i alkohole, mogą wysyłać i pochłaniać znaczne ilości energii promieniowania, która w oblicze􀀐 niach powinna być uwzględniona. W warunkach pracy pie􀀐 ców grzewczych w wymianie ciepła przez promieniowanie uczestniczą CO2 i H2O oraz w małym zakresie CO, wystę􀀐 pujące w spalinach [2]. Natężenie promieniowania CO2 i H 2O można wyzna􀀐 czyć z zależności [2]: (1) (2) gdzie: - natężenie promieniowania (gęstość strumienia cie􀀐 pła), W/m2, T - temperatura bezwzględna czynnika promieniujące􀀐 go, K, p - ciśnienie cząstkowe gazu, Pa, l - grubość warstwy gazu, m. Do celów technicznych wzory obliczeniowe, wyrażające natężenie promieniowania, mają postać równania Stefana􀀐 -Boltzmanna z wprowadzonymi poprawkami [2]: (3) Rys. 1. Schemat procesu promieniowania w komorze pieca grzewczego [3] Fig. 1. Scheme of the radiation process in the heating furnace chamber [3] s. 383 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 11 (4) gdzie: εś - w[...]

 Strona 1