Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Kosierb"

Zadania inwestycyjne i utrzymaniowe z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 1997-2007

Czytaj za darmo! »

Ludzie mieszkający w dolinach rzek od wieków byli i nadal są narażeni na niebezpieczeństwo powodzi. Człowiek również od stuleci stara się chronić życie i mienie, stawiając czoła żywiołowi poprzez budowę mostów, kanałów ulgi, zbiorników retencyjnych, zbiorników suchych i innych urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową. Na Odrze i jej dopływach wielkie powodzie zdarzają się często. [...]

Zmiany pojemności zbiorników retencyjnych kaskady Nysy Kłodzkiej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przebieg zmian pojemności zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej spowodowany zarówno procesami sedymentacyjno-erozyjnymi, jak również działalnością gospodarczą. Ryszard Kosierb Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zmiany pojemności zbiorników retencyjnych kaskady Nysy Kłodzkiej Przedmiotem badań jest kaskada zbiorników Nysa - Otmuchów, Topola - Kozielno na Nysie Kłodzkiej: w km 62,9 - zbiornik Nysa, w km 74,8 - zbiornik Otmuchów, w km 90,5 - zbiornik Kozielno, w km 93,8 - zbiornik Topola (rys. 1). Zbiornik Otmuchów oddano do eksploatacji w 1933 r.; zamyka on zlewnię Nysy Kłodzkiej o powierzchni 2352 km2. Jego pojemność w 2001 r. - przy rzędnej maksymalnego piętrzenia 215,00 m NN - wynosiła 130,45 mln m3, a powierzchnia zalewu - 1976[...]

Gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych Otmuchów-Nysa podczas wezbrania w czerwcu 2009 r.


  Zbiorniki retencyjne Otmuchów i Nysa znacznie zredukowały wezbranie na Nysie Kłodzkiej w czerwcu 2009 r. Stosując jednak zasady gospodarki wodnej na zbiornikach kaskady Nysy Kłodzkiej, opracowane przez autora niniejszego artykułu, redukcję można by jeszcze zwiększyć.Wysokie opady deszczu występujące zazwyczaj latem (czerwiec-wrzesień) w Sudetach powodują powodzie w dolinie Nysy Kłodzkiej. Opady przekraczające 50 mm w ciągu kilku godzin w górach wywołują znaczny spływ wód przyborowych. Natomiast opad przekraczający w górnym dorzeczu Nysy Kłodzkiej 100 mm w ciągu 2 dni powoduje zwykle dużą powódź. Sytuacja powodziowa, która wystąpiła w dniach 22-29 czerwca 2009 r. w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, miała inny charakter niż powodzie spowodowane opadami letnimi w 1997, 2001 i 2006 r. Przyczyną wezbrań, które wystąpiły na potokach i rzekach w zlewni Nysy Kłodzkiej, nie były długotrwałe deszcze nawalne, ale występujące punktowo, bardzo intensywne opady burzowe. Spowodowały one gwałtowne, lokalne wezbrania, głównie na niewielkich ciekach. Cechą charakterystyczną tych opadów był fakt, że były to nie tylko opady lokalne o dużym natężeniu, lecz również o nieregularnym rozkładzie czasowym i przestrzennym, trudne do przewidywania co do wielkości i lokalizacji. Opady, które spowodowały wezbrania w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, rozpoczęły się 22 czerwca i występowały z przerwami do 10 lipca. Dłuższa 276 Gospodarka Wodna nr 7/2011 Q = 358.70 m3/s 27-6-09 19:00 pojemnosc zbiornika przy NPP V = 49.40 mln m3 pojemnosc zbiornika przy MaxPP V = 130.45 mln m3 Q = 150 m3/s 28-6-09 13:00 V = 88 . [...]

Koncepcja modernizacji systemu regulacji Odry środkowej

Czytaj za darmo! »

Program modernizacji systemu żeglugowego Odry zakłada działania zmierzające do dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów III klasy, lecz z uwzględnieniem regionalnych potrzeb i możliwości osiągnięcia na wybranych odcinkach rzeki wyższych parametrów odpowiadających wymogom międzynarodowym. Elementem technicznej modernizacji dla Odry skanalizowanej, gdzie głębokości tranzytowe w [...]

Organizacja i przebieg akcji lodołamania na Odrze w sezonie zimowym 2005/2006

Czytaj za darmo! »

Zazwyczaj kilka razy w roku rzeki wzbierają w wyniku zwiększonego zasilania, spowodowanego zjawiskami atmosferycznymi lub często także w okresie zimy i wczesnej wiosny z powodu zahamowania odpływu w wyniku tworzenia się zatorów lodowych. Poprawie warunków spływu wód roztopowych i lodów służy właściwe utrzymanie koryt rzecznych i regulacja. Działania te muszą, szczególnie na większych rzekach [...]

 Strona 1