Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ BOGDAŁ"

Polifosfazeny: synteza, właściwości, nowe kierunki zastosowania

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu głównych metod syntezy polifosfazenów. Omówiono właściwości poli(dichloro) fosfazenu, metody otrzymywania poli(organo) fosfazenów a także możliwości modyfikacji i zarazem polepszania właściwości użytkowych polifosfazenów. Przedstawiono kierunki zastosowań: elektrolity, medycyna, membrany, hydrożele, blendy i wzajemnie przenikające się sieci (IPN). A review with 40 refs. [...]

Reakcje utleniania związków organicznych w polu promieniowania mikrofalowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań utleniania antracenu i związków alkiloaromatycznych przy użyciu nadtlenku wodoru. Reakcje prowadzono w warunkach działania pola promieniowania mikrofalowego, stosując jako katalizatory heteropolikwasy zawierające atomy wolframu. Katalizatory poddano heterogenizacji na matrycy organicznej (polianilina) i nieorganicznej (silikażel) otrzymując nowe efektywne kataliz[...]

Synteza nienasyconych poliestrów w warunkach mikrofalowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę syntezy poliestrów nienasyconych (NP) na drodze katalitycznej kopolimeryzacji tlenków alkilenów (np. epichlorohydryny) i bezwodników kwasowych (maleinowego, ftalowego) w warunkach promieniowania mikrofalowego w obecności chlorku litu jako katalizatora. Syntezy przeprowadzono z użyciem promieniowania mikrofalowego (wielomodowy reaktor mikrofalowy Plazmatronika o c[...]

Synteza nowych poliestrów z surowców odnawialnych


  Zbadano wpływ dodatku polioli otrzymanych z oleju rzepakowego na właściwości poliestrów opartych na kwasie cytrynowym. Stwierdzono, że modyfikacja poliolami prowadzi do zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie otrzymanych materiałów oraz obniżenia wartości ich wydłużenia przy zerwaniu. Dodatek polioli (1%) nie wpłynął znacząco na wodochłonność otrzymanych materiałów. Rapeseed oil-based polyols (1%) and NaCl were added to an oligoester made of citric acid with 1,6-hexanediol to produce aliph. elastomeric polyester foams. The polyols were prepd. by epoxidation of rapeseed oil and following opening the epoxy ring with (HOCH2)2 under microwave irradn. in presence of H2SO4. The foams showed an improved tensile strength an d decreased elongation at break. No significant change in swelling properties of the polyesters was obsd. Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2007 r. ok. 17 mln ludzi na świecie zmarło w wyniku chorób układu krążenia, co globalnie przekłada się na 29% wszystkich zgonów1). Obecnie znanych jest kilka terapeutycznych metod leczenia lub odbudowy tkanek sercowo-naczyniowych uszkodzonych z powodu przebytych chorób albo zawałów. Jedną z takich metod jest wszczepianie w miejsce uszkodzonych naczyń krwionośnych tzw. bypassów, czyli naczyń krwionośnych pacjenta pobranych z innego miejsca jego ciała. W przypadku gdy zastosowanie materiału pochodzącego od pacjenta nie jest możliwe, stosuje się sztuczne stenty oraz rusztowania tkankowe. Opracowanie takich materiałów znajduje się w zakresie badań inżynierii tkankowej2- 4). W ciągu ostatnich dekad dziedzina ta nieustająco zyskuje Politechnika Krakowska Dariusz Bogdał, Szczepan Bednarz*, Sylwia Dworakowska, Wiktor Kasprzyk Synteza nowych poliestrów z surowców odnawialnych Synthesis of a novel polyesters made of renewable raw materials Dr inż. Szczepan BEDNARZ w 2000 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki[...]

Synthesis and characteristics of carbazole and thiophene rings-containing copolymers Synteza i charakterystyka właściwości kopolimerów zawierających pierścienie karbazolowe i tiofenowe DOI:10.15199/62.2016.10.44


  Carbazole or thiophene-contg. methacrylate monomers were synthesized and free-radical copolymerized. The monomers and copolymers were characterized by gas chromatog. mass spectrometry and IR spectroscopic gel permeation chromatog. Mol. masses and polydyspersity indexes of the resulting copolymers were det. Polimery elektro- i fotoprzewodzące cieszą się rosnącym zainteresowaniem z powodu ich potencjalnych zastosowań, przede wszystkim do budowy polimerowych diod elektroluminescencyjnych oraz ogniw fotowoltaicznych. Synteza elektroaktywnych kopolimerów z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, może być sposobem otrzymywania materiałów o zaprojektowanych właściwościach oraz strukturze, przeznaczonych do budowy urządzeń optoelektronicznych. Przedstawiono syntezę metakrylanów zawierających ugrupowania karbazolowe i tiofenowe otrzymanych metodą aktywnych estrów przez ich wolnorodnikową kopolimeryzację. Otrzymane monomery i polimery scharakteryzowano metodami chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS), chromatografii żelowej (GPC) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Poli(N-winylokarbazol) (PVK) jest polimerem otrzymywanym przez polimeryzację N-winylokarbazolu, która może zachodzić wg mechanizmu rodnikowego lub kationowego. Inicjatorem polimeryzacji rodnikowej jest najczęściej azoizobisbutyronitryl. Dzięki obecności w łańcuchu dużych pierścieni karbazolowych uniemożliwiających swobodny obrót ogniw łańcucha, temperatura zeszklenia polimeru jest wysoka i wynosi ok. 173°C. PVK odznacza się dużą wytrzymałością cieplną, jest polimerem mało polarnym, hydrofobowym, odpornym chemicznie i ma dobre właściwości dielektryczne1). Był on pierwszym odkrytym polimerowym fotoprzewodnikiem. Polimery, a zwłaszcza kopolimery metakrylowe zawierające boczne grupy karbazolowe są również intensywnie badane pod kątem zastosowań w optoelektronice2-4). Poli(tiofen) i jego pochodne, takie jak p[...]

Studies on glycolysis of poly(ethylene terephthalate) under microwave irradiation Badania procesów glikolizy poli(tereftalanu etylenu) w warunkach promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2016.10.45


  Poly(ethylene terephthalate) wastes were glycolyzed at 98-201°C in presence of Ti(OBu)4 under microwave irradn. to produce liq. deep green glycolyzates with hydroxyl nos. 500-600 mg/g and mol. masses 106-1100 g/mol. Odpady poli(tereftalanu etylenu) (PET) poddano glikolizie pod wpływem promieniowania mikrofalowego i określono najkorzystniejsze warunki przeprowadzenia tej reakcji, a także zbadano właściwości otrzymanych glikolizatów. W wyniku glikolizy PET otrzymano produkty ciekłe o dużej lepkości i ciemnozielonej barwie. Otrzymane produkty scharakteryzowano, oznaczając ich liczbę hydroksylową i masę cząsteczkową oraz zawartość i rodzaj występujących frakcji. Tworzywa sztuczne są materiałami szeroko rozpowszechnionymi, a ich produkcja światowa wciąż rośnie. Obecnie wynosi ona ok. 300 mln t/r. Największa tonażowo jest produkcja polimerów termoplastycznych, w tym powszechnie stosowanego poli(tereftalanu etylenu) (PET). Otrzymuje się go w wyniku polikondensacji kwasu tereftalowego z glikolem etylenowym. PET ma budowę liniową i może występować w formie bezpostaciowej (1,33 g/cm3) oraz krystalicznej (1,445 g/cm3). Jego temperatura topnienia zależy również od stopnia polimeryzacji i wynosi 252-264°C1). Do produkcji butelek stosuje się PET w postaci amorficznej, gdyż krystaliczny polimer jest białym, nieprzezroczystym i twardym materiałem. PET charakteryzuje się dobrą wytrzymałością, małą masą i małą przepuszczalnością gazów (szczególnie CO2), co pozwala na zastosowanie go do pakowania napojów gazowanych. Butelki z PET mają też estetyczny wygląd2). Dzięki dobrej odporności na ciepło i stabilności kształtu PET jest odpowiedni m.in. do wytwarzania części maszyn o wysokich wymaganiach. Jest bardzo dobrym tworzywem do zastosowań ślizgowych i ścieralnych, gdyż wykazuje mały współczynnik ślizgowy i wytrzymuje duże dynamiczne obciążenia. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie koniecznych mocy napędowych w urządzeniach, uniknięcie drgań [...]

Synthesis and characterization of copper-doped zinc sulfide nanoparticles Otrzymywanie i badanie nanocząstek siarczku cynku domieszkowanego miedzią DOI:10.15199/62.2016.10.47


  Cu/ZnS nanoparticles (grain size about 10 nm, Cu content 1-3%) were co-pptd. from an aq. soln. of Zn(OAc)2 with CuCl2 in presence of 3-mercaptopropionic acid (MPA) or NH2CH2CH2SH·HCl as stabilizing agents. The nanocrystals prepd. by using MAP contained 1% of Cu and showed the highest blue-green luminescence intensity. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu otrzymywania nieorganicznych nanocząstek siarczku cynku domieszkowanego miedzią (ZnS:Cu) w roztworze wodnym, za pomocą metody współstrącania. Badano wpływ ilości użytej domieszki miedzi oraz rodzaju użytego stabilizatora na właściwości luminescencyjne nanokryształów Cu/ZnS. Otrzymane nanocząstki analizowano za pomocą metod UV-Vis, FT-IR, XRD oraz metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Otrzymane nanocząstki Cu/ZnS stabilizowane kwasem 3-merkaptopropionowym charakteryzowały się stosunkowo małymi rozmiarami (ok. 10 nm) oraz intensywną niebieskozieloną luminescencją. Nanocząstki będące obecnie przedmiotem zainteresowań zarówno świata nauki, jak i przemysłu na rynku funkcjonują pod nazwą kropek kwantowych QD (quantum dots). Pojęciem tym określane są nieorganiczne półprzewodniki, w których ruch elektronów hamowany jest w trzech kierunkach przez bariery potencjału, tworząc tzw. pudło potencjału. Dzięki ograniczonej wielkości otrzymywanych struktur można uzyskać nanocząstki o zupełnie innych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych w porównaniu z analogicznymi materiałami w skali "makro". Kluczową właściwością kropek kwantowych jest zdolność do emisji fal świetlnych, których długość zależy od wielkości i kształtu nanostruktur. Spowodowane jest to efektem ograniczenia kwantowego. Ze względu na jego kierunek, nanomateriały zostały podzielone i sklasyfikowane przez Siegla1) na struktury zerowymiarowe (0D) (o wszystkich wymiarach <100 nm), jednowymiarowe (1D) (dwa wymiary <100 nm, np. nanodruty), dwuwymiarowe (2D) (jeden wymiar <100 nm, np. n[...]

 Strona 1