Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW JAKIMIUK"

Zbiornik wodny w Nieliszu w dorzeczu Wieprza


  Przedstawiono charakterystykę i funkcje zbiornika wodnego Nielisz na Wieprzu. Omówiono problemy realizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia. Podkreślono walory środowiskowe zbiornika. Zasoby wód śródlądowych stanowią podstawowy czynnik warunkujący rozwój gospodarczy oraz ważny element systemu ekologicznego. Polska w porównaniu z innymi państwami europejskimi jest krajem o małych zasobach wodnych i dużych wahaniach rocznego odpływu, co powoduje powstawanie zagrożeń powodziowych i pojawianie się okresów suszy hydrologicznej jako wyniku głębokiego niedoboru wody gruntowej. Należy podkreślić, że województwo lubelskie ma najmniejsze zasoby wód powierzchniowych w Polsce. Stanowi to realne zagrożenie powstania deficytu wody w poszczególnych zlewniach rzek. Aby złagodzić te zagrożenia, władze województwa lubelskiego podjęły decyzję o budowie zbiorników wodnych i obiektów małej retencji dla zwiększenia dyspozycyjnych i odnawialnych zasobów wodnych. Sejmik Województwa Lubelskiego zaakceptował: "Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego" i "Aktualizację Programu Małej Retencji dla Województwa Lubelskiego", realizując cele w zakresie ochrony zasobów wodnych, które określono w "Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego" i w "Programie Ochrony Środowiska" na podstawie wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2001 r.). Programy te były podstawą do przyspieszenia i traktowania priorytetowo w województwie lubelskim budowy zbiornika wodnego w Nieliszu w celu zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w zlewni Wieprza do nawodnień rolniczych (system kanału Wieprz-Krzna), łagodzenia wezbrań powodziowych, wyrównania przepływów w korycie tej rzeki w okresie niskich stanów wody oraz produkcji energii elektrycznej (elektrownia wodna). Zbiornik ten budowano 14,5 Rys. 1. Mapa poglądowa zbiornika wodnego w Nieliszu Gospodarka Wodna nr 10/2011 423 Rys. 2. Przekrój poprzeczny zapor[...]

 Strona 1