Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ GURAL"

Realizacja zbiornika Smardzew z uwzględnieniem prac archeologicznych


  Osadnictwo człowieka rozwijało się głównie w pobliżu rzek. Bliskość wody wpływała korzystnie na budowę osad, zapewniając wodę jako czynnik niezbędny do życia oraz służyła do obrony przed najeźdźcą. W związku z tym w dolinach rzecznych możemy spotkać się z cennymi wykopaliskami archeologicznymi. Budując zbiorniki wodne inwestor musi więc liczyć się z koniecznością prowadzenia kosztownych, wyprzedzających badań ratowniczych, szczególnie na obszarach, gdzie wiadomo, że w przeszłości występowały ośrodki osadnicze. Tak też jest w wypadku zbiornika Smardzew. Położenie województwa łódzkiego na wododziale dorzecza Wisły i Odry stwarza niekorzystne warunki gospodarowania zasobami wodnymi. Takie położenie powoduje charakterystyczny odśrodkowy układ sieci rzecznej i odpływ wód poza obszar województwa. Województwo łódzkie - oprócz głównych rzek: Warty (224 km), Pilicy (134 km), Bzury (128 km) i Neru (118 km) - charakteryzuje się występowaniem dużej liczby mniejszych rzek i cieków o niewielkich przepływach (długość ok. 3700 km). Pod względem zasobności w wodę województwo to należy do grupy najuboższych w kraju. Zasób wody na 1 mieszkańca w woj. łódzkim nie przekracza 900 m3/rok (przy średniej krajowej: 1580 m3/rok i europejskiej 4560 m3/rok)[...]

 Strona 1