Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan CEBULA"

Zagospodarowanie odpadów z hodowli pieczarek metodą fermentacji metanowej


  Biomasa odpadowa wytwarzana podczas hodowli i przerobu pieczarek stanowi ciągle nierozwiązany problemem. Próbuje się wiele rozwiązań. Jednym z nich jest użycie podłoża po hodowli jako surowca do produkcji biogazu. Zużyte podłoże po uprawie pieczarek ze względu na zawartość gipsu fermentuje z wytworzeniem biogazu o bardzo małej zawartości metanu, a wysokim stężeniu siarkowodoru. Jednakże odpady z zakładów produkcji pieczarek to nie tylko zużyty kompost, lecz także ogonki pieczarek, jak również grzyby pozaklasowe. Te z kolei fermentują z wytworzeniem dużej ilości biogazu o wysokiej zawartości metanu i małym stężeniu siarkowodoru. Obecnie odpady wytwarzane w pieczarkarniach utylizowane są na polach uprawnych i wykorzystywane jako nawóz. W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem biomasy odpadowej z pieczarkarni do produkcji biogazu. Produkcja pieczarek w Polsce jest ważną i ciągle rozwijającą się gałęzią przemysłu. Dostarcza surowca dla przetwórstwa, ale także utylizuje odpady organiczne pochodzące z hodowli drobiu i upraw zbóż. Obecnie Polska jest największym producentem pieczarek w Unii Europejskiej. Najwięcej tych grzybów trafia na rynki zagraniczne. Niemcy importują od nas rocznie ponad 35 tys. t, a Rosja ok. 33 tys. t. Pieczarki do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują odpowiedniego środowiska. W tym celu przygotowuje się odpowiednie podłoże. Główne surowce wykorzystywane do produkcji podłoża to obornik koński lub kurzy, słoma, woda oraz gips [1, 4 ]. Proces wytwarzania i eksploatacji podłoża trwa od 6 do 8 tygodni. Po tym czasie nie można go ponownie użyć. Wytwarzany jest odpad popieczarkowy (fot. 1), który należy zutylizować. Obok zużytego podłoża (kompostu) w pieczarkarniach wytwarzana jest biomasa w postaci grzybów pozaklasowych i ogonków pieczarek (fot. 2). Biomasa ta zawiera niewielką ilość podłoża. Grzyby stanowią doskonałe podłoże do rozwoju pleśni niepożądanych w pieczarkarniach. Rozwój tych pleś[...]

Ponowne spojrzenie na biogaz w Polsce DOI:


  Wstęp Światowy kryzys klimatyczny jest faktem. Słychać coraz więcej głosów o obserwowanych zmianach klimatu, globalnym ociepleniu, występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze czy powodzie. Dostrzega się wyraźny "bunt" atmosfery ziemskiej na deponowanie w niej zanieczyszczeń. Podobne zjawiska obserwowane są w środowisku wodnym. Gleba przed zanieczyszczeniami broni się bardzo dzielnie i długo, ale i ona zaczyna przegrywać, czego konsekwencją są ginące gatunki zwierząt i roślin. Do prawidłowego funkcjonowania człowieka potrzebne jest czyste powietrze, czysta woda i czysta gleba. Ponadto człowiekowi jest niezbędna energia elektryczna i cieplna, których wytwarzanie jest oparte głównie na spalaniu węgla i biomasy, a to powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Toksyczne związki emitowane podczas spalania skutkują wzrostem do 150 tys. zachorowań oraz umieralnością do 50 tys. osób rocznie na choroby dróg oddechowych. W ostatnich latach prawie zniknęło z obiegu pojęcie pozyskiwania energii w postaci biogazu. Nadszedł już czas, aby w ramach ochrony środowiska powrócić do zaniechanych programów wytwarzania energii z biogazu. Wydawane są pieniądze na program energetyki atomowej. Tymczasem wydatkowanie środków na energetykę biogazową rozwiązałyby wiele problemów gospodarczych i społecznych, a także zapobiegłoby karom, jakie nas czekają za niewywiązanie się z OZE. W Wielkiej Brytanii podano do wiadomości, że koszt wytworzenia 1 MWh prądu elektrycznego w elektrowni atomowej wynosi 100 GBP, podczas gdy koszt wytworzenia tej samej ilości energii w elektrowni wiatrowej to 52 GBP. Biogaz widziany z przestrzeni kosmicznej Przebywanie człowieka dłuższy czas w pojeździe kosmicznym związane jest z zapewnieniem mu odpowiednich warunków. Człowiek odżywia się, śpi, pracuje, oddycha, wydala płyny i odchody stałe. Długie przebywanie w pojeździe kosmicznym zmusza do zamkniętej gospodarki odpadami. W planowanym loci[...]

 Strona 1