Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STEFANIA ZAMOROWSKA-BIERNACIK"

Właściwości redoks katalizatorów wanadowo-fosforanowych w selektywnym utlenianiu węglowodorów C4 do bezwodnika kwasu maleinowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad kinetyką utleniania n-butenu lub n-butanu w obecności katalizatorów wanadowo- -fosforanowych. Stwierdzono, że selektywne utlenianie węglowodorów C4 do bezwodnika kwasu maleinowego w obecności tych katalizatorów przebiega według mechanizmu redoks. Kinetykę utleniania n-butenu lub n-butanu w obecności katalizatorów V/P/O interpretowano za pomocą różnych mechanizm[...]

Wytwarzanie glikolu etylenowego metodą hydroformylowania formaldehydu DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano opracowywane obecnie technologie wytwarzania glikolu etylenowego z tlenku węgla i wodoru. Opisano schemat instalacji badawczej do hydroformylowania formaldehydu wobec kompleksu rodowego Rh(C0)2(C5H70 2). Przedstawiono wpływ różnych parametrów na konwersję i selektywność w tym procesie. Krajowy przemysł chemiczny nie zaspokaja zapotrzebowania wielu gałęzi gospodarki na artykuły wytwarzane z etylenu i propylenu. W celu zapewnienia stałego zapotrzebowania zakładów petrochemicznych i wytwórni tworzyw syntetycznych w te surowce konieczne jest jak najszybsze wybudowanie nowoczesnej instalacji pirolizy benzyn o wydajności ok. 250 tys. t etylenu na rok. Inwestycja taka umożliwiłaby likwidację dwóch przestarzałych, wyeksploatowanych, małych ciągów produkcyjnych tego typu, pracujących w Płocku i Kędzierzynie-Koźlu. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niewielkie są szanse na wydatkowanie (przed rokiem 2000) ok. 250 mld zł na wybudowanie nowej linii pogłębionego przerobu ropy (o mocy 6 min t/г.), wytwórni olefin i wielu obiektów towarzyszących. Konieczny byłby także zwiększony import ropy zawierającej ok. 18% wag. benzyn przydatnych w procesie pirolizy olefinowej. W związku z tym niezbędne stają się alternatywne programy rozwojowe, uwzględniające przetwarzanie surowców krajowych. Podobne tendencje obserwuje się na przykład Tabela 1. Charakterystyka metod wytwarzania glikolu etylenowego i aldehydu glikolowego z tlenku węgla oraz wodoru Technologie synetezy Katalizator Firma Bezpośrednia synteza: rodowy Union Carbide 2CO + 3H2— >HOCH2CH2OH Pośrednia synteza: kobaltowy Ajinomoto HCHO + H2 + CO—> HOCH2CHO i rodowy Chevron HCHO + н 2о + CO— ► HOCH2COOH HF lub BF3/HF Chevron 2ROH + 2CO + l/202— > palladowy % S — ► с с lub ARCO / \ RO OR miedziowy o 4 yo chromian % # C -C + 4H2 * UBE RO OR miedzi —+ HOCH2CH2OH 4- 2ROH 2CH3OH + 2NO + l/202&[...]

Aminowanie metanolu na katalizatorze zeolitowym ZSM-5 DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano proces wytwarzania mono-, di- i trimetyloamin. Opisano aparaturę do badań dynamicznych nad aminowaniem metanolu w obecności katalizatora ZSM-5. Przedstawiono wpływ temperatury, ciśnienia, składu substratów oraz obciążenia katalizatora substratami na aktywność i selektywność zeolitu ZSM-5. Wyjaśniono chemizm jednej z reakcji ubocznych.W niektórych procesach wytwarzania środków ochrony roślin, artykułów farmaceutycznych oraz farb występuje znaczne zapotrzebowanie na monometyloaminę, dimetyloaminę i w mniejszym stopniu na trimetyloaminę. W skali przemysłowej wytwarza się je obecnie z metanolu i amoniaku w temp. 625 -f- 725 K, pod ciśnieniem 1,5 -r 3,0 MPa, w obecności heterogenicznych katalizatorów, których głównym składnikiem jest tlenek glinu modyfikowany często tlenkiem krzemu2-^4. Wobec nadmiaru amoniaku proces przebiega następująco: CH3OH + NH3 ----> CH3 NH2 + H2 0 , CH3OH + CH3NH2 ---->(CH3)2NH + H2 0 , CH3OH + (CH3)2NH----► (CH3)3N + H2 0 . Powyższym (głównym) reakcjom towarzyszą procesy dysproporcjo- 2(CH3 )2NH- ►NH3 + (CH 3 )2NH, -» CH3NH2 + (CH3 )3N , oraz reakcje uboczne, w których wyniku powstają nie tylko: metan, wodór, azot, tlenek węgla i dwutlenek węgla, ale również olefiny wraz z eterem dimetylowym5: 2CH.OCEL ► 2CH3OH + C2 H4 Dlatego w warunkach przemysłowych występują straty substratów ( 6 -и 7% wag.). Stosowane obecnie katalizatory są mało selektywne i z tego powodu uzyskuje się nadmiar trimetyloaminy w stosunku do możliwości jej przerobu. W poszukiwaniu bardziej aktywnych i bardziej selektywnych katalizatorów podjęto w ostatnich latach badania nad aminowaniem alkoholi alifatycznych C x C8 w temp. 585 -i- 725 К w obecności zeolitów6,7). Liczba publikacji i patent[...]

Dwustopniowy hydrokraking węgla brunatnego wraz z mazutem DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano światowy stan rozwoju technologii upłynniania węgli kamiennych i brunatnych. Opisano badania eksperymentalne nad dwustopniową hydrogenolizą węgli brunatnych z Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej i pozostałością po destylacji ropy pod ciśnieniem atmosferycznym. Określono wpływ różnych parametrów na konwersję surowców, przy czym szczególną uwagę zwrócono na wpływ właściwości petrograficznych węgla na stopień upłynnienia substratów. Ze względu na znane zasoby węgla i ropy naftowej, które wynoszą 31 -1021 Joulajak i zasoby uranu (120-1021 Joula) wydaje się uzasadniona działalność badawczo-rozwojowa zmierzająca do przeprowadzania pogłębionego przerobu podstawowych, nieodnawialnych surowców na chemikalia i paliwa płynne przy jednoczesnym intensywnym rozwoju energetyki jądrowej. W celu obniżenia kosztów produkcyjnych planuje się wykorzystanie energii jądrowej również w kombinatach ciężkiej syntezy chemicznej, co zrealizowano już w BASF w Ludwigshafen w RFN. Obecnie w wyniku upłynniania węgla uzyskuje się przede wszystkim paliwa silnikowe, podczas gdy w drodze jego zgazowania otrzymuje się półprodukty wykorzystywane w przemyśle chemicznym1*. W 1983 r. koncern Tennesse Eastman Company uruchomił w Kingsport w USA nowoczesny kombinat karbochemiczny, w którym zgazowuje się węgiel metodą Texaco, a wytworzony gaz syntezowy przerabia się kolejno na >i СЛ < z <ę No Z> KOKS WĘGIEL TORF ASFALT ROPA DESTYLATY POZOSTAŁOŚĆ PODESTYLACYJNA 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 STOSUNEK MOLOWY WODORU DO WĘGLA 2,0 W ostatnim 15-leciu udoskonalono proces Bergiusa2,3), według którego w czasie II wojny światowej wytwarzano rocznie 4 min Mg paliw silnikowych w 12 fabrykach na terenie Niemiec. Wykorzystanie ropy i węgla do wytwarzania chemikaliów oraz paliw płynnych wiąże się z wprowadzeniem odmiennych technologii przerobu, ze względu na inne właściwości fizykochemiczne tych surowców4,5) (np. różnice w molo- Tabelal[...]

Synteza alkoholi Ct C4 na katalizatorze Cu-Zr-Mn DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano technologie syntezy alkoholi 4- C4 z tlenku węgla i wodoru opracowane w światowych laboratoriach badawczych. Przedstawiono wyniki badań nad syntezą tych alkoholi w obecności katalizatora miedziowo-cyrkonowo-manganowego wraz ze schematem potrzebnej instalacji. Opisano różne typy reaktorów do syntezy metanolu i wyższych alkoholi. Konieczność ochrony środowiska naturalnego wymaga między innymi stosowania benzyn bezołowiowych. Rozwój inżynierii reaktorów1 " 3) oraz technologii syntezy metanolu i jego mieszanin z alkoholami alifatycznymi C2 4- stwarzają możliwość komponowania benzyn nisko- i bezołowiowych10). Wprowadzenie mieszanin alkoholi Ci -r- C5 jako komponentu benzyn, zamiast samego bezwodnego metanolu, wyraźnie poprawia jakość paliwa, ponieważ zwiększa się rozpuszczalność metanolu w benzynie, wzrasta tolerancja benzyny wobec wody, a dzięki obniżeniu ciśnienia oparów benzyny zwiększa się zawartość butanu w paliwie, wzrasta objętościowa wartość opałowa benzyny. Najwartościowszym tlenowęglowodorowym komponentem benzyn jest eter metyloterbutylowy (MTBE), powstający w reakcji: Н 3С ч H3C C H 3OH + .C=CH2 —►НзС — ;C0CH3 + 36,8 k j/m o l . H3C H3c ^ Proces otrzymywania MTBE prowadzi się w niskiej temperaturze w obecności kwaśnych wymieniaczy jonowych. Niestety, dostępność izobutylenu, otrzymywanego wyłącznie w procesach krakingowych, jest ograniczona. Tabela 1. Ciepło reakcji syntezy alkoholi z CO + H2 Alkohol #298 [kJ/mol] #298 [kJ/atom С w łańcuchu] Metanol -90,47 -90,47 Etanol -254,98 -127,50 «-Propanol -408,09 -136,03 n-Butanol -572,37 -143,09 Synteza alkoholi C t 4- C4 jest podobna do technologii otrzymywania metanolu i amoniaku. Dlatego niewielkim kosztem można adaptować te instalacje do wytwarzania komponentu benzyn. We wszystkich trzech procesach mamy do czynienia z reakcjami egzotermicznymi (tab. 1). W każdym z nich jednorazowe prze[...]

 Strona 1