Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Jan Zawadiak"

Filtry UV na bazie pochodnych 1,3-diarylopropano-1,3-dionu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac badawczych, dotyczących zastosowania i otrzymywania pochodnych 1,3-diarylopropano-1,3-dionu. Pochodne te są stosowane głównie w kosmetyce jako filtry UV oraz jako dodatki do polimerów i farb (w postaci kompleksów z metalami). Opisano metodę wytwarzania pochodnych 1,3-diarylopropano- 1,3-dionu poprzez krzyżową kondensację Claisena odpowiedniego estru i ketonu wobec [...]

Kinetyka utleniania izomerycznych metoksy-(1-metyloetylo)benzenów

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę bezkatalitycznego utleniania 1-metoksy-2-(1-metyloetylo)benzenu, 1-metoksy- 3-(1-metyloetylo)benzenu i 1-metoksy-4-(1- metyloetylo)benzenu tlenem w fazie ciekłej w zakresie temp. 50-120°C. Określono utlenialności badanych związków i sumaryczne zastępcze energie aktywacji reakcji utleniania. The kinetics of noncatalyzed liquid-phase oxidation of 1- methoxy-2- (-3-, and -4)-[...]

Przemysłowe otrzymywanie fenoli metodą Hocka i Langa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwiązania technologiczne syntezy związków hydroksyaromatycznych metodą opartą na reakcji rozkładu wodoronadtlenków odkrytą przez Hocka i Langa. Szczegółowo omówiono otrzymywanie fenolu na skalę przemysłową. Opisano wykorzystanie metody do otrzymywania hydrochinonu, rezorcyny, krezoli i 2naftolu. Przedstawiono możliwości wykorzystania procesu utleniania węglowodorów alkilo[...]

Izopropylonaftaleny - potencjalne surowce w procesach utleniania

Czytaj za darmo! »

2-Izopropylonaftalen (2-IPN) i 2,6-diizopropylonaftalen (2,6-DIPN) ze względu na swoją podatność w procesach utleniania mogą stanowić surowiec do otrzymywania wielu cennych produktów z grupy fine chemicals. Opisano możliwości otrzymywania hydroksynaftalenów oraz kwasów, nadtlenków, ketonów i olefin, pochodnych naftalenu z 2-IPN i 2,6-DIPN. A review with 35 refs. (including Authors'6[...]

Badania utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu w fazie ciekłej tlenem do wodoronadtlenków

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu (DPBP) do wodoronadtlenków. Określono początkowe szybkości utleniania DPBP wobec inicjatora azowego ACHN i obliczono utlenialność DPBP. Zbadano przebieg długotrwałego utleniania DPBP do wodoronadtlenków. Otrzymano i określono właściwości tworzących się podczas utleniania wodoronadtlenków i alkoholi. 4,4'-Diisopropylbiphenyl [...]

Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu

Czytaj za darmo! »

Opracowano oryginalną dwuetapową technologię otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu. W technologii zastosowano nowe rozwiązania, m.in. nowy układ katalityczny dla reakcji wodoronadtlenku kumenu z kumenem. Przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają bezpieczną pracę umożliwiającą uzyskanie produktu o wysokim stopniu czystości z dobrą wydajnością. adtlenek d[...]

Utleniony polietylen.Metody otrzymywania i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Omówiono przemysłowe metody utleniania polietylenu do produktu zawierającego ugrupowania hydrofilowe. Produkt ten stanowi główny składnik emulsji wodnych o szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu. Przedstawiono stosowane surowce, parametry oraz wady i zalety omawianych procesów. A review, with 63 refs., covering com. methods for oxidn. of polyethylene to hydrophilic components of aq. emulsions. Polietylen (PE), którego produkcja rozpoczęła się w 1939 r. w firmie ICI1), zajmuje obecnie jedną z najwyższych pozycji na liście wielkotonażowych produktów przemysłu chemicznego. W 2007 r. wyprodukowano ok. 75 mln t polietylenu2). Znajduje on zastosowanie do otrzymywania m.in. folii, pojemników, opakowań i armatury. Jednym z mniej znanych zastosowań, jest wykorzystanie PE[...]

N-Hydroxyphthalimide as a potential industrial catalyst for oxidation of hydrocarbons N-Hydroksyftalimid jako potencjalny katalizator przemysłowych procesów utleniania węglowodorów DOI:10.12916/przemchem.2014.495


  A review, with 34 refs., of processes for oxidn. of p-xylene, cyclohexane, and cumene with O2 as catalyzed with N-hydroxyphthalimide. Ze względu na swoją wysoką aktywność N-hydroksyftalimid (NHPI) może stanowić alternatywę dla katalizatorów obecnie stosowanych w procesach utleniania węglowodorów. Przedstawiono dane literaturowe dotyczące procesów utleniania węglowodorów wobec NHPI o szczególnym znaczeniu w syntezie wielkotonażowej (p-ksylen, cykloheksan, kumen), jak i małotonażowej. Procesy utleniania węglowodorów tlenem w fazie ciekłej odgrywają znaczącą rolę w przemyśle chemicznym, w ich wyniku otrzymuje się wiele wartościowych produktów ze stosunkowo tanich surowców petrochemicznych. Do procesów wielkotonażowych należą m.in. utlenianie p‑ksylenu (PX) do kwasu tereftalowego (TPA), cykloheksanu do mieszaniny cykloksanonu i cykloheksanolu (K/A oil) oraz kumenu do wodoronadtlenku kumenu (WNTK, wodorotlenek 1-fenylo-1- metyloetylowy)1, 2). Obecnie poszukuje się dla przemysłowych procesów utleniania nowych rozwiązań, umożliwiających poprawę wskaźników ekonomicznych oraz spełnienie ostrych wymogów ochrony środowiska. W tym celu wiele uwagi poświęca się badaniom nad opracowaniem nowych katalizatorów, które pozwolą na realizację powyższych dążeń. W tę tematykę wpisują się prace, w których wykazano katalityczne właściwości NHPI w różnorodnych reakcjach utleniania, w tym alkanów, alkiloaromatów, alkoholi, eterów, acetali, siloksanów, amin, amidów i sulfidów3, 4). Zastosowanie NHPI w tych procesach, najczęściej wraz z kokatalizatorem metalicznym lub organicznym, pozwoliło w wielu przypadkach na złagodzenie warunków reakcji oraz uzyskanie wyższych wydajności i selektywności. Ponieważ NHPI otrzymywany jest w prostej reakcji i z tanich surowców (bezwodnik ftalowy i hydroksyloamina), istnieją realne przesłanki na wprowadzenie tego organokatalizatora do procesów realizowanych w przemyśle, o czym świadczyć mogą pierwsze instal[...]

Kształcenie kadr na potrzeby technologii chemicznej. Wnioski z dyskusji panelowej w czasie obrad 8. Kongresu Technologii Chemicznej DOI:10.15199/62.2016.5.2


  Nawiązując do tradycji Kongresów Technologii Chemicznej, również podczas 8. Kongresu, który obradował w Rzeszowie w 2015 r., podjęto tematykę edukacji w zakresie technologii chemicznej. Tym razem organizatorzy zaplanowali spotkanie w formie dyskusji panelowej z udziałem osób zajmujących się kształceniem kadr dla przemysłu w uczelniach oraz przedstawicieli pracodawców z przemysłu chemicznego. Moderatorem dyskusji panelowej był prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, a wystąpienia wprowadzające przedstawili: prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak (Politechnika Rzeszowska), dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska (Politechnika Łódzka) i prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak. Prelegenci w swoich wystąpieniach wprowadzających przedstawili specjalizacje oferowane na reprezentowanych przez nich Wydziałach (na kierunku studiów technologia chemiczna), zwracając uwagę na ich specyfikę omówili programy kształcenia, a także na bazie doświadczeń własnych i swoich macierzystych wydziałów przedstawili opinie na temat przygotowywania kadr dla przemysłu chemicznego. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (WCh PRz), w ramach kierunku technologia chemiczna studenci na I i II stopniu kształcenia mają do wyboru takie bloki specjalnościowe, jak analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, inżynieria chemiczna i bioprocesowa, technologia organiczna i tworzywa sztuczne oraz technologia produktów leczniczych i, dodatkowo, na studiach II stopnia inżynieria materiałów polimerowych. Prof. J. Lubczak podkreślił zalety prowadzonego na [...]

 Strona 1  Następna strona »