Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LEON STUDENCKI"

Żywica nowolakowa do produkcji epoksynowolaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej typu nowolakowego, przeznaczonej do produkcji epoksynowolaku. Przedstawiono optymalne warunki syntezy umożliwiające otrzymanie produktu o największej zawartości izomerów difenylometanu oraz ściśle określonej ilości wolnego fenolu. Żywice epoksynowolakowe są produktami reakcji epichlorohydryny z żywicami fenolowo-formaldehydowymi typu nowolakowego. Stosuje się je w przemyśle elektronicznym, odlewniczym i klejowym1,2'. Przebieg procesu otrzymywania żywicy epoksynowolakowej, obejmującego syntezę odpowiedniej żywicy nowolakowej i jej epoksydację, ukazują następujące równania2’:Żywica nowolakowa powinna się charakteryzować masą cząsteczkową w zakresie 270 -=- 6003), maksymalną zawartością izomerów difenylometanu (DFM) wynoszącą co najmniej 16% (m/m) oraz względnie małą zawartością wolnego fenolu - mniejszą niż 25%(m/m)4). Rodzaj uzyskiwanych izomerów DFM zależy głównie od pH środowiska reakcji. W silnie kwaśnym środowisku o pH < 0,5 tworzą się />,/>-nowolaki, gdy pH wynosi 0,5 -г- 1 powstają również o,p-nowolaki,w środowisku o pH w zakresie 1 4- 5 uzyskuje się przede wszystkim o,/?-nowolaki5). Przedstawiona praca jest tylko fragmentem badań nad otrzymywaniem żywicy nowolakowej61. Została ona zrealizowana we współpracy z Zakładowym Laboratorium Badawczym Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie, w którym określono przedstawione wcześniej wymagania dla nowolaku oraz zweryfikowano właściwości wybranych próbek żywicy. Część doświadczalna Surowce Do badań użyto następujących surowców: fenolu (PN-85/C[...]

Modernizacja technologii wytwarzania żywicy rezolowej dla odlewnictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmodernizowano technologię produkcji rezolowej żywicy FOSO. Usunięto ze składu żywicy alkohol furfurylowy stosowany dotychczas jako modyfikator i skorygowano warunki syntezy. Otrzymany produkt zawiera mniej wolnego fenolu, ma większą zdolność wiązania i lepsze właściwości użytkowe. Światowa produkcja żywic fenolowych, która w latach 1979 h- 1983 charakteryzowała się stagnacją, zaczęła później powoli wzrastać i w 1985 r. osiągnęła 2,5 min M g 4 Żywice te są stosowane m. in. w odlewnictwie jako lepiszcza w postaci nowolaku w roztworze lub ciekłego rezolu2). W kraju najbardziej znanymi rezolami są żywice F-110 i F-130 produkowane przez Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Pustkowie oraz FOSO wytwarzane w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Gamrat- Erg" w Jaśle. Otrzymuje się je przez kondensację fenolu z formaldehydem w obecności ługu sodowego jako katalizatora. Skład i właściwości żywic FOSO i F-130 dodatkowo modyfikuje się alkoholem furfurylowym. Względy ekonomiczne, a w szczególności konieczność importu alkoholu furfurylowego, zadecydowały o podjęciu przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) "Blachownia" wspólnie z Zakładem Tworzyw Sztucznych "Gamrat-Erg" prac badawczych nad modernizacją technologii wytwarzania żywicy FO-80. Dotychczas syntetyzowano ją w ciągu 90 min w temperaturze wrzenia mieszaniny o składzie molowym C6H5O H : CH20 : N aOH = 1:1,4:0,01, po czym w temp. ok. 60°C oddestylowywano część wody pod zmniejszonym ciśnieniem aż do uzyskania cieczy o lepkości ok. 2000 mPa - s. Potem mieszano ją z alkoholem furfurylowym stosowanym w iloś[...]

Żywica heksylofenolowa do lakierów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zoptymalizowano warunki syntezy 100-proc. żywicy heksylofenolowoformaldehydowej, stosując metodę statystycznego planowania doświadczeń. Składnik fenolowy stanowiła frakcja heksylofenolowa otrzymana w wyniku alkilowania fenolu dimerem propylenu. Otrzymana żywica może być używana do sporządzania stopu z olejem tungowym i jest odpowiednim składnikiem farb i lakierów. Brak rozwiniętej krajowej bazy surowcowej jest dużym utrudnieniem w rozwoju przemysłu farb i lakierów. Dotyczy to również wytwarzania tych produktów, które zawierają m.in. rezolowe żywice fenolowo- -formaldehydowe uzyskiwane w reakcji podstawionych w pozycji para fenoli z formaldehydem. Podstawnikami mogą być grupy alkilowe, arylowe lub alkiloarylowe zawierające 4 -=-20 atomów węgla1). Proces otrzymywania tego typu żywic składa się z następujących etapów: - kondensacji alkilofenolu z formaldehydem w obecności katalizatora zasadowego, - neutralizacji katalizatora i jego odmycia, - eteryfikacji hydroksymetylofenoli w środowisku kwaśnym z jednoczesnym odwodnieniem żywicy pod zmniejszonym ciśnieniem. Tak otrzymane żywice nazwane są 100-proc., ponieważ nie zawierają dodatków innych żywic, np. kalafonii2). W podwyższonej temperaturze tworzą one z olejami tłuszczowymi związki typu chromanowego3). Następuje to w wyniku reakcji zachodzącej pomiędzy nienasyconymi wiązaniami glicerynowych estrów nienasyconych wyższych kwasów tłuszczowych i grupami hydroksymetylowymi obecnymi w żywicy. Poza tym 100-proc. żywice tworzą z olejem tungowym stopy służące do produkcji lakierów, farb podkładowych i pokostów cenionych ze względu na właściwości uzyskiwanych powłok, tj. odporność na działanie wody, chemikaliów i czynników atmosferycznych. Poszukując nowych surowców do otrzymywania tych żywic, po raz pierwszy w kraju użyto do ich syntezy w skali przemysłowej heksylofenolu, który jest produktem alkilacji fenolu frakcją zawierającą głównie dimer propylenu4). Wyprodukowany przez Zakłady Che[...]

 Strona 1