Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Piechota"

Algi. Źródło energii i substancji chemicznych


  Algi postrzegane są jako jedne z głównych źródeł paliwa przyszłości oraz substancji chemicznych. Hodowla alg na skalę przemysłową odbywa się w stawach lub bioreaktorach. Biodiesel lub biometan z alg wydaje się być jedynym odnawialnym paliwem o potencjale mogącym całkowicie zastąpić paliwa ropopochodne bez negatywnego wpływu na dostawy żywności i innych produktów roślinnych. Glony jako organizmy autotroficzne wykorzystują promienie słoneczne, lecz robią to skuteczniej niż rośliny uprawne. Z alg można pozyskać biobutanol, chlorofil, β-1,3-glukan oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. A review, with 32 refs., of farming algae and their processing to EtOH, biogas, biodiesel fuel and farmaceuticals. Gwałtowny wzrost populacji ludzi na świecie oraz kryzys gospodarczy zmusza naukę i przemysł do poszukiwania wydajnych i tanich źródeł pozyskiwania związków chemicznych, a w szczególności źródeł energii. Surowcem tym mogą stać się nadal niedoceniane algi (glony), które obecnie dostarczają wielu cennych substancji dla przemysłu kosmetycznego. Z alg otrzymywane są ekstrakty stosowane w kremach, tonikach i szamponach oraz mączki, które wykorzystuje się w maseczkach i kąpielach wyszczuplających. Algi to ogromne źródło bioenergii. Można z nich pozyskiwać bioetanol, biodiesel, biometan oraz biowodór. Glony asymilują ogromne ilości ditlenku węgla, gdyż na wytworzenie 100 Mg biomasy potrzebują one ok. 180 Mg CO2, dodatkowo rozkładają inne zanieczyszczenia Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Bartłomiej Igliński*, Roman Buczkowski, Grzegorz Piechota Algi. Źródło energii i substancji chemicznych Algae. A source of energy and chemicals Dr hab. Roman BUCZKOWSKI w roku 1974 ukończył studia wyższe a w 1980 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 r. obronił pracę habilitacyjną na Politechnice Szczecińskiej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemicznych Procesów [...]

Cryogenic condensation as a method for removal of volatile silicon compounds from waste dump biogas utilized in combined heat and power units Metoda kriogenicznej kondensacji w usuwaniu lotnych związków krzemu z biogazu wysypiskowego w systemach kogeneracji energii elektrycznej i ciepła DOI:10.15199/62.2015.11.31


  Waste dump biogas (MeH content 54.19%) was purified by cooling down to -50°C , removing H2O by sorption on anhydrous MgSO4 and 3-stage absorption of the Si-compds. in Me2CO. Octamethylcyclotetrasiloxane and decamethylcyclopentasiloxane were the main impurities in the biogas according to the gas chromatog. anal. After 1st stage of absorption, over 99% of the Si compds. were removed from the biogas. Badano efektywność usuwania lotnych związków krzemu (LZK) z biogazu wysypiskowego przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanej instalacji kriogenicznej oraz specjalnie dobranego przenośnego absorbera płuczkowego. Efektywność usuwania LZK oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS). Wyniosła ona ponad 97%. Oznaczenia ilościowe i jakościowe LZK prowadzono, wykorzystując aceton jako medium sorpcyjne. Zastosowanie biogazu jako paliwa w jednostkach kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną i ciepło wymaga jego wcześniejszej szczegółowej analizy pod kątem jakościowych parametrów energetycznych surowca, jak również pod kątem zawartości zanieczyszczeń1). Biogaz wykorzystywany jako paliwo w jednostkach kogeneracyjnych musi spełniać ściśle określone kryteria utylizacji, zgodne z wytycznymi producenta jednostek kogeneracyjnych2, 3), w których bardzo szczegółowo opisano parametry biogazu kwalifikujące go jako paliwo odpowiedniej kategorii (low, medium lub high). Kwalifikacja ta ma bezpośredni wpływ na okres pracy kogeneratora pomiędzy obowiązkowymi przerwami technicznymi, wykazując jednocześnie pośrednio ekonomiczny charakter związany z kosztochłonnością serwisu, wymianą eksploatowanych części lub oleju smarnego. Częstość obowiązkowego technicznego serwisowania agregatu zależy głównie od producenta jednostki prądotwórczej, niemniej jednak większość producentów deklaruje, że obowiązkowa przerwa techniczna powinna być wykonywana raz na 4 miesiące nieprzerwanej pracy agregatu. W przypadku agregatów kogeneracyjnych b[...]

 Strona 1