Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Bujak"

Technological and physicochemical aspects of the production of cleaning cosmetic concentrates Technologiczne i fizykochemiczne aspekty wytwarzania koncentratów kosmetyków myjących DOI:10.15199/62.2015.5.16


  Lyotropic liq. crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl ether sulfate, ethylene oxide-lauryl alc. adduct, isopropyl palmitate, stawbery seed oil), preservatives and H2O and studied for rheol. properties, soly. in water and stability. Only the coacervate meet all user requirements. The concn. relationship of the coacervate viscosity showed a pecurial max. as diln. of the coacerwate with water resulted in increasing its viscosity. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem koncentratów kosmetyków myjących. Jako potencjalne formy tego typu preparatów zaproponowano liotropowy ciekły kryształ, koacerwat i emulsję. Wykazano zalety i wady wytwarzania i stosowania tego typu produktów w odniesieniu do właściwości reologicznych, rozpuszczalności w wodzie i stabilności produktu. Stwierdzono, że spośród badanych form preparatów, jedynie koacerwat może predysponować do miana koncentratu. W przypadku produktów w formie emulsji i liotropowego ciekłego kryształu istniała możliwość uzyskania preparatu o względnie wysokim stężeniu substancji aktywnych, ale po rozcieńczeniu nie otrzymywano kosmetyków o wymaganych przez konsumentów właściwościach użytkowych. Receptury i technologie wytwarzania kosmetyków przeznaczonych do higieny ulegają ciągłym przeobrażeniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój tej grupy produktów, głównie w zakresie poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa stosowania. Wprowadzane do praktyki przemysłowej nowe rozwiązania recepturowe związane są najczęściej ze stosowaniem nowych surowców, bardzo często pochodzenia naturalnego. Wiele prac badawczych i rozwojowych związanych jest także z opracowaniem nowoczesnych form kosmetyków. Potrzeba prowadzenia takich prac wynika głównie z konieczności dostosowania preparatu do opakowania lub też mody- Lyotropic liq. crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl [...]

Optimalization of the hydrophobic phase composition for improving the operational properties of two-phase liquids used for removing make-up Optymalizacja składu fazy hydrofobowej w celu poprawy użytkowych właściwości dwufazowych płynów do demakijażu DOI:10.15199/62.2015.11.6


  Aq. soln. of NaCl, Na4 versenate, a dye and a preservative were mixed with cyclopentasiloxane or/and isohexadecane to 2-phase fluids studied for their dispersion stability and ability to distribution on the skin, absorption in epiderma, formation of sticky and oily films on the skin and smoothing the skin as well as for efficiency of removing the makeup from the skin by a sensoric method. The phase sepn. rate and absorption ability of the fluid decreased while the ability of film formation increased with the increasing content of isohexadecane. Przeanalizowano wpływ składu fazy hydrofobowej na właściwości użytkowe dwufazowych płynów do demakijażu. Opracowano i przygotowano pięć modelowych preparatów, różniących się zawartością dwóch składników hydrofobowych (izoheksadekan i silikon cykliczny). Produkty poddano badaniom użytkowym i testom sensorycznym. Stwierdzono, że wysoka zawartość izoheksadekanu powoduje znaczące skrócenie czasu rozwarstwiania się preparatów (po intensywnym wymieszaniu) oraz pogorszenie właściwości sensorycznych. Od kilku lat na rynku można zaobserwować rosnące zainteresowanie dwufazowymi preparatami do demakijażu. Są to produkty bazujące głównie na rozpuszczalnikach hydrofobowych i hydrofilowych. Niezwykle interesującym podejściem zastosowanym w tego typu produktach jest brak w ich składzie surfaktantów (emulgatorów), służących głównie do uzyskania dyspersji o odpowiedniej stabilności. W takich przypadkach, dla preparatu składającego się z wyraźnie rozdzielonych faz hydrofobowej i hydrofilowej, istnieje konieczność odpowiedniego wymieszania bezpośrednio przed aplikacją. Celem takiego działania jest ujednorodnienie produktu (wytworzenie emulsji) i zapewnienie w ten sposób stałego składu, w każdej porcji aplikowanego kosmetyku. Jednakże, od powstającego układu nie jest wymagana bardzo duża stabilność. Mieszanina powinna być jednorodna tylko przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Konsument aplikuje w[...]

Wpływ metody ekstrakcji na właściwości ekstraktów bulw karczocha jerozolimskiego (Helianthus tuberosus L.) DOI:10.15199/62.2018.11.12


  W ostatnim czasie sektor kosmetyczny skupia swoją uwagę na wykorzystaniu najwyższej jakości substancji roślinnych do produkcji różnego rodzaju preparatów pielęgnacyjnych. Wynika to w głównej mierze z rosnącej świadomości konsumentów, dotyczącej wpływu składników kosmetyku na zdrowie oraz wygląd skóry. Ze względu na szeroki zakres aktywności biologicznej, najbardziej pożądanymi są związki fenolowe, będące produktem wtórnego metabolizmu roślin. Ich obecność stwierdzono m.in. w korzeniach, liściach, kwiatach oraz łodygach roślin wyższych1). Do grupy związków fenolowych zalicza się m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe oraz taniny. Zarówno flawonoidy, jak i kwasy fenolowe ze względu na swoją złożoną budowę chemiczną cechują się szerokim zakresem bioaktywności. Jedną z ważniejszych właściwości tych związków jest zdolność do usuwania reaktywnych form tlenu, a także działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze2). Roślinne antyoksydanty stanowią obecnie największą grupę składników preparatów kosmetycznych. Funkcją tych 1874 97/11(2018) Mgr Martyna ZAGÓRSKA-DZIOK w roku 2013 ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie biotechnologii. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalność - ekstrakty roślinne, hodowle komórkowe oraz aplikacja surowców roślinnych w kosmetykach. Katedra Kosmetologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel.: (17) 866-12-62, e-mail: tbujak@wsiz.rzeszow.pl Mgr Tomasz BUJAK w roku 2010 ukończył studia na Politechnice Radomskiej, w specjalności technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz pracuje jako laborant w firmie produkującej kosmetyki naturalne. Specjalność[...]

 Strona 1