Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA KIEŁKOWSKA"

Wykorzystanie zużytego katalizatora wanadowego do syntezy metawanadanu(V) potasu przy współudziale pary wodnej

Czytaj za darmo! »

Podjęto badania dotyczące wykorzystania zużytego katalizatora wanadowego do syntezy metawanadanu(V) potasu w reakcji z KCl, prowadzonej przy współudziale pary wodnej. Zbadano wpływ rozmiaru ziaren katalizatora i nadmiaru KCl w mieszaninie reakcyjnej oraz czasu na wydajność syntezy KVO3. Temperatura procesu była stała (873 K), rozmiar ziaren katalizatora zmieniał się w zakresie 0,500-0,125 mm, a czas syntezy wynosił od 1 do 3 h. Spent V catalyst was ground, classified, annealed at 1073 K for 21 h to remove S compds. and converted (10 g) to KVO3 by reaction with KCl at 874 K for 1-3 h under steam flow (53 g/h). The reaction was followed by adsorption of formed HCl in aq. NaOH soln. (argentometry). The reaction yields increased up to 99% with increasing reaction time. The highe[...]

Strącanie węglanu wapnia w środowisku mocznika

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań dotyczące strącania węglanu wapnia z odpadowego płynu podestylacyjnego (DS) z metody Solvaya oraz nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu w środowisku mocznika. Eksperymenty prowadzono w temp. 333 K. Zbadano wpływ czasu dozowania reagentów do roztworów mocznika o stężeniu 1 i 4 mol/dm3 oraz do ługu macierzystego na właściwości fizykochemiczne otrzymanego produkt[...]

Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvay’a w temperaturze 293 K. Cz. 1. Wykorzystanie roztworów stężonych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań dotyczące otrzymywania węglanu wapnia w temp. 293 K z odpadowego płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvay’a. Reagenty dozowano w stosunku stechiometrycznym, czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min, a szybkość mieszania reagentów wynosiła 500 obr/min. Oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanego CaCO3. CaCO3 was pptd. at 293 K for 2-30 min by addn. of the carbonates- contg. filtrate from the Solvay process to the Cacontg. distn. residue from the same process under stirring (500 rpm). Processing of 400 mL of the distn. residue yielded 25 g of CaCO3. The product showed low packing d. (800-900 g/l) a[...]

Precipitation of calcium carbonate from waste distillation residue and sodium bicarbonate solution in presence of disodium versenate Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i roztworu wodorowęglanu sodu z metody Solvaya w obecności wersenianu disodu DOI:10.15199/62.2016.9.9


  CaCO3 was pptd. from the waste distn. liq. from Solvay process by addn. of satd. soln. of NaHCO3 in a lab. reactor at 20-90oC and varying dosing rate in presence of Na2 versenate and studied for bulk and packing d., cryst. structure and H2O, paraffinic oil and Bu2 phthalate absorption capacity. The addn. of Na2 versenate at 90oC resulted in an increase in the d. of CaCO3 crystals. At 90oC, the calcite and aragonite crystals were formed. At lower temps., formation of calcite crystals was also obsd. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego DS i nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu z metody Solvaya w obecności wersenianu disodu. Badania prowadzono w temp. 20, 50 i 90°C. Roztwory dozowano w stosunku stechiometrycznym, stosując szybkości dozowa-nia 23,6 oraz 95 cm3/min. Stosowano wersenian disodu o stężeniu 1 i 10 g/dm3 płynu DS. Dla otrzymanych prób CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, oraz formę krystalograficzną otrzymanych kryształów. Węglan wapnia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych minerałów spotykanych w przyrodzie. Występuje w wielu postaciach, z których trzy główne to kalcyt, aragonit i mniej powszechny wateryt. Węglan wapnia1) jest szeroko stosowanym surowcem w rozlicznych gałęziach przemysłu, od produkcji farb dyspersyjnych i papieru przez przetwórstwo polimerów po przemysł farmaceutyczny oraz kosmetyczny2, 3). Każda z tych rozwijających się nieustannie dziedzin przemysłu ma inne oczekiwania dotyczące właściwości CaCO3. Chemiczna czystość, powierzchnia właściwa, wielkość cząstek, chłonność wody i oleju oraz morfologia 1706 95/9(2016) determinują możliwości jego wykorzystania4). Kontrolowana synteza materiałów nieorganicznych o swoistych kształtach, rozmiarach i morfologii jest punktem wyjścia dla rozwoju nowych tworzyw sztucznych5). W związku z tym nieustannie prowadzi się prace nad modyfikacją właściwośc[...]

 Strona 1  Następna strona »