Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław GRODZICKI"

Zadania "olimpijskie" 2015/2016 DOI:


  dniach 22 - 23 października 2015 r. został przeprowadzony etap szkolny XXXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Uczestniczący w tym etapie uczniowie szkół geodezyjnych w Polsce mieli do rozwiązania 80 zadań testowych, 4 zadania tekstowe i 2 zadania terenowe. Organizatorzy Olimpiady wysłali zaproszenia do udziału w etapie szkolnym 75. średnim szkołom geodezyjnym w Polsce, kształcącym w zawodzie technik geodeta. Redakcja PG przedstawia do rozwiązania Szanownym Czytelnikom 4 zadania tekstowe z etapu szkolnego Olimpiady. Prosimy ocenić stopień trudności tych zadań dla uczącej się młodzieży. Zadanie 1. Powłoka boczna budowli o konstrukcji szkieletowej w kształcie ostrosłupa, którego podstawą jest trójkąt równoramienny, o ramionach długości b = 30.00 m i kącie między nimi równym 2α = 80g, a każda z krawędzi bocznych ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem β = 66g ma być zbudowana płytami. Obliczyć pole powierzchni ścian bocznych tego ostrosłupa pod[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:


  Szanowni Czytelnicy! Redakcja PG proponuje Szanownym Czytelnikom również do rozwiązania, oprócz zadań, krzyżówkę geodety, w której będą też prezentowane hasła, określenia, terminy, nazwy z dziedziny geodezji i kartografii. Zachęcamy do ćwiczenia umysłu i do nadsyłania rozwiązań. Autor rozwiązania, drogą losowania, będzie wyróżniony nagrodą niespodzianką. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki geodety będzie podawane w kolejnych numerach PG.Krzyżówka geodety 2.POZIOMO: 1)wada układów optycznych, 4) dawne liczydło, 8) poprawianie i wprowadzanie nowych danych, 11) przyjaciel Portosa, 12) dobra w sali koncertowej, 14) może być fałszywy, 15) używany przed XVIII w. aparat do mierzenia kątów, 20) miara powierzchni, 21) reprezentacyjna sala wykładowa, 22) numer identyfikujący komórkę pamięci komputera, 23) imię żeńskie, 24) schronienie, miejsce bezpiecznego pobytu, 25) szczególny (ważny) kąt w pracach geodezyjnych, 26) miasto w południowo-wschodniej części USA. PIONOWO: 1) zmywanie przez deszcz gleby, 2) podziały badanego obiektu na elementy, 3) krewny po mieczu, [...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Czytelnicy! Redakcja PG proponuje Szanownym Czytelnikom również do rozwiązania, oprócz zadań, krzyżówkę geodety, w której będą też prezentowane hasła, określenia, terminy, nazwy z dziedziny geodezji i kartografii. Zachęcamy do ćwiczenia umysłu i do nadsyłania rozwiązań. Autor rozwiązania, drogą losowania, będzie wyróżniony nagrodą niespodzianką. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki geodety będzie podawane w kolejnych numerach PG. POZIOMO: 1) proces konwersji danych rastrowych na dane wektorowe, 7) materia z regularnym układem otworów, 8) pomocnik mierniczego, 11) dawny strunowy instrument muzyczny, 13) wielkość charakteryzująca się jedynie wartością liczbowa, np. długość, pole, 15) szeroka ulica okrężna, 16) górna część dorzecza, 19) zarys, kontur, niezbędny do projektowania niwelety drogi, 22) wada soczewki polegająca na różnym odwzorowaniu przedmiotów na o[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:


  Szanowny Czytelniku! W celu przypomnienia sobie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rachunku wyrównawczego proponuję przeprowadzenie wyrównania prostej sieci niwelacyjnej, ale bez użycia w rozwiązaniu programu komputerowego. Żeby spełnić założenia treści zadania proponuję do rozwiązanie zadania zastosować algorytm pierwiastka krakowianowego [...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:


  Zadanie 8 Obliczyć pole powierzchni P oraz współrzędne x, y punktów granicznych B, C, D działki, w kształcie czworoboku, wpisanego w okrąg, na podstawie znanych długości granic działki oraz współrzędnych x, y punktu A i azymutu boku BA = A. DANE: 1) długości granic działki ABCD: AB = a = 70.00 m, BC = b = 172.00 m, CD = c = 94.00 m, AD = d = 52.00 m, 2) współrzędne x, y punktu A: xA = 500.00 m, yA = 500.00 m, 3) azymut boku BA - ABA = 240g.0000. Krzyżówka geodety 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 POZIOMO: 1) najmniejsza rozróżnialna odległoś[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 10/07/2016 W celu odpowiedniego zagospodarowania działki w kształcie rombu ABCD, o boku a = 60.00 m i kącie ostrym α = 60000’00", należy wpisać okrąg koła. Punkty styczności okręgu koła z granicami działki utworzą czworobok, którego pole powierzchni należy obliczyć. Ponadto obliczyć: 1) cząstkowe pola powierzchni działki, wynikające z wydzielenia odpowiednich obszarów, 2) cząstkowe długości granic działki, utworzone przez punk[...]

Przygotujmy się do VI mazowieckiego konkursu praktycznej wiedzy geodezyjnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Czas letnich wakacji jest dobrym okresem przygotowania zadań testowych, pisemnych i ustnych do VI Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej, który jest co roku przeprowadzany dla uczniów szkół geodezyjnych mazowieckiego województwa. Na przykładzie wyników V edycji tego Konkursu pragnę omówić jego cele i strukturę organizacyjną. Na przełomie lutego i marca 2016 r. odbyła się piąta edycja Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej (MKPWG). 1. Cele Konkursu: ?? rozszerzenie, uporządkowanie, pogłębienie i utrwalenie wśród uczniów Technikum Geodezyjnego praktycznej wiedzy geodezyjnej, objętej podst[...]

STULECIE Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Nauczanie geodezji i kartografii na poziomie średnim w Polsce, w systemie zorganizowanym, rozpoczęło się 100 lat temu i jest ściśle związane z rozwojem i działaniem Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej (WSG). Warszawska Szkoła Geodezyjna jest pierwszą szkołą geodezyjną w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła 15 lipca 1916 roku. Na przestrzeni jej stuletniego istnienia funkcjonowała pod różnymi nazwami, stosownie do zmian systemu oświ[...]

 Strona 1  Następna strona »