Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN ZIĘTEK"

Metoda oceny podatności sorbentów chromowo-miedziowych na starzenie DOI:

Czytaj za darmo! »

Sorbenty chromowo-miedziowe: actipol-1, actipol-7 i H R poddano działaniu różnych czynników powodujących ich przyspieszone starzenie polegające na utracie katalityczno-sorpcyjnych właściwości. Efekty przyspieszonego starzenia porównano z efektami starzenia naturalnego. Zaproponowano metodę oceny podatności sorbentów chromowo-miedziowych na starzenie. Polega ona na wyznaczaniu czasu, w ciągu którego sorbent chroni otoczenie przed działaniem chlorocyjanu. Próbki sorbentów uprzednio nawilżano i wygrzewano w temp. 373 К w zatopionych ampułach szklanych w różnym czasie (do 50 h).Węgiel aktywny nasycony solami metali służy do adsorpcji i rozkładu różnych trudno adsorbujących się substancji o właściwościach toksycznych. Na przykład sorbent zawierający miedź stosuje się w pochłaniaczach i filtrach w celu ochrony przed cyjanowodorem, a węgla aktywnego z naniesionymi solami chromu i miedzi, zwanego sorbentem chromowo-miedziowym, używa się do pochłaniania chlorocyjanu1*. Sorbenty chromowo-miedziowe są szeroko stosowane w produkcji sprzętu ochrony dróg oddechowych używanego w wojsku oraz w przemyśle chemicznym (chlorocyjan występuje jako związek przejściowy w reakcjach syntezy chemicznej). Przyjmuje się, że aktywnym kompleksem, który powoduje katalityczny rozkład chlorocyjanu, jest CuC r0 4 - 3,5NH3 - 0,5H20 2). Z upływem czasu sorbenty chromowo--miedziowe tracą właściwości ochronne względem chlorocyjanu (ulegają starzeniu). Proces ten biegnie również w sorbentach magazynowanych w szczelnych opakowaniach bez dostępu czynników atmosferycznych. Wiąże się to z oddziaływaniem (skomplikowanej pod względem chemicznej budowy) powierzchni węgla aktywnego na osadzony na niej katalizator3,41. Jak wynika z danych przedstawianych w literaturze oraz wyników badań własnych, wraz ze zmniejszaniem się zdolności ochronnych sorbentów chromowo-miedziowych względem chlorocyjanu obniża się w nich zawartość Crć+ w stosunku do zawartości początkowej. Węgi[...]

Wpływ różnego stopnia wypału w obrębie granul na strukturę kapilarną węgla aktywnego i rozkład osadzonego na nim katalizatora

Czytaj za darmo! »

Formowany węgiel aktywny (AG) otrzymywany z węgla kamiennego oraz węgiel aktywny z naniesionym katalizatorem chromowo-miedziowo-srebrowym (AGI) poddano stopniowemu ścieraniu metodą fontannową. Uzyskano: pył z zewnętrznej części granul, pozostałe po jego usunięciu rdzenie, pył z zewnętrznej części tych rdzeni oraz rdzenie wewnętrzne. We wszystkich tych preparatach oraz obu węglach wyjściowych[...]

Wpływ tlenowych powierzchniowych grup funkcyjnych na dostępność dla adsorbatu struktury mikroporowatej węgla aktywnego

Czytaj za darmo! »

Analizowano zmiany dostępności struktury porowatej preparatów chemicznie modyfikowanego węgla aktywnego dla gazowego adsorbatu (benzenu). Modyfikacja węgla aktywnego, po uprzednim odpopieleniu stężonymi kwasami HF i HC1, polegała na utlenieniu stężonym kwasem azotowym, a następnie podzieleniu utlenionego węgla na części i próżniowym wygrzewaniu każdej z nich w innej temperaturze. Stwierdzon[...]

Wpływ struktury kapilarnej węgli aktywnych na właściwości otrzymanych z nich sorbentów impregnowanych solami metali DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano metodę otrzymywania sorbentów chromowo-miedziowo- srebrowych polegającą na nanoszeniu soli odpowiednich metali na powierzchnię węgli aktywnych(nośników) o zróżnicowanej objętości mikroporów i mezoporów. Przeprowadzono badania struktury kapilarnej i właściwości węgli aktywnych oraz sorbentów otrzymanych z tych węgli. Stwierdzono, że im większa jest objętość mikroporów w węglach aktywnych(nośnikach), tym lepsze właściwości ochronne wykazują uzyskane sorbenty (tzn. lepiej pochłaniają chlorocyjan i chloropikrynę). Wysunięto hipotezę, że katalizatory chromowo-miedziowo-srebrowe osadzają się głównie w mikroporach. Ta część katalizatorów, która osadza się w mezoporach lub makroporach, jest prawdopodobnie nieaktywna lub słabo aktywna katalitycznie. Węgle aktywne mają coraz większe znaczenie jako adsorbenty oraz jako nośniki katalizatorów w technice ochrony dróg oddechowych i w różnych gałęziach przemysłu. Spośród układów złożonych z węgla aktywnego (nośnika) i naniesionych substancji, które odgrywają ważną rolę jako kontakty wielu reakcji chemicznych biegnących w fazie gazowej, na szczególną uwagę zasługują specjalne węgle impregnowane solami metali, stosowane w sprzęcie do ochrony dróg oddechowych. Obecnie na całym świecie obserwuje się zwiększenie zapotrzebowania na węgle aktywne w ogóle oraz na węgle o specjalnych właściwościach sorpcyjnych lub katalitycznych, przeznaczone do ściśle określonych celów. Do takich węgli specjalnych należy węgiel aktywny impregnowany solami Cr, Cu i Ag, zwany sorbentem chromowo-miedziowo- -srebrowym. Wykazuje on bardzo dobre właściwości ochronne - dobrze absorbuje m.in. chlorocyjan, cyjanowodór i arsyny1,2). Zasoby substancji stosowanych dotychczas do produkcji węgli aktywnych o specjalnych właściwościach są ograniczone, dlatego podejmuje się próby znalezienia nowych surowców. Przykładem mogą być badania nad otrzymywaniem węgli aktywnych z pestek oliwek3,4), śliwek5* lub moreli i brzoskwiń6* i[...]

Zastosowanie metody chromatograficznej w badaniach węgli aktywnych

Czytaj za darmo! »

Warstwy węgli aktywnych typu gazowego zastosowano jako adsorpcyjne kolumny chromatograficzne w pomiarach temperaturowych zależności czasów retencji metanu i etanu. Wyprowadzono równania empiryczne opisujące te zależności. Obliczono wartości ciepła adsorpcji metanu i etanu dla badanych węgli aktywnych. Obliczone wartości różniczkowych ciepeł adsorpcji skorelowano z wartościami energii charakt[...]

Badania nad adsorpcją dynamiczną par tert-butylobenzenu na węglu aktywnym otrzymanym z pestek owoców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji par tert-butylobenzenu (TBB) na warstwach węgli aktywnych w warunkach dynamicznych. Proces przebicia warstw zilustrowano krzywymi wyjścia (izoplanami) TBB. Analizowano wpływ rodzaju węgla (struktury mikroporowatej wyznaczonej z równania Dubinina-Raduśkeνića1)) oraz jego uziarnienia na przebieg izoplan, pojemność dynamiczną i efektywność adsorpcji. W[...]

Badania wpływu stopnia zużycia dynamicznego warstw węgli aktywnych na ich parametry retencyjne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań kilku typów handlowych węgli aktywnych wykazano, że częściowe (kontrolowane) zużycie złoża adsorpcyjnego substancji dobrze adsorbujących się w warunkach dynamicznych powoduje spadek czasów retencji metanu i etanu proporcjonalny w szerokim zakresie do stopnia zużycia złoża. Zakres liniowych zmian czasów retencji w funkcji stopnia zapełnienia pojemności adsorpcyjnej zależy o[...]

Badania nad usuwaniem katalizatora z węgla aktywnego impregnowanego solami chromu i miedzi

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością wymywania katalizatora chromowo-miedziowego z powierzchni węgla aktywnego uprzednio impregnowanego amoniakalnym roztworem soli tych metali. Najskuteczniejszą cieczą ekstrahującą okazał się kwas solny, jednak w tym wypadku stopień wymycia katalizatora Cr-Cu z sorbentu był znacznie niższy niż stopień rozpuszczenia samego (czystego) katalizatora. Prawdopod[...]

Wpływ zmian ilości tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni węgla aktywnego na jego właściwości adsorpcyjne względem par benzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przygotowano dwie serie preparatów węgla aktywnego o zróżnicowanej ilości tlenu związanego z powierzchnią. W wypadku pierwszej serii węgiel utleniano stężonym kwasem azotowym i następnie, w celu stopniowego usunięcia związanego tlenu, wygrzewano w próżni w różnych temperaturach w zakresie 300 ч- 950°C. Preparaty drugiej serii utleniano różnymi utleniaczami w roztworach wodnych. Na podstawie wyników oznaczenia ilości tlenowych powierzchniowych grup funkcyjnych oraz izoterm adsorpcji-desorpcji par benzenu zanalizowano wpływ metod chemicznej modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na jego właściwości adsorpcyjne względem adsorbatu niepolarnego (benzenu). Węgle aktywne o powierzchni modyfikowanej chemicznie mają coraz szersze zastosowanie praktyczne. Największe znaczenie mają węgle 0 powierzchni utlenionej, czyli o znacznie zwiększonej ilości związanego z nią chemicznie tlenu (tzw. węgle utlenione)1*. Taka modyfikacja nadaje materiałom węglowym bardzo korzystne, z punktu widzenia różnych ich zastosowań, właściwości: adsorpcyjne, katalityczne, jonowymienne 1 inne. Obserwuje się stale rosnące zainteresowanie węglami aktywnymi o powierzchni utlenionej. Przejawia się ono zarówno w nowych zastosowaniach takich węgli, jak i w zwiększaniu pod względem ilościowym skali ich praktycznego wykorzystania. W ostatnich latach coraz więcej prac badawczych jest poświęcanych omawianej problematyce. Dotyczą one opracowywania sposobów utleniania powierzchni węgli oraz wszechstronnego badania zmian ich właściwości wywołanych chemiczną modyfikacją1^"3*. Jednym z czynników o istotnym znaczeniu dla procesu utleniania węgla aktywnego jest stopień rozwinięcia jego struktury porowatej. Może on zarówno wpływać na sam proces modyfikacji, jak i stanowić jego skutek uboczny. Zagadnienie to było poruszane w niektórych pracach poświęconych utlenianiu powierzchni węgli4"7*, jednak nie w[...]

 Strona 1  Następna strona »