Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Pakuła"

Elektroutlenianie chlorofenoksy herbicydów. Badania woltamperometryczne


  Przeprowadzono cyklowoltamperometryczne (CV) badania chlorofenoksy herbicydów (2,4-D, ester metylowy 2,4-D, MCPA, MCPP) w roztworach wodnych zawierających elektrolit (0,1 M NaNO3) stosując sproszkowany grafit jako elektrodę pracującą. Krzywe CV rejestrowano w różnych zakresach potencjałów (zaczynając od -0,2 V do +0,8, +1,0 i +1,1 V względem nasyconej elektrody kalomelowej). Porównano i przedyskutowano przebieg krzywych CV biorąc pod uwagę budowę cząsteczek badanych chlorofenoksy herbicydów. Rozpatrzono rolę podstawnika w pozycji 2 w pierścieniu aromatycznym. Oceniono ich podatność na elektroutlenianie. Four com. chlorophenoxyacetic herbicides were studied by cyclovoltammetry for electrooxidizability by using powdered graphite as operating electrode. The resistance against oxidn. increased with the increasing no. of Cl atoms in the PhH ring. Słabo biodegradowalne halogenowe zanieczyszczenia organiczne, takie jak chlorofenoksy herbicydy, często obecne w ściekach, wodach powierzchniowych1), gruntowych2) i czasem w wodzie pitnej mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego3). W ostatnich latach rozwój efektywnych elektrochemicznych metod mineralizacji związków chloroorganicznych (konwersja do CO2 i jonów nieorganicznych) wywołuje duże zainteresowanie4-11). Oceniane były różne bezpośrednie i pośrednie sposoby elektrochemicznego traktowania mające na celu destrukcję pozostałości herbicydów aAkademia M[...]

Ocena skutków regeneracji w fazie ciekłej węgli aktywnych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej


  Zbadano skutki regeneracji z użyciem H2O2 i O3 dwóch węgli aktywnych (formowanego i ziarnistego) po 3 latach ich pracy w procesie uzdatniania wody pitnej. Dla węgli świeżych oraz po 1, 2 i 3 latach ich eksploatacji, a także po ich regeneracji wyznaczono wartości parametrów charakteryzujących stopień ich zużycia (zawartość popiołu, zawartość części lotnych, powierzchnia właściwa na podstawie izoterm adsorpcji azotu, liczba jodowa). Przedyskutowano ich zmiany podczas pracy węgli aktywnych oraz po ich regeneracji. Oceniono skutki regeneracji. Two activated carbons were studied for ash and volatile contents, sp. surface and I no. as received, after 1, 2 and 3 years long operation and after regeneration. The regeneration was performed by treatment with H2O2/O3 in liq. phase at room temp. and resulted in partial removal of org. impurities but not in any significant improvement of their quality. Granulowane węgle aktywne stosowane w stacjach uzdatniania wody po kilku latach eksploatacji mogą być i często są poddawane procesowi regeneracji, najczęściej metodą termiczną1, 2). Regeneracja odbywa się w sposób podobny do procesu tzw. aktywacji fizycznej podczas produkcji węgli aktywnych, czyli poprzez działanie gazowym czynnikiem utleniającym, parą wodną lub ditlenkiem węgla w wysokiej temperaturze. Dla danego węgla aktywnego może to być powtarzane kilkakrotnie po kolejnych kilkuletnich okresach eksploatacji. Proces przebiega kilkuetapowo1) i obejmuje odparowanie wody, odparowanie substancji organicznych lub lotnych produktów rozkładu większych cząsteczek, zwęglanie pozostałych aUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; bWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; cAkademia Marynarki Wojennej, Gdynia Grzegorz Trykowskia, Stanisław Biniaka, Andrzej Świątkowskib,*, Maciej Pakułac Ocena skutków regeneracji w fazie ciekłej węgli aktywnych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej Evaluation of effects of liquid-phase regeneration of activ[...]

Wpływ zmian ilości tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni węgla aktywnego na jego właściwości adsorpcyjne względem par benzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przygotowano dwie serie preparatów węgla aktywnego o zróżnicowanej ilości tlenu związanego z powierzchnią. W wypadku pierwszej serii węgiel utleniano stężonym kwasem azotowym i następnie, w celu stopniowego usunięcia związanego tlenu, wygrzewano w próżni w różnych temperaturach w zakresie 300 ч- 950°C. Preparaty drugiej serii utleniano różnymi utleniaczami w roztworach wodnych. Na podstawie wyników oznaczenia ilości tlenowych powierzchniowych grup funkcyjnych oraz izoterm adsorpcji-desorpcji par benzenu zanalizowano wpływ metod chemicznej modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na jego właściwości adsorpcyjne względem adsorbatu niepolarnego (benzenu). Węgle aktywne o powierzchni modyfikowanej chemicznie mają coraz szersze zastosowanie praktyczne. Największe znaczenie mają węgle 0 powierzchni utlenionej, czyli o znacznie zwiększonej ilości związanego z nią chemicznie tlenu (tzw. węgle utlenione)1*. Taka modyfikacja nadaje materiałom węglowym bardzo korzystne, z punktu widzenia różnych ich zastosowań, właściwości: adsorpcyjne, katalityczne, jonowymienne 1 inne. Obserwuje się stale rosnące zainteresowanie węglami aktywnymi o powierzchni utlenionej. Przejawia się ono zarówno w nowych zastosowaniach takich węgli, jak i w zwiększaniu pod względem ilościowym skali ich praktycznego wykorzystania. W ostatnich latach coraz więcej prac badawczych jest poświęcanych omawianej problematyce. Dotyczą one opracowywania sposobów utleniania powierzchni węgli oraz wszechstronnego badania zmian ich właściwości wywołanych chemiczną modyfikacją1^"3*. Jednym z czynników o istotnym znaczeniu dla procesu utleniania węgla aktywnego jest stopień rozwinięcia jego struktury porowatej. Może on zarówno wpływać na sam proces modyfikacji, jak i stanowić jego skutek uboczny. Zagadnienie to było poruszane w niektórych pracach poświęconych utlenianiu powierzchni węgli4"7*, jednak nie w[...]

Wykorzystanie woltamperometrii do oceny zużycia węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania produktów w przemyśle farmaceutycznym

Czytaj za darmo! »

Pylisty węgiel aktywny L2S firmy CECA, stosowany do oczyszczania cyklicznego węglanu erytromycyny w roztworze glikolowo- acetonowym oraz estazolamu w roztworze izopropanolowym poddano badaniom mającym na celu ocenę skutków osadzenia się na ich powierzchni zanieczyszczeń z tych roztworów. Zarejestrowano krzywe woltamperometryczne elektrod proszkowych i pastowych, sporządzonych z 3 węgli aktywnych w roztworach HNO3 i NaNO3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 bez i z dodatkiem Cu(NO3)2 (5 mmol/dm3). Wszystkie preparaty węglowe poddano też badaniom termograwimetrycznym. Dla węgla świeżego wyznaczono dodatkowo niskotemperaturową izotermę adsorpcji azotu i stąd powierzchnię właściwą BET, a dla scharakteryzowania chemii powierzchni określono zdolność zobojętniania NaOH i HCl. Przedyskutowano wpływ zaadsorbowanych zanieczyszczeń na przebieg krzywych woltamperometrycznych. Three activated C fresh and used for purifn. of cyclic erythromycine carbonate in AcMe-(CH2OH)2 soln. and estazolam in iso-PrOH soln. under industrial conditions were tested by cyclic voltammetry to det. their surface deactivation. Powder and paste electrodes were prepd. and studied in HNO3 and NaNO3 solns. optionally in presence of Cu(NO3)2. The activated C from the erythromycine purifn. was the most contaminated adsorbent. It was confirmed by thermogravimetric measurements. Jednym z ważnych kierunków zastosowań węgli aktywnych jest adsorpcyjne oczyszczanie roztworów w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym1). Także coraz powszechniej wykorzystywane są one w procesach uzdatniania wody pitnej2, 3). Istotą wymienionych zastosowań jest usuwanie z roztworów zarówno wodnych, jak i niewodnych niepożądanych składników najczęściej organicznych o niezbyt dużych stężeniach określanych jako zanieczyszczenia. Węgiel musi odznaczać się dużą zdolnością sorpcyjną oraz pewną selektywnością. Dotyczy to szczególnie przemysłu farmaceutycznego, gdzie z roztworu zawierającego pożądany pr[...]

 Strona 1