Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ZAKRZEWSKI"

Poszukiwania fototoksycznych fungicydów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad otrzymaniem arylohydrazonów ω-fenylosulfonyloacetofenonu w reakcji sulfonu fenacylowo- -fenylowego ze związkami diazoniowymi prowadzonej w środowisku zasadowym. Budowę zsyntetyzowanych związków potwierdzono metodami: klasycznej analizy elementarnej i spektroskopii w zakresie UV i IR. Przeprowadzone obliczenia potwierdzają obecność wiązania wodorowego między ato[...]

The total iron loss determination in the ferromagnetic elements of the electromagnetic speed and torque converter including the magnetization type

Czytaj za darmo! »

In the presented paper the idea and calculation results concerning the total losses in the ferromagnetic parts of electromagnetic torque converter are introduced. Taking advantage of the field calculations it was decided to determine the type of magnetization in the particular regions of converter and evaluate the losses using elliptical hysteresis loop of the materials. The losses calculations were made for the common armature and magnetic wedges in the slots. Streszczenie. Przedstawiono koncepcję i wyniki obliczeń strat w ferromagnetycznych elementach szczególnego przetwornika momentu elektromagnetycznego z uwzględnieniem przemagnesowania płaszczyznowego i osiowego z wykorzystaniem zastępczej histerezy eliptycznej materiałów. W szczególności dokonano obliczenia strat w tworniku i klinach zamykających żłobki twornika. (Straty w ferromagnetycznych elementach przetwornika momentu elektromagnetycznego z uwzględnieniem przemagnesowania płaszczyznowego i osiowego) Keywords: electromagnetic speed and torque converter, eddy current and hysteresis loss, elliptical hysteresis loop Słowa kluczowe: przetwornik momentu elektromagnetycznego i prędkości obrotowej, straty wiroprądowe i histerezowe Introduction The article presents the concept of calculating total iron loss due to permanent magnets magnetization in the common armature and magnetic wedges of the electromagnetic torque converter prototype. The method of calculating losses in the ferromagnetic materials using a field models taking into account the type of magnetization and elliptical hysteresis loop was implemented. [1]. Using the results obtained from field models, an analysis of magnetization occurring in the particular areas and the armature and wedges were conducted. Hence the next step was the estimation of the losses values. The common armature and magnetic wedges will be subjected to functioning in wide frequency spectrum, also significantly more than 50 Hz, depending on the d[...]

 Strona 1