Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ ŻMIJEWSKI"

Adsorpcja bromku teftrapentyloamoniowego z roztworów wodnych na węglach aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano przydatność pomiarów adsorpcji bromku tetrapentyloamoniowego z roztworów wodnych do charakteryzowania właściwości sorpcyjnych węgli aktywnych. Przeanalizowano dwa modele: model adsorpcji w warstwie jedno - cząsteczkowej na powierzchni mezoporów oraz objętościowego zapełnienia mikroporów i model objętościowego zapełnienia wszystkich porów dostępnych dla adsorpcji cząsteczek ТРАВ. Stwierdzono, że drugi model w zadowalający sposób opisuje adsorpcję ТРАВ na węglach aktywnych. Wskazano na możliwość wykorzystania pomiarów adsorpcji ТРАВ do oceny objętości porów węgla aktywnego o dobrze rozwiniętej strukturze mezoporów. W wielu wypadkach zastosowania węgli aktywnych w przemyśle występuje potrzeba scharakteryzowania ich stru k tu ry porowatej. Obecnie najbardziej wiarygodne w a rtości parametrów tej stru k tu ry uzyskuje się na podstawie pomiarów adsorpcji gazów i par. Jednakże do szybkiej oceny właściwości sorpcyjnych węgli aktywnych służą pomiary adsorpcji z roztworów. Do opisu doświadczalnych izoterm adsorpcji z roztworów ciekłych stosowano w wielu pracach teorie adsorpcji warstwowej *) oraz objętościowego zapełniania przestrzeni ad so rp cy jn ej2). W zależności od użytego adsorbatu wartości, np. powierzchni właściwej lub granicznej objętości mikroporów, obliczone dla tego samego adsorbentu były różne. Przyczyną tych rozbieżności mogą być międzycząsteczkowe oddziaływania składników roztworu, stan skupienia zaadsorbowanej substancji oraz efekty steryczne. Ostatnio do charakteryzowania nieporowatych adsorbentów węglowych stosuje się coraz częściej adsorpcję jonowych substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych (np. bromek heksadecylotrimetyloamoniowy — GTAB 3+5)', bromek tetrapentyloamoniowy —- Т РА В 6), Aerosol O T 5)), zakładając model jednowarstwowej adsorpcji tych związków. Wielkości powierzchni właś[...]

Niejednorodność struktury porowatej węgla aktywnego w obrębie szarży produkcyjnej

Czytaj za darmo! »

Handlowy, formowany węgiel aktywny typu A otrzymany z węgla kamiennego rozdzielono w strumieniu powietrza (zmieniając prędkości przepływu) na sześć frakcji różniących się między sobą gęstością pozorną a więc i stopniem wypału. W celu określenia różnic w strukturze porowatej uzyskanych preparatów węglowych wyznaczono dla nich izotermy adsorpcji- desorpcji par benzenu. Obliczono parametry równ[...]

 Strona 1