Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KLIMIEC"

Badania nad procesem uwodornienia aldehydów masłowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania aktywności katalizatorów produkcji krajowej oraz katalizatora licencyjnego w procesie uwodornienia mieszaniny aldehydów masłowych do butanolu i izobutanolu. Stwierdzono, że aktywność krajowego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego o symbolu TMC-1 jest porównywalna z aktywnością licencyjnego katalizatora cynkowo-miedziowego stosowanego obecnie w węźle uwodornienia [...]

Badania nad syntezą węglanu etylenu

Czytaj za darmo! »

Opisano badania nad syntezą węglanu etylenu w drodze kondensacji tlenku etylenu z dwutlenkiem węgla przebiegającej w obecności układu katalitycznego: węglan etylenu - chlorek wapnia - trietyloamina. Proces prowadzono metodą ciągłą, w temp. 520 ÷530 K, pod ciśnieniem wynoszącym 5,0 ÷5,5 MPa. Wydajność otrzymywania węglanu etylenu wyniosła 96,3÷ ÷97,1%. Węglan etylenu (l,3-dioksolano-2-on lub[...]

Badania nad syntezą węglanu propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad syntezą węglanu propylenu z tlenku propylenu i ditlenku węgla w obecności różnych układów katalitycznych (chlorek wapnia+ trietyloamina lub chlorek alkilowy+ trietyloamina) rozpuszczonych w węglanie propylenu. Proces prowadzono metodą ciągłą w instalacji laboratoryjnej pod ciśnieniem 10 MPa, w temp. ok. 210°C, przy obciążeniu reaktora tlenkiem propylenu wynoszą[...]

Synteza węglanu propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i oryginalną technologię syntezy węglanu propylenu z tlenku propylenu i dwutlenku węgla z zastosowaniem katalitycznego układu złożonego z węglanu propylenu, trietyloaminy i chlorku wapnia. Użycie nowego katalizatora umożliwiło otrzymanie węglanu propylenu z wydajnością równą 98% i skrócenie czasu reakcji. Węglan propylenu (4-metylo-l,3-dioksolan-2) o wzorze: CH2—CH—CH3 I I o o \ / с IIo jest bezbarwną lub lekko słomkową klarowną cieczą i zachowuje taką postać - na skutek asymetrycznej budowy cząsteczki - nawet w stanie przechłodzonym. Charakterystyczną cechą tego związku jest wysoka temperatura wrzenia spowodowana asocjacją jego cząsteczek (duży moment dipolowy). Produkt techniczny po destylacji powinien być wolny od substancji nieorganicznych tworzących po spaleniu popiół1,2). Ze względu na reaktywność grupy -0-C(0)-0- węglanu propylenu używa się w reakcjach przebiegających z rozerwaniem pierścienia lub z wytworzeniem związku pierścieniowego. Najważniejsze z nich to: - reakcje z alkoholami lub fenolami prowadzące do powstawania związków alkilohydroksylowych1 ^ 3); - reakcje z pierwszo- lub drugorzędowymi aminami przebiegające z utworzeniem alkiloamino związków lub karbaminianów (np. reakcja z drugorzędową aminą i mocznikiem, której produktem są poliuretany1,2^ - reakcje z kwasami organicznymi i aldehydami1,2 ^4) prowadzące do otrzymania poliestrów; - reakcje chlorowania i odchlorowcowodorowania, w których wyniku otrzymuje się dioksolany1,3). Węglan propylenu stosuje się także w przemyśle farb i lakierów jako środek roztwarzający poliakrylonitryl oraz jako rozpuszczalnik ligniny, polimerów akrylonitrylowych, nylonu, polichlorku winylu, estrów celulozy1,2). Używa się go również jako niereaktywnego rozpuszczalnika, np. podczas epoksydowania etylenu lub propylenu, utleniania[...]

Badania procesu uwodornienia furfuralu do alkoholu furfurylowego w fazie gazowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano proces uwodornienia furfuralu do alkoholu furfurylowego w fazie gazowej, w obecności katalizatora miedziowo-niklowego osadzonego na tlenku glinowym, w temperaturze 385 ч-415 K, pod ciśnieniem 1 ч- 2 MPa, przy obciążeniu katalizatora furfuralem 0,1 ^0 ,3 dm3/dm3 - h. Określono wpływ badanych parametrów na stopień przereagowania furfuralu oraz selektywność procesu. Alkohol furfurylowy jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu, m.in. jako selektywny rozpuszczalnik w procesach ekstrakcji, dodatek uszlachetniający tworzywa sztuczne i naturalne14 6), półprodukt w produkcji materiałów wiążących o unikatowych właściwościach, np. materiałów do iniekcyjnej stabilizacji gruntów7 411}. Najczęściej alkohol ten stosuje się jako składnik żywic mocznikowo-formaldehydowych i fenolowo-formaldehydowych wykorzystywanych w przemyśle odlewniczym do wykonywania form i rdzeni odlewniczych12 4 16). Na skalę przemysłową alkohol furfurylowy otrzymuje się wyłącznie w wyniku uwodnienia aldehydu furfurylowego (furfuralu) w fazie ciekłej lub gazowej, w obecności różnych układów katalitycznych, w szerokim zakresie temperatury (313-1-503 K) i ciśnienia (0,1ч-30 MPa)17“ 26). W tym procesie stosuje się układy z nieruchomym złożem katalizatora, z katalizatorem zdyspergowanym bądź katalizatorem fluidalnym24’ 25,27^ 33). Na podstawie danych zawartych w literaturze na rys. 1. przedstawiono wykorzystanie furfuralu do produkcji alkoholu tetrahydrofurfurylowego, alkoholu furfurylowego i 2-metylofuranu, podając stosowane układy katalityczne oraz parametry procesowe dla reakcji prowadzonych w fazie ciekłej lub gazowej34). W zależności od stosowanych układów katalitycznych oraz od ciśnienia, temperatury i obciążenia katalizatora może zachodzić wielokierunkowe i kilkustopniowe uwodornienie furfuralu, np. uwodornienie pierścienia furanowego, uwodornienie grupy karbonylowej, hydrogenoliza wiązania węgiel-węgiel lub izomeryzacja pierście[...]

Wybrane problemy technologiczne występujące w procesach uwodornienia dinitrotoluenu do toluilenodiaminy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki zastosowania toluilenodiaminy. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na przebieg procesu uwodornienia dinitrotoluenu do toluilenodiaminy. Opisano typowe rozwiązania technologiczne i aparaturowe dotyczące procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem trudności związanych z uzyskaniem wysokiej jakości produktu, sposobami ograniczania ilości tworzących się p[...]

Możliwość wykorzystania metanolu i jego pochodnych jako paliw silnikowych

Czytaj za darmo! »

Podano metody przetwarzania odpadów roślinnych i zwierzęcych na biogaz oraz drewna i jego odpadów na gaz syntezowy. Omówiono procesy przerobu na metanol biogazu oraz mieszaniny CO, CO2 i H2 pochodzącej ze zgazowania drewna. Opisano zastosowanie metanolu i jego pochodnych jako paliw do silników Otta i Diesla. Methods of plant and animal waste conversion to biogas and wood (and its vaste ) t[...]

Badania syntezy propano-1,3-diolu,nowego surowca dla tworzyw poliestrowych.Etap I. Synteza 3-hydroksypropanalu

Czytaj za darmo! »

Badano reakcję hydratacji akroleiny w obecności H2SO4 jako katalizatora. Określono wpływ stężenia akroleiny w różnych warunkach syntezy. Badano wpływ temperatury, stężenia H2SO4 i czasu reakcji na przebieg hydratacji. Przeprowadzono optymalizację reakcji syntezy 3-hydroksypropanalu. Acrolein, 15%, hydrated in an aq. H2SO4 catalyst (2.0%) for 4-5 h at 40-50°C yielded (60%) 3-hydroxypropanal.[...]

Hydrokraking gudronu z udziałem katalizatorów Co-Mo osadzonych na węglach brunatnym i kamiennym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wysokociśnieniową aparaturę laboratoryjną Tabela 1. Składy i właściwości typowych katalizatorów hydrokrakingu do badania hydrokrakingu pozostałości z próżniowej destylacji ropy w warunkach dynamicznych. Opisano preparatykę katalizatora Co-Mo osadzonego na węglach brunatnym i kamiennym. Podano wyniki badań hydrorafinacji i hydrokrakingu surowca - uzyskaną konwersję, ilości poszcz[...]

 Strona 1  Następna strona »