Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SKRZYPIŃSKI"

Metody usuwania chlorowcowęglowodorów ze ścieków wodnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane metody usuwania eteru β,β'-dichlorodiizopropylowego ze ścieków wodnych. Związek ten jest całkowicie usuwany ze ścieków w procesie ekstrakcji za pomocą wytypowanych węglowodorów, ketonów i eterów, w trakcie procesu adsorpcji na węglu aktywnym typu N oraz w procesie strippingu powietrzem lub azotem. Przedstawiono schematy instalacji przeznaczonych do oczyszczania śc[...]

Analiza pracy ekstraktora dyskowego przeznaczonego do rafinacji olejów smarowych furfurolem DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny znanych s p o s o b ów obliczania przepustowości kolumny ekstrakcyjnej z wirującymi dyskami na przykładzie kolumny przeznaczonej do rafinacji olejów smarowych furfurolem. Doświadczalnie wyznaczono prędkości faz w warunkach zalewania w wielkolaboratoryjnej kolumnie o średnicy równej 0,096 m. Zanalizowano możliwości zwiększenia przepustowości ekstraktora dyskowego stosowanego w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych (GZR). Głównym aparatem w instalacji służącej do rafinacji olejów smarowych furfurolem jest kolumna ekstrakcyjna. Obecnie coraz częściej są stosowane w przemyśle ekstraktory dyskowe. Rafinację olejów smarowych przeprowadza się w nietypowym układzie ekstrakcyjnym, w k t ó rym właściwości faz zmieniają się wzdłuż wysokości kolumny (w wyniku występowania gradientu temperatury pomiędzy fazami i wzdłuż wysokości aparatu), używany olej wykazuje dużą lepkość, a u k ł a d dwufazowy olej-furfurol charakteryzuje się małym napięciem międzyfazowym. Ponadto aparat, ze względu na właściwości stosowanego układu ekstrakcyjnego, ma specyficzną konstrukcję dysków: ich średnica w dolnej części kolumny stopniowo się zmniejsza. W związku z tym podjęto próbę porównania znanych obliczeniowych metod projektowania przepustowości takiego ekstraktora, a następnie zweryfikowano je na podstawie b a d a ń przeprowadzonych w wielkolaboratoryjnej skali. W niniejszej pracy wykonano obliczenia i badania parametrów zalewania dla frakcji B - destylatu próżniowego (olej B) oraz deasfaltyzatu (olej DAO). Przyjęte oznaczenia są zgodne z nomenklaturą stosowaną w przemyśle petrochemicznym. Obliczenia parametrów zalewania W warunkach przeciwprądowego przepływu faz w kolumnie ekstrakcyjnej prędkość względną tych faz uR [m/s] oblicza się z ogólnego równania przepływu: uR = ukf(x) = uD/x + wc / ( l - x) (1) gdzie: uk - prędkość charakterystyczna [m/s], tj. prędkość pojedynczej kropli w nieruchomej fazie ciągłej, uD, uc - prędkości fazy rozdrobnion[...]

 Strona 1