Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW CIBOROWSKI"

Nowe trendy w produkcji poliamidów

Czytaj za darmo! »

Najważniejszymi poliamidami są Nylon 6 i Nylon 66. Produktem pośrednim w ich wytwarzaniu jest cykloheksanol i cykloheksanon, otrzymywane przez utlenianie cykloheksanu. Obiecująco wygląda synteza cykloheksanolu drogą uwodniania cykloheksenu. W pracy przedstawiono wyniki badań nad tą reakcją. Hydration of cyclohexene appears to be a promising route to cyclohexanol, much cheaper than oxidatio[...]

Osiągnięcia wdrożeniowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd technologii z zakresu syntezy organicznej opracowanych w IChP. Technologię syntezy cykloheksanonu z benzenu, wytwarzania kaprolaktamu oraz otrzymywania kwasu adypinowego wdrożono w Polsce i sprzedano licencje za granicę (cykloheksanon/kaprolaktam wielokrotnie). Ulepszenia technologii produkcji fenolu i acetonu, technologię produkcji/;αrα-kumylofenolu, rafinację[...]

Modernizacja utleniania kumenu w instalacji fenolu w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowy sposób prowadzenia procesu utleniania kumenu do wodoronadtlenku w barbotażowym reaktorze wieżowym. W wyniku przebudowy przemysłowego reaktora półkowego na barbotażowy osiągnięto znaczne oszczędności energii cieplnej oraz zwiększono produkcję wodoronadtlenku kumenu, z zachowaniem selektywności procesu zbliżonej do dotychczasowej. o ok. 40%. W przekonstruowanym reaktorze czteropółkowym uzyskiwano praktycznie taką samą selektywność utleniania jak w reaktorze ośmiopółkowym, dla analogicznego końcowego stężenia WNK w oksy- Podstawowym procesem syntezy fenolu metodą kumenową jest utlenianie kumenu powietrzem do wodoronadtlenku kumenu (WNK). Od sposobu prowadzenia tego procesu zależy praca pozostałych węzłów instalacji i zużycie kumenu. Celem, do którego się dąży od chwili budowy pierwszych inst?1acji przemysłowych, jest zwiększenie selektywności procesu w odniesieniu do wodoronadtlenku. Jednocześnie z WNK powstają: dimetylofenylokarbinol (DMFK) i acetofenon (AcF), od których zależy ilość otrzymywanych produktów ubocznych, a mianowicie smoły fenolowej i frakcji węglowodorowej. W reaktorach przemysłowych selektywność procesu utleniania kumenu do wodoronadtlenku wynosi ok. 90 h- 93%. Jej zwiększenie nawet o 1% w produkcji wielkotonażowej przynosi duże oszczędności surowca i energii. Wzrost selektywności utleniania kumenu moż[...]

Synteza tlenku propylenu metodą nadtlenkową DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę syntezy tlenku propylenu w wyniku epoksydowania propylenu wodorotlenkiem cykloheksylu (pośredni produkt utleniania cykloheksanu do cykloheksanonu). Sprzężenie instalacji produkcyjnych cykloheksanonu i tlenku propylenu może przynieść korzyści w postaci braku odpadów i dużych ilości produktów ubocznych oraz znacznych efektów ekonomicznych. Tlenek propylenu (TP) jest jednym z ważniejszych produktów przemysłu chemicznego, stosowanym głównie do otrzymywania polioli eterowych i glikolu propylenowego. W świecie tlenek propylenu wytwarza się metodą chlorohydrynową, którą cechuje duże zużycie chloru i powstawanie znacznych ilości bezużytecznych odpadów (m.in. CaCl2). Rozwój produkcji TP jest oparty prawie wyłącznie na metodach epoksydowania propylenu wodoronadtlenkami organicznymi, takimi jak wodoronadtlenek etylobenzenu czy tert-butylu. W metodach tych otrzymuje się - oprócz TP - duże ilości innych produktów, jak metylofenylokarbinol czy alkohol tert-butylowy. Ekonomika metod wodoronadtlenkowych jest więc ściśle związana nie tylko z przeróbką propylenu na TP, lecz także z wykorzystaniem pozostałych związków, co nie zawsze jest możliwe. Nowa, przedstawiona tu koncepcja procesu polega[...]

Technologia wytwarzania cykloheksanonu i jej doskonalenie DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwój technologii otrzymywania cykloheksanonu . Podano ważniejsze cechy charakteryzujące polską metodę wytwarzania cykloheksanonu z benzenu poprzez cykloheksan. Omówiono wybrane zagadnienia badawcze wiążące się z jej doskonaleniem, stan ich zaawansowania oraz wykorzystanie w przemyśle. Cykloheksanon i siarczan hydroksyloaminy są podstawowymi półproduktami w procesie wytwarzania kaprolaktamu, z którego przez polimeryzację otrzymuje się polikaprolaktam, służący do produkcji włókien i tworzyw poliamidowych. Pierwotnie cykloheksanon wytwarzano z fenolu poprzez katalityczne uwodornienie do cykloheksanolu i odwodornianie cykloheksanolu do cykloheksanonu. Mimo znacznego uproszczenia technologii otrzymywania cykloheksanonu z fenolu - w wyniku wynalezienia i zastosowania katalizatora pozwalającego na bezpośrednie uwodornienie fenolu do cykloheksanonu oraz wprowadzenie kumenowej metody wytwarzania fenolu (umożliwiającej produkcję setek tysięcy ton tego związku), znacznie tańszej od metody sulfonacyjnej - produkcja cykloheksanonu z fenolu od wielu lat nie jest powiększana. Przyczyną jest między innymi to, że koszt wytwarzania fenolu jest wciąż duży i koszty produkcji cykloheksanonu z fenolu są większe od kosztów otrzymywania w procesie utleniania cykloheksanu. Światowa produkcja cykloheksanonu przekracza obecnie 2,5 min t rocznie. Ponad połowa tej ilości jest wytwarzana przez utlenianie cykloheksanu, otrzymywanego głównie w procesie katalitycznego uwodorniania benzenu. Utlenianie cykloheksanu oraz rozdzielanie i oczyszczanie produktów tej reakcji należą do najważniejszych procesów przemysłowych. W wielu ośrodkach na świecie wciąż prowadzi się prace badawcze dotyczące tej technologii. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych badania nad opracowaniem przemysłowej metody wytwarzania cykloheksanonu z benzenu podjęto również w Polsce, w Instytucie Chemii Ogólnej w Warszawie (obecnie Instytut Chemii Przemysłowej). Na podstawie wyn[...]

 Strona 1