Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"ZENON SARBAK"

Kataliza w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Gwałtowny rozwój przemysłu chemicznego oraz wielu innych gałęzi przemysłowych przyczynia się do wzrostu poziomu życia, ale równocześnie powoduje wzrost zagrożenia zdrowia i życia, np. przez emisję gazów, ścieki i odpady stale zatruwające środowisko. Od pewnego czasu społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę na zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wyrazem tego jest np. zastępowanie prz[...]

Zastosowanie różnicowej analizy termicznej oraz termograwimetrii w katalitycznym utlenianiu sadzy

Czytaj za darmo! »

Przestawiono wyniki badań utleniania sadzy w obecności katalizatorów tlenkowych (MeO) oraz naniesionych na nośnik (MeO/Al2O3). Stwierdzono, powyższe katalizatory są aktywne w badanym procesie. Wykazano dużą przydatność metod DTA i TG w ocenie aktywności katalizatorów utleniania karbonizatu symulującego sadzę Diesla. A Diesel soot-simulating carbonizate containing C 78.64, H 1.34, and N 1.7[...]

Właściwości fizykochemiczne modyfikowanych zeolitów typu Y oraz ich aktywność adsorpcyjna w usuwaniu modelowych związków odorowych

Czytaj za darmo! »

Opisano wyniki badań dotyczące wymiany jonowej w zeolicie fojazytowym NaY, w którym jony sodu wymieniono częściowo na wybrane kationy metali przejściowych, takie jak Mn(II), Co(II), Ni(II) i Cu(II), wprowadzane do zeolitu w trzech różnych stężeniach. Destrukcję sieci krystalicznej otrzymanych preparatów oceniano metodą dyfraktometryczną, spektroskopii w podczerwieni i różnicowej analizy termicznej. Natomiast właściwości dezodoryzacyjne badano poprzez adsorpcję n-butyloaminy (n-BA), n-butylomerkaptanu (n-BM) i tiofenu. Badane adsorbenty wykazały zróżnicowaną aktywność adsorpcyjną. Najaktywniejsze w adsorpcji n-BA były zeolity zawierające kationy Ni(II) oraz Co(II), podczas gdy dla n-BM i tiofenu zeolity z jonami Cu(II). Na podstawie otrzymanych wyników przedstawiono sugesti[...]

 Strona 1  Następna strona »