Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARIA MADEJ"

Opracowanie nowoczesnego efektywnego katalizatora do produkcji wodoru zasilającego ogniwa paliwowe


  Przebadano wpływ ceru oraz chromu na aktywność katalizatorów Cu/Zn/Zr oraz Cu/Zn/Zr/Ga do procesu reformingu metanolu parą wodną w aspekcie otrzymywania wodoru do zasilania ogniw paliwowych. Stwierdzono znaczną poprawę właściwości katalitycznych w przypadku katalizatorów Cu/Zn/Zr modyfikowanych chromem oraz chromem i cerem. Cr and/or Ce were added as dopants to Cu-Zn-Zr and Cu-Zn-Zr-Ga oxide catalysts used for steam reforming of MeOH. The Cr and Cr-Cu-doped catalysts showed an increasing activity even at low temp. (433-473 K). Efekty wprowadzenia ogniw paliwowych na rynek należy przede wszystkim rozpatrywać w kategorii ochrony środowiska, wynikającej ze stosowania czystej energii i czystego paliwa. Zastosowanie ogniw paliwowych pozwoli na zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń, zwłaszcza tlenków węgla i azotu w gazach spalinowych1). Ogniwa te mogą znaleźć zastosowanie w stacjonarnych generatorach energii oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Są to ogniwa galwaniczne, w których przebiega bezpośrednia przemiana energii chemicznej w elektryczną, określona równaniami (1) i (2): Anoda: H2 → 2H+ + 2e- (1) Katoda: 2e- + 2H+ + ½O2 → H2O (2) Stosowanym paliwem jest wodór, który dopływa do anody, a utleniacz (tlen czysty lub z powietrza) dopływa do katody. W ogniwie paliwowym z protonowymienną membraną polimerową elektrodą jest katalizator platynowy. Proces reformingu metanolu parą wodną wydaje się być najbardziej obiecującym sposobem wytwarzania wodoru zasilającego ogniwa paliwowe2, 3). Lindström2) spośród potencjalnych paliw (metanol, etanol, benzyna, ropa naftowa) wskazał na metanol, a w szczególności na proces reformingu metanolu parą wodną jako najkorzystniejszą metodę Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Maria Madej-Lachowska* Opracowanie nowoczesnego efektywnego katalizatora do produkcji wodoru zasilającego ogniwa paliwowe A new efficient catalyst for the production of hydrogen for fuel cells Instytut [...]

Kinetic studies on steam reforming of methanol over Cu/Zn/Zr/Ce/Cr catalyst Badania kinetyczne procesu parowego reformingu metanolu na katalizatorze Cu/Zn/Zr/Ce/Cr DOI:10.15199/62.2016.11.27


  Ce and Cr-modified CuZnZr catalyst was used for reforming of MeOH to H2 under atm. pressure at 403-513 K, initial mole fractions of MeOH (0.05-0.29), H2O (0.04-0.28), H2 (0.0-0.46) and CO2 (0.0-0.19) and reaction mixt. flows 0.01 and 0.006 mol/min. The MeOH conversion degree increased with increasing reaction temp. and H2O content as well as with decreasing reaction mixt. flow and CO2 and MeOH contents in the reaction mixt. Przeprowadzono badania kinetyczne procesu produkcji wodoru metodą reformingu metanolu parą wodą, na katalizatorze CuZnZr modyfikowanym cerem i chromem, w aspekcie zasilania ogniw paliwowych. Badania prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym, w zakresie temp. 403-513 K, dla początkowych ułamków molowych reagentów: MeOH (0,05-0,29), H2O (0,04-0,28), H2 (0,0-0,46), CO2 (0,0-0,19), przy przepływie mieszaniny reakcyjnej 0,01 i 0,006 mol/min. W ciągu ostatnich dwóch dekad umacnia się świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem atmosfery oraz efektem cieplarnianym, będących skutkami ogólnego postępu cywilizacyjnego. Spalanie tradycyjnych paliw kopalnych jest głównym źródłem nie tylko CO2 ale również innych groźnych zanieczyszczeń atmosfery (tlenki azotu, tlenki siarki, CO, węglowodory)1). W świetle powyższego pojawia się konieczność rozwijania efektywnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Do tego typu źródeł należą ogniwa paliwowe PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell). Są to ogniwa galwaniczne zasilane wodorem. Przebiega w nich bezpośrednia przemiana energii chemicznej w elektryczną2). Zasadę działania ogniwa PEMFC przedstawiono na rys. 1. Paliwem stosowanym w tych ogniwach jest wodór, który dopływa do anody, a utleniacz (tlen czysty lub tlen z powietrza) dopływa do katody. W ogniwie paliwowym z protonowymienną membraną polimerową elektrodę stanowi katalizator platynowy. Znacznie lepsze wskaźniki wykorzystania paliwa w ogniwie (w porównaniu z silnikiem tłokowym) oraz znacznie[...]

Estryfikacja kwasu glutarowego alkoholem 2-etyloheksylowym wobec kwasu siarkowego jako katalizatora i bez dodatku katalizatora


  Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu glutarowego alkoholem 2-etyloheksylowym w izotermicznym, półciągłym reaktorze doświadczalnym. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, reakcja tworzenia monoestru jest reakcją drugiego rzędu względem kwasu i alkoholu, a reakcja tworzenia diestru jest pierwszego rzędu względem monoestru. Brak katalizatora powodował zmianę rzędu reakcji pierwszej (z rzędu pierwszego do rzędu drugiego względem kwasu). Potwierdzono szeregowy przebieg obu reakcji. Określono parametry równań kinetycznych. Glutaric acid was esterified with BuCHEtCH2OH to resp. mono- and diesters in a lab. isothermal semibatch reactor to study the reaction kinetics. In the presence of H2SO4 catalyst, the reaction of monoester formation was 1st order reaction while the reaction of the diester formation was a 2nd order reaction. Lack of catalyst resulted in a change of the reaction order of monoester formation to the 1st order reaction with respect to acid. The parameters of kinetic equations were detd. Estry kwasów dikarboksylowych są głównie używane jako dodatki do tworzyw sztucznych. Na rynku tego typu dodatków dominują produkowane w skali wielkotonażowej ftalany di-2-etyloheksylu i di-n-butylu oraz adypiniany di-2-etyloheksylu, di-n-butylu i dicykloheksylu. W mniejszej skali produkowany jest di-2-etyloheksylowy aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; Uniwersytet Rolni[...]

Kinetyka syntezy estru dicykloheksylowego kwasu bursztynowego katalizowana tytanianem tetrabutylowym i bez dodatku katalizatora zewnętrznego


  Wyznaczono krzywe kinetyczne dla procesu syntezy dicykloheksylowego estru kwasu bursztynowego. Proces prowadzono w obecności tytanianu tetrabutylowego i bez dodatku katalizatora zewnętrznego. Stwierdzono, iż w obecności katalizatora amfoterycznego reakcja pierwsza (kwas dikarboksylowy → monoestr) jest rzędu drugiego względem kwasu i alkoholu, a szybkość reakcji drugiej (monoester → diester) zależy wyłącznie od stężenia monoestru. W przypadku braku katalizatora zewnętrznego reakcja pierwsza była drugiego rzędu względem kwasu, podczas gdy równanie kinetyczne reakcji drugiej pozostało bez zmian. Potwierdzono następczy przebieg obu reakcji estryfikacji. Określono parametry równań kinetycznych. Succinic acid was esterified with cyclohexanol in presence of Ti(OBu)4 at 120-170°C and alc./acid ratio 3:1 to 10:1 to resp. mono- and diesters. The monoester formation was a 2nd order reaction with respect to acid and alc. while the diester formation depended only on the monoester concn. When the process was carried out without any addn. of the catalyst, the monoester formation was a 2nd order reaction with respect to acid, while the diester formation depended only on monoester concn. The resp. kinetic equations were derived. aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; bUniwersytet Rolniczy Kraków Mirosław Grzesika,*, Jerzy Skrzypek a, Anna Ptaszekb, Maria Madej-Lachowskaa Kinetyka syntezy estru dicykloheksylowego kwasu bursztynowego katalizowana tytanianem tetrabutylowym i bez dodatku katalizatora zewnętrznego Kinetics of synthesis of dicyclohexyl succinate catalyzed with tetrabutyl titanate and without addition of any catalyst Prof. dr hab. inż. Jerzy SKRZYPEK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1242. Dr inż. Anna PTASZEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1241. Dr inż. Maria MADEJ-LACHOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydr[...]

Dostosowanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych do wymagań Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Omówiono karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - jedną z form informacji o szkodliwym działaniu substancji chemicznych. Zawartość merytoryczna kart spełnia zalecenia Dyrektywy 91/155/EEC, wymagania normy międzynarodowej ISO 11014-1 1994(E) oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. Zaprezen[...]

Modelowanie i symulacja procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora


  Przeprowadzono modelowanie i symulację procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora. Wyniki obliczeń wskazują na znaczący wpływ składu złoża hybrydowego katalizatora na wydajność procesu w odniesieniu do eteru metylowego. Kinetics of Me2O synthesis by H2 redn. of CO and CO2 in a tubular reactor with a hybrid catalyst bed was math. modeled under assumption of MeOH formation as the reaction intermediate. Eter dimetylowy (DME) jest jednym z produktów chemicznych o dużym znaczeniu praktycznym. W wielu ośrodkach badawczych prowadzi się intensywne prace nad jego otrzymywaniem z gazu syntezowego lub z ditlenku węgla i wodoru1-4). Obiecujący wydaje się pomysł otrzymywania DME na tzw. katalizatorach hybrydowych poprzez produkt pośredni, jakim jest metanol, zgodnie z następującym układem reakcji chemicznych: (1) (2) (3) CO 3H CH OH H O 2 2 3 2 +  + 2CH OH CH OCH H O 3 3 3 2  + CO H CO H O 2 2 2 +  + aUniwersytet Rolniczy, Kraków; bInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Anna Ptaszeka,* , Mirosław Grzesikb, Jerzy Skrzypekb, Maria Madej-Lachowskab, Maria Kulawskab Modelowanie i symulacja procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora Modelling and simulation of a direct synthesis of dimethyl ether (DME) in a tubular reactor with a hybrid catalyst bed Prof. dr hab. inż. Mirosław GRZESIK w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Pracuje w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach oraz w UR w Krakowie. Specjalność - inżynieria reakcji chemicznych i reaktorów chemicznych. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, tel.: (12) 662-47-68, fax: (12) 662-47-61, email: �� a.ptaszek@ur.krakow.pl Dr inż. Anna PTASZEK w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemiczne[...]

Synteza glutaranu dicykloheksylowego w obecności kwasu siarkowego i bez dodatku katalizatora


  Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu glutarowego cykloheksanolem. Proces prowadzono w półciągłym reaktorze laboratoryjnym w warunkach izotermicznych. Wykazano, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, zarówno reakcja pierwsza (tworzenia monoestru) jak i reakcja druga (powstawania diestru) jest pierwszego rzędu względem odpowiednio kwasu i monoestru, Przy braku katalizatora zmianie uległa kinetyka reakcji pierwszej (reakcja drugiego rzędu względem kwasu), a równanie kinetyczne reakcji drugiej pozostało niezmienione. Wyznaczono wartości liczbowe stałych kinetycznych. Glutaric acid was esterified with cyclohexanol to resp. mono- and diesters in lab. semibatch reactor under isothermal conditions to study the reaction kinetics. In the presence of H2SO4 catalyst both reaction were on first order with respect to the acid and the second reaction was first order with respect to monoester. Without any catalyst, the kinetics of the first reaction has changed to the second order with respect to acid while the kinetics of the second reaction remained unchanged. The parameters of kinetic equations were detd. Badania kinetyki syntezy estrów kwasów dikarboksylowych ograniczają się do estrów[...]

Wpływ dodatku Ce, Cr i/lub Ga do katalizatora Cu/Zn/Zr na syntezę metanolu z ditlenku węgla i wodoru DOI:10.15199/62.2019.1.22


  Wzrost zainteresowania procesem syntezy metanolu jest ściśle związany z wykorzystaniem nadmiaru antropogenicznego ditlenku węgla. Ciągły wzrost emisji CO2 jest spowodowany gwałtownym rozwojem światowej gospodarki, istnieje wiele jego źródeł emisji, m.in. energetyka, ciepłownictwo i przemysł chemiczny. Zagospodarowanie CO2 do syntezy metanolu ma także znaczenie ekologiczne1). Metanol jest ważnym związkiem chemicznym o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu. W latach 2010-2017 jego światowa produkcja wzrosła z 50 do ponad 80 mln t2). W przemyśle chemicznym metanol odgrywa ogromną rolę w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, m.in. formaldehydu, eteru dietylowgo, kwasu octowego, olefin MTO (methanol-to-olefins) oraz węglowodorów aromatycznych MTA (methanol-to-aromatics)3-5). Ponadto metanol jest jednym z ciekłych "nośników energii", można go przekształcić poprzez rozkład lub parowy reforming w wodór, np. zasilający ogniwa paliwowe6, 7). Pierwszą przemysłową produkcję metanolu uruchomiono w latach dwudziestych XX w. Metanol produkowano w obecności katalizatora chromowo-cynkowego (Cr2O3/ZnO) metodą wysokociśnieniową z gazu syntezowego (mieszaniny H2 i CO). Od lat sześćdziesiątych XX w. metanol produkowany jest metodą niskociśnieniową na katalizatorach miedziowo-cynkowych modyfikowanych chromem (katalizator ICI) lub glinem (katalizator Błasiaka). Surowcem do produkcji metanolu metodą niskociśnieniową jest mieszanina H2 i CO z dodatkiem CO2 nie większym niż 2% ze względu na możliwość dezaktywacji katalizatora8, 9). Synteza metanolu w warunkach przemysłowych jest procesem katalitycznym, prowadzonym w zakresie ciśnień 5-10 MPa i temp. Łukasz Hamryszaka,*, Maria Madej-Lachowskab, Mirosław Grzesika, Karina Kocotc, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczykd 134 98/1(2019) Dr Karina KOCOT w roku 2005 rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Mikroekstrak[...]

Zastosowanie katalizatora miedziowego do produkcji wodoru przez reforming parowy etanolu DOI:10.15199/62.2019.12.24


  Wodór jest paliwem przyszłości, czystym i bezodpadowym, stąd jego produkcja znajduje się w centrum zainteresowania wielu ośrodków przemysłowych i centrów badawczych1). Poza stosowanym w przemyśle zgazowaniem węgla i reformingiem metanu, a także elektrolizą wody2) prowadzone są zaawansowane badania reformingu parowego różnych związków tlenowych3) oraz metanolu4). Przez wiele lat przedmiotem intensywnych badań był reforming parowy metanolu MSR (metanol steam reforming), ale mimo opracowania selektywnych katalizatorów nie wyeliminowano ryzyka wystąpienia tlenku węgla w końcowym produkcie4). Jednym z problemów związanych z produkcją wodoru zasilającego ogniwa paliwowe jest uzyskanie jego odpowiedniej czystości, a w szczególności zmniejszenie zawartości tlenku węgla, który stanowi silną truciznę dla katalizatora w ogniwie paliwowym. Podejmowane są również prace dotyczące reformingu parowego etanolu ESR (ethanol steam reforming). Przechowywanie i magazynowanie etanolu jest prostsze i bardziej bezpieczne niż metanolu, a ponadto można go pozyskać z wielu substratów. Bioetanol może być produktem przeróbki każdego rodzaju biomasy zawierającej skrobię5) (rys. 1). Proces parowego reformingu etanolu cechuje złożony mechanizm. Składa się na to wiele reakcji o różnym prawdopodobieństwie przebiegu, zależnym od parametrów procesowych i wybranego katalizatora. Spośród wielu możliwych produktów ubocznych tego procesu najbardziej niepożądane są (obok tlenku węgla) metan, etylen, kwas octowy i aldehyd octowy5). Podstawowa reakcja jest silnie endotermiczna i przebiega zgodnie z równaniem (1): C2H5OH + 3H2O ↔ 2CO2 + 6H2 ΔH298 = +174 kJ/mol (1) ESR wymaga aktywnego i selektywnego katalizatora, odpornego na koksowanie powierzchni, przy użyciu którego jest możliwe rozerwanie wiązania węgiel-węgiel w cząsteczce alkoholu i utlenienie atomów węgla do ditlenku węgla. Jako składniki bazowe katalizatora z dobrymi wynikami stosowano platynę6), ro[...]

 Strona 1