Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ MATYNIA"

Otrzymywanie i właściwości usieciowanych metakrylanów, pochodnych bezwodnika maleinowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę syntezy nowego wielofunkcyjnego monomeru metakrylowego oraz oceniono właściwości otrzymanych z niego polimerów usieciowanych. Ester metakrylowy otrzymano w trójetapowej syntezie z bezwodnika maleinowego, metakrylanu glicydylu i kwasu metakrylowego. Reakcje addycji substratów kwasowych i metakrylanu glicydylu prowadzono w obecności bromku tetraetyloamoniowego. W wyni[...]

Synteza nienasyconych żywic poliestrowych w oparciu o odpadowy surowiec stanowiący pozostałość po wydzieleniu tereftalanu dimetylu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania pozostałości po wydzieleniu tereftalanu dimetylu (DMT) jako surowca do syntezy nienasyconych żywic poliestrowych. Pozostałość w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych przeestryfikowano glikolem etylenowym i otrzymany produkt poddano reakcji z bezwodnikiem maleinowym. Po rozpuszczeniu w styrenie otrzymano nienasycone żywice poliestrowe. Zbada[...]

Wykorzystanie utwardzacza aminowego powstałego w oparciu o surowce odpadowe do otrzymywania epoksydowej kompozycji do laminatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania mieszaniny amin aromatycznych jako utwardzaczy do kompozycji epoksydowych. W celu obniżenia temperatury topnienia p,p’-diaminodifenylometanu (tt = 93°C), związek stopiono z mieszaniną handlowo dostępnych 2,4- i 2,6-toluilenodiamin, oraz z odpadową mieszaniną amin, stanowiącą mieszaninę izomerów 3,5- i 3,6-. Otrzymano 4 homogeniczne mieszaniny o n[...]

Synteza i badanie właściwości sykatyw zdolnych do wbudowania się w strukturę alkidu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania, których celem było opracowanie technologii wytwarzania sykatyw i sprawdzenie ich przydatności w przemyśle farb i lakierów. Sykatywy w postaci ciekłych soli organicznych otrzymano w reakcjach zobojętniania lub wymiany związków metali dwu- i czterowartościowych z kwaśnym estrem butylowym kwasu maleinowego. Nowe interesujące właściwości otrzymanych sykatyw stwarzają możli[...]

Synteza i niektóre właściwości nienasyconych żywic poliestrowych typu estrów winylowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania żywicy epoksymetakrylowej na podstawie małocząsteczkowej dianowej żywicy Epidian 5, modyfikowanej bezwodnikiem maleinowym. Omówiono niektóre właściwości zsyntezowanej żywicy winyloestrowej w stanie nie usieciowanym oraz po utwardzeniu i porównano je z właściwościami żywicy epoksymetakrylowej nie modyfikowanej. To prepare a maleic anhydride (I)-modified ep[...]

Zastosowanie recyklatu PET do produkcji polimerobetonów

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób syntezy nienasyconej żywicy poliestrowej (ortoftalowej), jej właściwości przed utwardzeniem i po utwardzeniu oraz właściwości polimerobetonu wytworzonego z jej użyciem. Przedstawiono również właściwości polimerobetonu otrzymanego z udziałem żywicy ortoftalowej modyfikowanej żywicą tereftalową. Do syntezy nienasyconej żywicy tereftalowej zastosowano recyklat poli(tereftalanu e[...]

Badania nad syntezą i właściwościami nienasyconych żywic poliestrowych typu estrów winylowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób otrzymywania żywicy epoksymetakrylowej na podstawie żywicy epoksydowej Epidian 2, modyfikowanej bezwodnikiem maleinowym. Przedstawiono niektóre właściwości zsyntetyzowanej żywicy winyloestrowej w stanie nie utwardzonym i po utwardzeniu oraz zestawiono je z właściwościami żywicy nie modyfikowanej, a także z właściwościami dostępnych na rynku żywic winyloestrowych typu Derakane[...]

Zastosowanie nienasyconej żywicy poliestrowej z odpadowego PET do produkcji żywicznych ładunków górniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) do produkcji nienasyconej żywicy poliestrowej i otrzymywania z tej żywicy ładunków górniczych. Omówiono przebieg syntezy żywicy i jej podstawowe właściwości. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych różnego typu ładunków wytworzonych z udziałem nienasyconej żywicy poliestrowej oraz nośność kotew wklejanych[...]

 Strona 1