Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA KOWALSKA-TERNES"

Adsorpcja jonów Nd3+ na klinoptylolicie

Czytaj za darmo! »

Badano adsorpcję jonów neodymu z roztworów NaNO3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 na dwóch formach klinoptylolitu (o rozmiarach ziaren od 0,3 do 1,4 mm oraz poniżej 0,088 mm). Badanie właściwości sorpcyjnych tych dwóch ciał stałych oparto na analizie wpływu czasu, pH i siły jonowej na proces adsorpcji oraz stężenia jonów neodymu w roztworze. Zaobserwowano większą adsorpcję jonów neodymu w przypadku [...]

Adsorpcja jonów toksycznych metali na zeolitach

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej adsorpcji jonów toksycznych metali na zeolitach, a zwłaszcza metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych na zeolitach naturalnych i syntetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zależność mechanizmu sorpcji od warunków procesu. Rozwój syntezy chemicznej oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale również możliwość zanieczyszczenia środowiska1'. Meto[...]

 Strona 1