Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HALINA POSKROBKO"

System zapewnienia jakości w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Czytaj za darmo! »

W wyniku postępującej w ostatnim dziesięcioleciu globalizacji handlu światowego, otwierania granic oraz stworzenie Jednolitego Rynku Europejskiego, ciągle rosnącej konkurencji, zwiększających się wymagań konsumentów i poszukiwania produktów bardziej bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska, przed producentami towarów i usług stawiane są coraz większe wymagania. Dla swobodnego przepływu [...]

Badania formulacji krajowych płynów hamulcowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem płynów hamulcowych z krajowych surowców. Podano wymagania stawiane płynom hamulcowym (według norm krajowych i zagranicznych) i scharakteryzowano wprowadzone do produkcji płyny typu R-3. Opisano czynniki wywierające wpływ na jakość płynów hamulcowych. Od kilku lat w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" prowadzi się badania nad opracowaniem technologii otrzymywania krajowych płynów do samochodowych hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych. Badania te są prowadzone we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Paliw Płynnych w Warszawie oraz z Łódzkimi Zakładami Chemicznymi "Organika" w Łodzi - producentem płynów hamulcowych. Rozwój światowej produkcji płynów hamulcowych zależy od technicznego rozwoju transportu samochodowego. Z jednej strony zmiany w konstrukcji samochodów wiążą się z nowymi wymaganiami w stosunku do płynów hamulcowych, z drugiej strony znaczne zużycie tych płynów jest związane z rozwojem układów hydraulicznego sterowania w różnych innych urządzeniach. Podstawowym zadaniem płynu hamulcowego jest przenoszenie nacisku pedału hamulca do urządzeń zaciskających okładziny cierne na powierzchni bębnów hamulcowych. Ze względu na konieczność zacho-, wania jednakowej charakterystyki układu hamulcowego w różnych warunkach termicznych niezbędne jest zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych płynu w szerokim zakresie temperatury (od — 40°C do wyższej od 200°C). Wiąże się to z koniecznością uruchamiania zimnego pojazdu oraz nagrzewaniem cylinderków w wyniku tarcia okładzin ciernych o tarcze lub bębny hamulcowe. Do podstawowych eksploatacyjnych właściwości płynów hamulcowych należą: - wysoka temperatura wrzenia, zapobiegająca tworzeniu się korków parowych w układzie hamulcowym; - kontrolowana lepkość płynu w zakresie temp. — 40 4- 200°C; - odpowiednie właściwości smarne zab[...]

Właściwości i możliwości zastosowania monoalkilowych eterów ( C 1÷C4 ) glikoli etylenowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę procesu otrzymywania alkilowych eterów glikoli etylenowych, ich właściwości oraz możliwości zastosowania. Etery glikoli są dobrymi rozpuszczalnikami powszechnie stosowanymi w przemyśle farb i lakierów, chemii gospodarczej oraz w produkcji płynów hamulcowych. onoalkilowe etery glikoli etylenowych o sumarycznym wzorze chemicznym R—(OCH2CH2)nOH, gdzie R = CH[...]

 Strona 1