Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JAN KAZANECKI"

Termomechaniczna analiza procesu walcowania rur w trójwalcowej wydłużającej walcarce Assela

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problematyki modelowania numerycznego procesu wydłużania tulei w trójwalcowej walcarce skośnej Assela. Po krótkiej charakterystyce stanu zagadnienia opisano opracowany model numeryczny procesu, uwzględniający m.in. zjawiska termiczne zachodzące w metalu podczas kształtowania. Następnie przedstawiono rezultaty obliczeń w postaci map: odkształceń, prędkości odkształcenia, intensyw[...]

ANALIZA TERMOMECHANICZNA PROCESU WALCOWANIA PIERŚCIENI W TRÓJWALCOWEJ WALCARCE SKOŚNEJ

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problematyki modelowania numerycznego procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce sko-śnej. Po krótkiej analizie stanu zagadnienia przedstawiono przyjęty sposób kalibrowania walców, zabezpieczających kształ-towanie wytypowanego pierścienia. Następnie opisano opracowany model numeryczny procesu, uwzględniający m.in. zja-wiska termiczne zachodzące w metalu podczas kształtow[...]

Badania plastometryczne półwyrobów ze stali 100Cr6

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wyniki wstępnych badań doświadczalnych, wykonanych na półwyrobach okrągłych ze stali łożyskowej. Zrealizowano badania plastometryczne, wykorzystując ich wyniki do budowy modelu materiałowego stali, na którym możliwe było uściślenie obliczeń numerycznych prowadzonych za pomocą profesjonalnego programu mES-3D. In the paper results of preliminary experimental studies carried out o[...]

Badania doświadczalne procesu dziurowania półwyrobów ze stali 100Cr6

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wyniki wstępnych badań doświadczalnych, wykonanych na półwyrobach okrągłych ze stali łożyskowej. W części badawczej pracy wykonano różnorodne badania walcowania tej stali w walcarce skośnej, których wyniki określiły zmiany geometryczne i odkształceniowe oraz pozwoliły na pomiar parametrów siłowych tego procesu. Zrealizowane próby doświadczalne pozwoliły na uzyskanie tulei rurow[...]

Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6

Czytaj za darmo! »

Cieplnoplastyczne walcowanie pierścieni łożysk tocznych wymaga wysokiej jakości półwyrobów: prętów do walcowania tulei wstępnych i odwalcowanych tulei. Przedmiotem pracy są badania metalograficzne (mikroskopia świetlna) półwyrobów. Badania dostarczonego przez hutę pręta okrągłego wykazały, że spełnia on wymagania jakości ze względu na: wtrącenia niemetaliczne, pozostałość siatki węglików wtórnych,[...]

Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQ F i FQM do walcowania rur

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe generacje trójwalcowych walcarek ciągłych, opracowanych przez firmę SMS MEER & INNSE - typu PQF, i firmę Danieli Centro Tube - typu FQM. Omówiono ich indywidualną konstrukcję, możliwości techniczno-technologiczne oraz podano ich rozpowszechnienie w świecie. In the paper new generation of the 3-roll continuous mills worked out by SMS MEER & INNSE - type PQF and Danieli Centro Tube - type FQM were presented. There individual construction, techno-technological potential and dissemination of them in the world were discussed. Słowa kluczowe: walcarki ciągłe z trzpieniem sterowanym, trójwalcowe klatki walcownicze typu PQF i FQM, nowe generacje walcowni ciągłych, systemy sterowania i kontroli procesu Keywords: continuous mills with the steerable mandrel, PQF and FQM type 3-roll rolling stands, new generation of the continuous mills, steering and control systems of the process.1. Wprowadzenie. Produkcja rur stalowych bez szwu w świecie do 2008 roku wyraźnie zwiększała się, by osiągnąć poziom 39,1 mln ton, co stanowiło ok. 31 % całkowitej produkcji rur bez szwu i ze szwem (w tym ok. 21 mln ton rur bez szwu w Chinach). Spadek produkcji rur do poziomu 32,5 mln ton nastąpił w 2009 roku, przy czym ok. 68 % rur wyprodukowano w Chinach, osiągając poziom ok. 22 mln ton. Największy udział w produkcji rur bez szwu mają układy walcowni ciągłych z walcarkami ciągłymi z trzpieniem swobodnym i trzymanym. Technologia walcowania rur stalowych na trzpieniu z kontrolowanym jego przemieszczaniem w kilku dwuwalcowych klatkach walcowniczych (od 4 do 7) MPM (Multistand Pipe Mill) stosowana jest od 1978 r. przez firmę INNSE, Włochy. Do 2005 roku wybudowano w świecie 16 walcowni ciągłych rur (z klatkami dwuwalcowymi), w tym 5 w Chinach, 1 nie ukończona w Walcowni Rur Jedność [1, 2]. Projekty tych walcowni były przeważnie realizowane przez konsorcja grupy firm: Demag Italipianti S.p.A., SMS Meer, INNSE Sp.A. i inne. Innowacyjne rozwiązani[...]

Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych

Czytaj za darmo! »

Dwuetapowe laboratoryjne walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych obejmuje: walcowanie tulei rurowych o mikrostrukturze cienkopłytkowego perlitu; kontrolowane walcowanie pierścieni, uwzględniające warunki Verhoevena dla wyżarzania sferoidyzującego stali 100Cr6. W mikrostrukturze otrzymanych pierścieni ze stali 100Cr6 dominuje drobny sferoidyt, twardość pierścieni jest mniejsza od 250 HB. Two-stage laboratory rolling of soft bearing rings in helical rolling mills includes: rolling of tube blanks with microstructure of fine lamellar pearlite; controll rolling of rings under consideration of Verhoeven spheroidizing anneealing conditions for 100Cr6 steel. In the obtained soft bearing rings from 100Cr6 steel dominate spheroidized microstructure wich hardness be[...]

 Strona 1