Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Gruszecki"

O aktualizacji planów gospodarowania wodami DOI:


  GŁÓWNE PRZESŁANKI AKTUALIZACJI Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje dwanaście dokumentów planistycznych. Wszystkie dokumenty wymienia art. 315 ustawy Prawo wodne. Można je pogrupować w bloki: ● dotyczące ochrony wód morskich, ● ochrony przed powodzią - czyli zarządzania ryzykiem powodziowym, ● przeciwdziałania skutkom suszy, ● plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie, prowadzi intensywne prace przygotowawcze do drugiej aktualizacji dokumentów ujętych w ostatnim bloku - plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Trwa obecnie trzeci sześcioletni cykl planistyczny. Ta cykliczność, charakterystyczna dla wszystkich dyrektyw ramowych, niezależnie od tego, jakiego komponentu dotyczą, oparta jest na modelu zarządzania środowiskiem, który składa się z kilku kroków. Można go scharakteryzować w następujący sposób: zorientuj się, co dzieje się na twoim terenie zainteresowania i dokonaj pełnej analizy czynników społecznych, środowiskowych, gospodarczych, następnie sprawdź, jaki wpływ na środowisko wodne mają procesy związane z tymi czynnikami, wreszcie oceń reakcję środowiska na zidentyfikowaną presję antropogeniczną i zaplanuj działania naprawcze. W tym cyklu zweryfikowaliśmy już wykaz i podział jednolitych części wód. Mówimy o gospodarowaniu wodami w ujęciu zlewniowym, ale jednocześnie o takim gospodarowaniu, które bierze pod uwagę funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Rzeka z punktu widzenia hydrologicznego jest oczywiście całością. Natomiast z punktu widzenia warunków do życia w niej, nie zawsze taką pozostanie. Wystarczy przyjrzeć się którejś z rzek, np. Wiśle. Analizując warunki w jej górnym biegu, np. w Wisełce czy Ustroniu, a następnie w Warszawie, Toruniu, a potem gdzieś przy ujściu do Bałtyku stwierdzimy, że rzeka ma tę samą nazwę i oczywiście jest ciągła, ale w różnych miejscach ma inną prędkość przepływu, morfologię k[...]

 Strona 1