Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Olgierd GEBLEWICZ"

Bogactwo krajobrazu


  Województwo zachodniopomorskie zachwyca bogactwem krajobrazów oraz dobrze zachowanymi cennymi siedliskami przyrodniczymi. Ich zróżnicowanie dowodzi różnorodności występującej tu fl ory i fauny. O unikatowości przyrody regionu świadczy to, że blisko połowa powierzchni województwa to obszary chronione. Są to Parki Narodowe Woliński i Drawieński, ponad sto rezerwatów przyrody, siedem parków krajobrazowych, 26 obszarów chronionego krajobrazu. 37,6% powierzchni województwa objętych jest programem Natura 2000. Ochrona środowiska jest ważnym elementem strategii rozwoju województwa, zajmuje szczególne miejsce w planowaniu przestrzennym, polityce rolnej, leśnej i innych dziedzinach gospodarki. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, postęp technologiczny i respektowanie zasady "zanieczyszczający płaci" sprzyjały rozwojowi ochrony środowiska. Wysoka pozycja problematyki środowiskowej wpływa na kształtowanie prawa krajowego i stymuluje prowadzenie badań naukowych na rzecz rozwoju nowych technologii oraz na kreowanie postawy "eko". Świadomość zależności między wynikami ekonomicznymi a stanem środowiska naturalnego jest stymulatorem racjonalniejszego wykorzystania energii i zasobów naturalnych. W ostatniej dekadzie coraz więcej przedsiębiorstw w regionie zaczęło redukować emisję zanieczyszczeń. Samorząd województwa zachodniopomorskiego opiniuje projekty aktów prawnych, projekty dokumentów krajowych, a także opiniuje bądź uzgadnia projekty dokumentów powiatowych i gminnych. Po wejściu w życie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, samorząd województwa opracował program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego oraz plan gospodarki odpadami. Ostatnia aktualizacja zawiera koncepcję regionalizacji województwa - tworzenia celowych związków gmin do gospodarki odpadami. Dziesięć lat temu w województwie zachodniopomorskim było ponad 100 skład[...]

 Strona 1