Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ JAWORSKI"

Techniki chłodzenia elementów elektronicznych (artykuł przeglądowy)

Czytaj za darmo! »

Rozwój mikroprocesorów, którego celem jest stały wzrost liczby operacji wykonywanych w ciągu sekundy, jest osiągany przede wszystkim przez zwiększanie liczby tranzystorów w procesorze oraz zwiększanie szybkości taktowania. Współczesne procesory wielordzeniowe mają setki milionów tranzystorów, co jest możliwe dzięki stosowanej technologii ich wytwarzania - pozwalającej na tworzenie struktu[...]

Techniki chłodzenia elementów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

5. Chłodzenie w warunkach wrzenia Chłodzenie cieczą w warunkach wrzenia charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością odprowadzania ciepła. Współczynniki przejmowania ciepła są o rząd wielkości większe w stosunku do procesu konwekcji wymuszonej w cieczy - osiągają wartości kilkudziesięciu tysięcy W/(m2K). Ponieważ wrzenie jest przemianą fazową przebiegającą w stałej temperaturze, proces t[...]

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) w układach chłodzenia elektroniki

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia chłodzenia i stabilizacji temperatury elementów i urządzeń elektronicznych przy wykorzystaniu materiałów o dużej pojemności cieplnej - PCM, zmieniających stan skupienia w zakresie temperatury pracy. Zestawiono istotne parametry termofizyczne materiałów PCM, które są brane pod uwagę jako potencjalne czynniki robocze w układach chłodzenia procesorów. Pokazan[...]

Możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków przez zastosowanie materiałów PCM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ideę zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie w celu zwiększenia pojemności cieplnej budynku, co z kolei prowadzi do istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń. Omówiono rodzaje i istotne właściwości materiałów PCM stosowanych w budownictwie oraz sposoby integracji tych materiałów ze strukturą budynku. Przedstawiono także wybrane wyniki badań doświadczalnych prowadzonych w Instytucie Techniki Cieplnej PW, których celem jest określenie charakterystyk cieplnych elementów budowlanych zawierających materiały zmiennofazowe.Akumulacja chłodu pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów klimatyzacji budynków, zarówno przez zmniejszenie zużycia energii, jak również dzięki zmniejszeniu nakładów inwest[...]

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM w budownictwie


  Zapewnienie warunków komfortu cieplnego zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i budynkach komercyjnych oraz użyteczności publicznej, wymaga znacznych ilości energii. W krajach Unii Europejskiej budownictwo jest konsumentem ok. 40%całkowitej ilości energii finalnej, z czego mniej więcej dwie trzecie zużywa się na ogrzewanie i/lub chłodzenie (klimatyzację) pomieszczeń. Obecnie podejmuje się wiele działań mających na celu zarówno zmniejszenie zużycia konwencjonalnych nośników energii (ze względu na ich ograniczone zasoby), jak również zmianę struktury źródeł energii, co z kolei ma na celu redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące zużycia energii w budownictwie, widać, że nawet niewielkie ograniczenie jej zużycia w tym sektorze może istotnie zmniejszyć zarówno globalne zużycie paliw kopalnych, jak też zredukować zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Ilość ciepła niezbędna do utrzymania w budynku wymaganej temperatury zależy od wielu czynników, spośród których najważniejsze to: ● warunki klimatyczne w danym regionie (temperatura otoczenia, szybkość wiatru, nasłonecznienie); ● struktura budynku i właściwości termofizyczne materiałów konstrukcyjnych (grubość ścian, ich właściwości izolacyjne, powierzchnia okien); ● źródła ciepła (oświetlenie, urządzenia elektryczne, liczba pracujących osób); ● krotność wymiany powietrza; ● rodzaj instalacji ogrzewania/klimatyzacji; ● przeznaczenie budynku (mieszkalny, biurowy, użyteczności publicznej - w budynkach użyteczności publicznej wskaźnik zużycia energii [kWh/m2] jest od dwóch do sześciu razy większy niż w budynkach wielorodzinnych). Materiały izolacyjne używane w budownictwie redukują straty ciepła (lub zyski ciepła w czasie upałów) związane z przenikaniemprzez przegrody zewnętrzne. Niemają one jednak wpływu na strumienie ciepła pochodzące od elementów wyposażenia budynków (oświetlenie, urządzenia ele[...]

Zasobnik ciepła zintegrowany z systemem wentylacji budynku wykonany z kompozytu domieszkowanego materiałem zmiennofazowym - badania eksperymentalne charakterystyk cieplnych DOI:10.15199/8.2015.7-8.5


  W pracy przedstawiono koncepcję wkomponowania materiałów zmiennofazowych w strukturę budynku. Materiały te charakteryzują się dużą pojemnością cieplną, ich obecność w strukturze budynku zwiększa bezwładność cieplną całej budowli, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji temperatury wewnętrznej. Koncepcja przewiduje wykonanie z kompozytu wytworzonego na bazie zaprawy gipsowej i materiału zmiennofazowego PCM panelu sufitowego z kanałami wentylacyjnymi. Panel ten tworzyłby regeneracyjny zasobnik ciepła przejmujący energię od ciepłego powietrza (w ciągu dnia) i oddający ją do chłodnego powietrza (w nocy). Wykonano model laboratoryjny obejmujący powtarzalny element panelu sufitowego i przeprowadzono serię pomiarów jego charakterystyk cieplnych. Jako miarę efektywności proponowanego rozwiązania przyjęto zdolność do tłumienia dobowych oscylacji temperatury powietrza pobieranego do celów wentylacji pomieszczeń. Wyniki pomiarów dały także bardziej szczegółowe informacje o intensywności procesów wymiany ciepła w czasie ładowania i rozładowania zasobnika ciepła, które mogą być wykorzystane do optymalizacji geometrycznej podobnych konstrukcji elementów budowlanych z materiałami PCM. Słowa kluczowe: materiały zmiennofazowe, PCM, akumulacja ciepła, zasobniki ciepła, wentylacja In the paper a new concept of phase change materials (PCMs) integration with building envelope is presented. These materials due to high thermal capacity when integrated with the building structure lead to the stabilization of interior temperature. The idea is to build a ceiling in the form of thick board with parallel internal channels for air flow. Such a ceiling would be a part of a building ventilation system - air taken from the environment flows through the channels and exchange heat with a the construction material. Due to increased thermal capacity, resulting from the content of PCM, the panel works as a regenerative heat exchanger. When a m[...]

Radiatory z materiałem zmiennofazowym do chłodzenia elementów elektronicznych - badania eksperymentalne charakterystyk cieplnych DOI:10.15199/8.2016.6.4


  W pracy omówiono, istotne z punktu widzenia wymiany ciepła, parametry radiatorów wykorzystywanych do chłodzenia elementów elektronicznych. Przedstawiono proste stanowisko eksperymentalne pozwalające na pomiar oporu cieplnego radiatorów w warunkach konwekcji naturalnej i wymuszonej, jak również na badanie charakterystyk cieplnych radiatorów w zmiennych warunkach pracy. Przybliżono zagadnienie zastosowania materiałów zmiennofazowych PCM (Phase Change Materials) w radiatorach do chłodzenia elektroniki. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych charakterystyk pracy dwóch radiatorów z wbudowanymi zasobnikami z PCM. Przeprowadzone badania były symulacją awarii zasadniczego układu chłodzenia procesorów. Słowa kluczowe: chłodzenie mikroprocesorów, radiatory, opór cieplny, materiały PCM In the paper basic properties of heat sinks used in electronics cooling, important from the point of view of heat transfer phenomena, were presented. Simple experimental set-up for the measurement of thermal resistance of heat sinks was described. The unit allows to perform studies in both forced and free convection conditions. The possibilities and example applications of the use of phase change materials (PCMs) for electronics cooling were discussed. Two heat sinks with PCM incorporated in their structures were shown. Results of experimental investigation of thermal performance characteristics of these radiators were given and discussed in details. In the tests performed the thermal behavior of heat sinks with PCM in simulated failure of primary cooling system was investigated. Keywords: electronics cooling, heat sinks, thermal resistance, phase change materials Rozwój elektroniki, którego celem jest wzrost funkcjonalności urządzeń elektronicznych polega na zwiększaniu upakowania tranzystorów w układach scalonych oraz zwiększaniu szybkości taktowania, czyli liczby elementarnych operacji wykonywanych w ciągu sekundy. Osiągnięciu założon[...]

Zastosowanie metody minimalizacji generacji entropii do optymalizacji geometrycznej wymiennika typu rura w rurze DOI:10.15199/8.2015.10-11.1


  W artykule dokonano analizy generacji entropii dla wymiennika typu rura w rurze, w którym czynnikami przekazującymi ciepło była woda. Rozważono cztery konfiguracje wymiennika z czynnikiem grzejnym w rurze wewnętrznej i zewnętrznej oraz przy przepływie współ i przeciwprądowym. Celem analiz było znalezienie średnicy wewnętrznej rury dla minimalnej generacji entropii. Uwzględniono generację entropii na skutek przepływu ciepła i wynikającą z oporów przepływu (spadków ciśnień) czynników przekazujących ciepło. Minimalną generację entropii w funkcji średnicy wewnętrznej rury uzyskano dla dwóch przypadków dla przepływu przeciwprądowego i współprądowego kiedy czynnik chłodniejszy przepływa przez wewnętrzną rurę a cieplejszy przepływa przez przestrzeń pomiędzy rurami. Dla dwóch pozostałych przypadków dla przepływu przeciwprądowego i współprądowego kiedy czynnik cieplejszy przepływa przez wewnętrzną rurę a chłodniejszy przepływa przez przestrzeń pomiędzy rurami generacja entropii maleje w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem średnicy wewnętrznej rury i nie występuje ekstremum generacji entropii (minimum). Słowa kluczowe: wymiennik rura w rurze, generacja entropii, średnica rury The paper presents an analysis of entropy generation for a double-tube heat exchanger with water as heat transferring fluids. Four heat exchanger configurations were considered: with the heating fluid in the inner and outer tubes, and with the parallel and counter flows. The aim of the analyses was to determine the tube inner [inner tube] diameter for which entropy generation is minimum. The entropy generation resulting from heat flow and from resistance to flow (pressure losses) of heat transferring fluids were taken into account. The minimum of entropy generation as a function of the inner tube diameter was found for two cases: for the counter and parallel flows when the cold fluid flows through the inner tube and the hot fluid passes through the space between th[...]

 Strona 1