Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Rejak"

Some properties of starchy films with poly(vinyl alcohol) and linen oil addition. Wybrane właściwości folii skrobiowych z dodatkiem poli(alkoholu winylowego) i oleju lnianego


  Three blends of potato starch, poly(vinyl alc.), linen oil and glycerol were processed by extrusion to a granulate and further by blowing to thin films (170-250 μm) with varying screw speed (50-70 rpm) at 72-125°C. The films were tested for puncture force, elongation and work, as well as static and dynamic friction coeffs. The addn. of 4% poly(vinyl alc.) and 1% of linen oil was the most efficient. Przedstawiono wyniki badań wybranych cech mechanicznych folii skrobiowych z dodatkiem poli(alkoholu winylowego) oraz oleju lnianego otrzymywanych przy zastosowaniu zróżnicowanych obrotów ślimaka podczas wytłaczania z rozdmuchem. Wyznaczano siłę zniszczenia folii, ich wydłużenie i pracę podczas przebicia oraz współczynniki tarcia statycznego i dynamicznego folii skrobiowych. Małe prędkości zastosowane podczas wytłaczania wpłynęły na uzyskanie niższych wartości niezależnie od zastosowanej receptury folii. Folie wytwarzane z najwyższą ilością dodatków wykazywały wyższe wartości siły przebicia i pracy przebicia oraz właściwości powierzchniowych, zwłaszcza podczas tarcia dynamicznego, co świadczy o większej odporności folii wytłaczanej z 4-proc. dodatkiem poli(alkoholu winylowego) i 1% oleju lnianego w porównaniu z pozostałymi testowanymi recepturami folii skrobiowych. W związku z problemami z unieszkodliwianiem konwencjonalnych tworzyw sztucznych prowadzi się wiele badań dotyczących możliwości otrzymania i właściwości folii biodegradowalnych. Badania te mają na celu opracowanie optymalnych technik wytłaczania folii z surowców odnawialnych tak, aby uzyskać folie o wysokiej jakości, nie ustępujące pod względem właściwości mechanicznych foliom z tworzyw sztucznych. Folie na bazie biodegradowalnych i odnawialnych surowców rolnych mogą być używane w coraz szerszym zakresie w praktyce rolniczej, np. jako folie do ochrony upraw1). Po zużyciu biodegradowalne folie mogą być usuwane przez ich bezpośrednie zakopanie w ziemi [...]

Effect of sweet water on some mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch films. Wpływ wody słodkiej na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi


  Patato starch was compounded with glycerol, poly(vinyl alc.) and keratin and then extruded to thin biodegradable films. The uni-axial stress-strain characteristics of the films were detd. by random markers method. The Young modulus and the breaking force of the films decreased with the increase of soaking time after first 15 s of soaking. Przeprowadzono badania wpływu wody słodkiej na wartości modułu Younga i siły zerwania folii termoplastycznej z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego). Badane próbki folii poddawano testom naprężeniowym przy jednoosiowym rozciąganiu stosując metodę losowych znaczników. Stwierdzono, że zarówno moduł Younga, jak i siła zerwania szybko maleją wraz z czasem namaczania folii w wodzie słodkiej, przy czym największe zmiany obserwowano po upływie 15 s. Stwierdzono, że zmiany modułu Younga i siły zerwania prawdopodobnie powiązane są ze zmniejszeniem stopnia krystalizacji materiału folii TPS.Folia ze skrobi TPS uważana jest za bardzo atrakcyjny materiał opakowaniowy, mogący zastąpić materiały syntetyczne. W związku z niskim kosztem wytwarzania, ogólną dostępnością surowców oraz całkowitą biodegradowalnością, obserwuje się duże zainteresowanie zastosowaniami tych materiałów1-5). Użycie polimerów biodegradowalnych w zastępstwie polimerów syntetycznych pozwoliłoby rozwiązać problem gromadzenia i utylizacji zużytych opakowań i innych pozostałości. Całkowita biodegradowalność jest tą cechą, która staje się najistotniejszą dla dalszego rozwoju badań i zastosowań folii z TPS. Produkcja folii opakowaniowych na bazie TPS może być prowadzona przy użyciu ogólnie znanych i dostępnych urządzeń, które wcześniej wykorzystywano do wytwarzania polimerów syntetycznych6- 8). [...]

Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on some mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch films Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi DOI:10.12916/przemchem.2014.360


  Thermoplastic starch was plasticized by addn. of glycerol (20% by mass), modified by addn. of poly(vinyl alc.) or keratin (0.5-2.0% by mass), formed as film by extrusion (screw rotation speed 50-80 rpm) and studied for Young modulus, max. stress, max. elongation and degree of crystallinity. The max. stress and Young modulus increased with increasing degree of crystallinity. Przeprowadzono badania wpływu ilości dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVAL) i keratyny na moduł Younga E, maksymalne naprężenie σMAKS i maksymalne wydłużenie εMAKS folii z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonych ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu metodą wytłaczania. Wartości parametrów mechanicznych wyznaczono z krzywych naprężenie-odkształcenie otrzymanych w wyniku testów naprężeniowych przy jednoosiowym rozciąganiu. Zmiany strukturalne obserwowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, że wartości modułu Younga oraz maksymalne naprężenie foli jest powiązane ze stopniem krystalizacji typu Vh folii TPS. Nie zaobserwowano związku pomiędzy stopniem krystalizacji a maksymalnym wydłużeniem. Zmiany prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, w którym folie były wytwarzane wpływają na właściwości mechaniczne poprzez zmiany stopnia krystalizacji, jak również poprzez zmiany właściwości fazy amorficznej. Skrobia jest powszechnie uważana za materiał, z którego można otrzymywać polimery stosowane w produkcji opakowań, zwłaszcza do celów spożywczych i rolniczych1-4). Materiały wytworzone na bazie skrobi są całkowicie biodegradowalne, co nie jest bez znaczenia dla środowiska. Większa złożoność biopolimerów oraz wielość przemian fazowych zachodzących w skrobi w trakcie procesu wytwarzania bardzo silnie zależy od techniki ich otrzymywania oraz silnie wpływa na właściwości otrzymanych materiałów5, 6). Dlatego problem związku pomiędzy procesami zachodzącymi w trakcie wytwarzania materiału oraz jego strukturą i właściwościa[...]

Effect of poly(vinyl alcohol) and keratin on stress relaxation course in thermoplastic starch Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na przebieg relaksacji naprężeń w termoplastycznej skrobi DOI:10.12916/przemchem.2014.364


  The thermoplastic starch, glycerol and poly(vinyl alc.) or keratin films made by blowing extrusion were tested for tensile stress relaxation under varying relative humidity conditions (50-99%). The increase of keratin content resulted in a decrease of relaxation curve asymptote value, while the increase of poly(vinyl alc.) content contributed to its increase. The 5-parameter viscoelastic Zener model was used to describe the behaviour of films under loading. At the humidity of 99%, no effect of film compn. on its mech. properties was obsd. Przeprowadzono testy relaksacji naprężeń w próbkach folii termoplastycznej wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu z dodatkiem keratyny i/lub PVAL. Określono wpływ tych dodatków na przebiegi krzywych relaksacji naprężeń. Stwierdzono, że wzrost zawartości keratyny powoduje obniżenie położenia asymptoty krzywej relaksacji naprężeń natomiast wzrost zawartości PVAL przyczynia się do jego wzrostu. Do opisu zachowania się folii pod obciążeniem użyto pięcioparametrowego modelu Zenera. Oszacowano także wkład poszczególnych składników modelu na zachowanie się próbek podczas relaksacji naprężeń. Przeprowadzono ponadto badania wpływu wilgotności względnej powietrza na parametry lepkosprężystego modelu Zenera. Wartości trzech parametrów E0, E1 i η1 dla różnych zawartości keratyny i PVAL wykazują znaczne rozbieżności przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 50%. Różnice te zanikają dla względnej wilgotności powietrza równej 99%. Całkowita biodegradowalność, łatwa dostępność surowca i urządzeń do produkcji, a także niski koszt wytwarzania czyni folię ze skrobi termoplastycznej materiałem mogącym w przyszłości zastąpić materiały opakowaniowe pochodzenia petrochemicznego1). Uniknięcie problemu gromadzenia i utylizacji zużytych opakowań jest najlepszą propozycją realizacji ostatniego etapu cyklu życia opakowania jako produktu2). Możliwości zastosowania produktów skrobiowych do wytw[...]

Effect of additives on strength characteristics of a biodegradable starch film Wpływ dodatków na charakterystyki wytrzymałościowe biodegradowalnej foli skrobiowej DOI:10.12916/przemchem.2014.728


  Thermoplastic films were produced from mixts. of potato starch, glycerol and poly(vinyl alc.) or keratin by extrusion with blowing. The film samples were studied for elastic modulus, crit. stress and crit. strain at varying deformation velocity and sample loading direction. The films modified by addn. of poly(vinyl alc.) and keratin showed increased values of elastic modulus and crit. stress. The increase of sample deformation velocity during the test resulted in an increase in elastic modulus and crit. stress values while the values of crit. strain remained on a similar level. The samples expanded in perpendicular direction to sleeve axis of the blown film showed increased mean values of elastic modulus and crit. stress. Przeprowadzono testy próbek folii termoplastycznej wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego). Zbadano wpływ dodatków, prędkości deformacji oraz kierunku obciążenia próbki na wartości modułu sprężystości oraz naprężenia i odkształcenia krytycznego. Stwierdzono, że próbki folii zawierające oba dodatki wykazywały większe średnie wartości modułu sprężystości i naprężenia krytycznego. Wzrost prędkości deformacji próbek podczas testu powodował zwiększenie wartości modułu sprężystości i naprężenia krytycznego, przy czym wartości odkształcenia krytycznego pozostawały na zbliżonym poziomie. Próbki rozciągane w kierunku prostopadłym do osi rękawa wydmuchiwanej folii charakteryzowały się większymi średnimi wartościami modułu sprężystości i naprężenia krytycznego. Postępujący rozwój przemysłu spożywczego i branży produktów szybkozbywalnych (FMCG) w ostatnim dwudziestoleciu kreuje popyt na nowe innowacyjne opakowania. Wadą powszechnie stosowanych syntetycznych materiałów opakowaniowych jest to, że nie ulegają biodegradacji, dlatego konieczna jest ich kosztowna utylizacja lub recykling1). Oprócz zanieczyszczania środowiska materiały z polimerów syntetycznych [...]

 Strona 1