Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA I. SZYNKOWSKA"

Spektrometria mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów z analizatorem czasu przelotu jonów powierzchni ciał stałych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę i zasadę działania spektrometru TOF-SIMS ze szczególnym uwzględnieniem analizatora czasu przelotu jonów wtórnych. Omówiono możliwości badań przy zastosowaniu tego spektrometru: badanie dużego obszaru warstwy powierzchniowej, wizualizację powierzchni próbki połączoną z analizą mikroobszarów, badanie składu chemicznego próbki i segregacji powierzchniowej oraz analizę śla[...]

Utlenianie odorowego amoniaku na katalizatorach tytanowych modyfikowanych metalami szlachetnymi


  Badano katalityczne i fotokatalityczne (UV i Vis) utlenianie amoniaku w fazie gazowej w reaktorze przepływowym. Stosowano katalizatory tytanowe: niemodyfikowany oraz po modyfikacji metalami szlachetnymi (Pt, Pd, Au) w których jako nośnik zastosowano krzemionkę. Katalizatory zostały przygotowane metodą mokrej impregnacji. Dzięki zastosowaniu domieszkowania metalami szlachetnymi możliwe było znaczne poprawienie aktywności katalizatorów, co widoczne jest zwłaszcza w przypadku platyny i palladu. Stwierdzono również wyraźny wpływ naświetlania próbek niemodyfikowanych światłem z zakresu UV oraz Vis na konwersję amoniaku w badanym zakresie temperatur. W przypadku próbek modyfikowanych metalami szlachetnymi ten wpływ nie był już tak wyraźny. NH3 was chem. and photochem. oxidized with O2 in He on Pt, Pd or Au-modified TiO2/SiO2 catalysts (sp. surface 306- 380 m2/g) under UV or visible light irradn. at 100-700°C. The modification with Pt resulted in the highest increase of NH3 conversion under UV irradn. Utlenianie amoniaku jako głównego składnika odorów z ferm kurzych oraz chlewni jest bardzo ważne ze względu na częste skargi ludności mieszkającej w pobliżu tego typu zakładów na ich uciążliwość zapachową. Powstająca ustawa "odorowa" wprowadzi normy zapacho- Politechnika Łódzka Łukasz Kowalczyk, Małgorzata I. Szynkowska* Utlenianie odorowego amoniaku na katalizatorach tytanowych modyfikowanych metalami szlachetnymi Oxidation of odour ammonia on titanium catalysts modified with noble metals Mgr inż. Łukasz KOWALCZYK w 2007 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest doktorantem w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Specjalność - adsorpcja i kataliza. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-30-99, fax: (42) 631-31-28, e-mail: malgorzata.szynkowska@p.lodz.pl Dr hab. inż. Małgorzata I. SZYNKOWSKA, prof. P[...]

Oxidation of trimethylamine over metal oxide catalysts Utlenianie trimetyloaminy na katalizatorach tlenkowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1185


  Ten Cu(Cr,Fe)/Al2O3, Cu(Cr,Fe)/ZSM-5 and hopcalite-based catalysts were used for catalytic oxidn. of NMe3 to N2 and H2O. The most active catalysts were Cu/ZSM-5 and hopcalite- based ones. For hopcalite calcined at 300°C and Cu/ZSM-5 catalyst, the conversion was above 80% at 130 and 280°C, resp. The ZSM-5 zeolite-supported Cu oxide catalyst was the most selective to N2 at 310-460°C (nearly 100%). Przedstawiono wyniki badań właściwości katalitycznych układów Cu(Cr,Fe)/Al2O3, Cu(Cr,Fe)/ ZSM-5 oraz hopkalitu w reakcji utleniania trimetyloaminy do azotu i wody. Najbardziej aktywnymi katalizatorami w badanej reakcji były Cu/ZSM-5 oraz katalizatory hopkalitowe. Dla hopkalitu kalcynowanego w 300°C oraz katalizatora Cu/ZSM-5 uzyskano konwersję ponad 80% w temp. odpowiednio 130 i 280°C. Najbardziej selektywne do azotu w zakresie temp. 310-460°C były katalizatory na nośniku ZSM-5, w szczególności układ zawierający Cu (niemal 100%). W powietrzu pochodzącym z obiektów generujących odory stwierdza się obecność różnych związków chemicznych, zarówno nieorganicznych, jak i organicznych. Związki te występują w niewielkich stężeniach, jednakże mogą stanowić dużą uciążliwość zapachową powietrza ze względu na bardzo niskie progi wyczuwalności. Mieszanina związków odorowych może zawierać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset różnych związków chemicznych, głównie amoniak, lotne aminy, indol, siarkowodór, siarczki i disiarczki organiczne, lotne kwasy organiczne, a także węglowodory, alkohole i pochodne fenolu (rys. 1)1).Mimo podjęcia przez polskich ustawodawców problemu związków uciążliwych zapachowo, w 2013 r. zadecydowano o zaprzestaniu prac nad tzw. "ustawą antyodorową". Ze względów środowiskowych i zdrowotnych ludności, konieczne jest jednak ciągłe prowadzenie badań, zarówno w celu identyfikacji związków odorowych, jak i metod usuwania ich ze źródeł zanieczyszczeń. Ze względu na fakt, że związki odorowe powstają w niewielkich ilościach w wyniku r[...]

Konieczność kontrolowania stężenia rtęci w środowisku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe wiadomości o rtęci, ze szczególnym uwzględnieniem toksycznego działania tego pierwiastka na środowisko i ludzi. Przytoczono wybrane normy zawartości rtęci w produktach żywnościowych i podano zawartości we włosach, rybach i roślinach. Wymieniono najbardziej tragiczne przypadki zatruć (choroba Minamata, Irak, Amazonia). Omówiono automatyczny analizator rtęci SP-3D, p[...]

Katalizatory stosowane w reakcji utlenienia związków złowonnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obejmujący okres ostatnich 10 lat przegląd literaturowy katalizatorów heterogenicznych stosowanych w reakcji utlenienia związków uciążliwych zapachowo. Opisano wpływ właściwości fizykochemicznych oraz warunków prowadzenia procesu utleniania na aktywność i selektywność wybranych katalizatorów w reakcjach utleniania związków siarki, azotu i kwasów karboksylowych. Skupiono się [...]

Badania katalizatorów Fe-Pd/Al2O3 metodami temperaturowo programowanej redukcji oraz utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano oddziaływanie bimetalicznych katalizatorów Fe-Pd/Al203 z wodorem i tlenem w szerokim zakresie temperatury. Dążono do określenia podatności katalizatorów na redukcję, wpływu palladu na redukowalność tlenkowej fazy żelazowej, wpływu utleniania na przebieg procesów temperaturowo programowanej redukcji oraz wzajemnego oddziaływania obu metalicznych składników w procesach ich redukcji i u[...]

Odory.Aktualny problem w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólne problemy związane z emisją związków o charakterze odorowym. Wskazano grupy związków o największej uciążliwości zapachowej i ich główne źródła emisji. Przedstawiono najbardziej popularne metody dezodoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem metody katalitycznego utlenienia. Skoncentrowano się na układach katalitycznych stosowanych w reakcjach utlenienia organicznych związków siarki i azotu o największej uciążliwości zapachowej. Processes for removal of odorous compds. from air by absorption, adsorption, biofiltration, biowashing, condensation, combustion and catalytic oxidn. were reviewed. In particular, the metal and metal oxide catalysts for oxidn. of N and S-contg. compds. (thiophene, MeSH, amines, NH3) were characterized. Photocatalytic processes were a[...]

Właściwości fizykochemiczne oraz aktywność TiO2/SiO2 w reakcji utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach problem uciążliwości zapachowej stał się bardzo ważny ze względu na stale rosnącą liczbę skarg ludności. Stworzyło to potrzebę usuwania z powietrza związków odorowych, wśród których amoniak występuje w największej ilości. Zbadano właściwości fizykochemiczne oraz aktywność TiO2 naniesionego na SiO2 w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku, jak również w tej samej reakcji wspomaganej światłem z zakresu ultrafioletu oraz widzialnego. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że odpowiednie modyfikacje TiO2 oraz zastosowanie promieniowania UV oraz VIS znacznie poprawiają jego aktywność katalityczną. TiO2 was deposited on SiO2 (5-15%) by impregnation with (i-PrO)4Ti and calcination at 500°C or 700°C to prep. oxidn. catalyst. The catalysts were studied for sp. surface (312-380 m2/g), acidity, basicity and catalytic activity in photochem. NH3-to-N2 oxidn. under UV and visible light irradn. The irradn. resulted in a considerable enhancement of the NH3 conversion at 300-400°C. Amoniak jest jednym z g􀃡ównych sk􀃡adników odorów w powietrzu, których usuwanie sta􀃡o si􀄊 w ostatnich latach wa􀄪nym tematem wielu bada􀄔 naukowych. W zwi􀄅zku z powstaj􀄅c􀄅 ustaw􀄅 "odorow􀄅" ju􀄪 wkrótce wa􀄪nym aspektem wielu dziedzin przemys􀃡u b􀄊dzie usuwanie zwi􀄅zków z􀃡owonnych powstaj􀄅cych w procesach przemys􀃡owych, a b􀄊d􀄅cych 􀄨ród􀃡em uci􀄅􀄪liwo􀄞ci zapachowej dla okolicznej ludno􀄞ci. W zwi􀄅zku z coraz wi􀄊ksz 􀄅 liczb􀄅 skarg mieszka􀄔ców terenów przyleg􀃡ych do du􀄪ych zak􀃡adów, takich jak chlewnie, fermy kurze, zak􀃡ady przemys􀃡u spo􀄪ywczego, w􀃡ókien i tworzyw sztucznych, rafinerie i koksownie, [...]

Badanie właściwości fizykochemicznych fotokatalizatorów TiO2/SiO2 i 1%Pt/TiO2/SiO2 w reakcji redukcji CO2 w H2O do metanolu

Czytaj za darmo! »

Otrzymano katalizatory o różnej zawartości fazy aktywnej (TiO2) na bazie krzemionkowej. Fazę metaliczną wprowadzono z prekursora H2[PtCl6]·9H2O. Przy użyciu metod BET, TPD, TPR, XRD, SEM z analizą EDS powierzchni zbadano właściwości fizykochemiczne fotokatalizatorów TiO2/SiO2 oraz 1%Pt/TiO2/SiO2. Katalizatory 1%Pt/TiO2/SiO2 były aktywne w reakcji redukcji CO2 w H2O. Najwyższą aktywność wykazał katalizator 1%Pt/5%TiO2/SiO2. MeOH was synthesized by photocatalytic conversion of CO2 in H2O at room temp. under UVA irradn. (65 W/m2) in presence of Pt-activated SiO2-supported TiO2 catalysts. Six catalysts were prepd. by impregnation of com. SiO2 with hexane soln. of Ti(OCHMe2)4, drying and calcination at 500-900°C for 4 h in O2. The activation of the catalysts with Pt was carried out by addition of H2(PtCl6)·9 H2O, drying, calcination at 500°C for 4 h and redn. with H2 at 300°C for 4 h. The prepd. catalysts were studied by temp.-programmed redn., X-ray diffraction anal. and electron microscopy and then used for the MeOH synthesis. Only the 1%Pt/5%TiO2/SiO2 catalyst showed the expected activity in the MeOH synthesis. Antropogeniczna emisja CO2 zwi􀄅zana jest z olbrzymim udzia- 􀃡em tradycyjnych paliw w produkcji energii elektrycznej i ciep􀃡a oraz g􀃡􀄊bokimi i gwa􀃡townymi zmianami w zagospodarowaniu Ziemi. Ciep􀃡ownictwo, transport, a szczególnie produkcja energii elektrycznej, s􀄅 dzisiaj g􀃡ównym 􀄨ród􀃡em emisji ditlenku w􀄊gla. Walka ze wzrostem emisji CO2 jest jednym z g􀃡ównych 􀄞wiatowych wyzwa􀄔 XXI w. Wymaga ona przede wszystkim podj􀄊cia dzia􀃡a􀄔 prewencyjnych w celu ograniczenia emisji CO2, i jednocze􀄞nie znalezienia najbardziej ekonomicznego i efektywnego sposobu na jego wykorzystanie oraz utylizacj􀄊. Wiele grup badawczych zainspirowanych procesem f[...]

 Strona 1  Następna strona »