Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Kwiecień"

Składniki nawozowe w strumieniu osadów ściekowych po fermentacji metanowej


  Przedstawiono wyniki badań procesu strącania związków fosforu ze strumieni przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych. Przeanalizowano wpływ składu chemicznego badanych strumieni, temperatury, pH oraz stosunku molowego reagentów w mieszaninie reakcyjnej zarówno na ilość, jak i jakość otrzymanego produktu. Uzyskane w poszczególnych seriach badawczych produkty oceniono także w doświadczeniach wazonowych pod kątem ich przydatności w preparatach nawozowych. Artificial and natural PO4 and NH4-contg. sewage sludges were treated with MgCl2 at pH 8.5 to produce MgNH4PO4 .6H2O crystals. The crystals were sepd. by filtration, studied for size distribution (40 and 80 μm in size in av.) and used as fertilizers for growing white mustard. The dry plant material contained similar P and N amts. as the plants fertilized with com. superphosphate. Powstawanie osadów ściekowych, będących organiczno-mineralną fazą stałą, jest nieuniknionym efektem procesu oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Głównym zadaniem gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków jest mineralizacja związków organicznych obecnych w strumieniu tych osadów w kolejnych etapach przeróbki, z równoczesnym przeprowadzeniem ich w formę zbywalnego produktu o znamionach nawozowych, bezpiecznego pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Na proces ten składa się stabilizacja tlenowa (np. w zamkniętych komorach fermentacyjnych), odwadnianie (na prasach taśmowych lub w wirówkach), higienizacja (najczęściej poprzez wapnowanie) i dojrzewanie (formowanie w pryzmy). O wartości nawozowej osadów ściekowych decyduje zawartość substancji organicznej podatnej na tworzenie humusu oraz składników pokarmowych (N, P, K, Mg, Ca, mikroelementy). Osady ściekowe pochodzące z komunalnych oczyszczalni ścieków zawierają przeciętnie 3-10% azotu, 0,9-1,5% fosforu i 0,1-0,8% potasu1). O możliwości recyklingu osadów decydują nie tylko wartości nawozowe, ale także uwodnienie, zawarto[...]

Utilization of waste drilling mud Utylizacja odpadowej płuczki wiertniczej DOI:10.15199/62.2016.8.26


  Drilling mud waste was mixed with a fly ash from bituminous coal combustion, granulated and studied for metal contents, leachability of the metals, radioactivity and structural parameters. The granulate was recommended as raw material for road construction and for geotech. applications. Przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania fazy stałej odpadowej płuczki wiertniczej w budownictwie drogowym. Mieszaninę odpadu z popiołem lotnym ze spalania węgla poddano granulacji. Wyniki badań ekologicznych i geotechnicznych granulowanego produktu pokazały, że materiał może być użyty w dolnych warstwach nasypów komunikacyjnych pod warunkiem odizolowania zabudowanego w nasypie granulatu przed penetracją wód gruntowych. Odpadowe płuczki wiertnicze o kodzie odpadu 010508 stanowią istotną część powstających odpadów wydobywczych. Ilość wytworzonych w Polsce odpadowych płuczek wiertniczych systematycznie rośnie. W 2010 r. wytworzono ponad 74 Gg tego rodzaju odpadu, z czego jedynie 22,7% poddano procesom odzysku1). Nadrzędny akt prawny z zakresu gospodarki odpadami2) w pierwszej kolejności nakazuje odzyskiwanie składników odpadu, a gdy jest to niemożliwe odpad należy unieszkodliwić tak, aby jego oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwienia należy brać pod uwagę najlepsze dostępne techniki BAT. Zgodnie z dokumentami referencyjnymi BAT3) dla utylizacji odpadów w postaci szlamów mają zastosowanie metody odzysku zakładające immobilizację poprzez mikrokapsulację, absorpcję, adsorpcję, strącanie szkodliwych składników i zestalanie odpadu. Jako dodatki mogą być wykorzystywane: cement, wapno, krzemiany, substancje pucolanowe i polimerowe. Techniki te pole-gają na przekształceniu odpadu, często występującego w postaci szlamu, w substancję stałą, która fizycznie i chemicznie jest obojętna dla środowiska oraz spełnia wymagania okre[...]

Waste-free method for conversion of sodium sulfate to sulfuric acid and sodium hydroxide Bezodpadowa metoda przerobu siarczanu(VI) sodu na kwas siarkowy(VI) i wodorotlenek sodu DOI:10.15199/62.2017.3.30


  The waste aq. solns. of Na2SO4 were processed by electro- -electrodialysis under constant current d. of 7.5 A/dm2. The SO4 2- ions concns. in chambers of the apparatus were detd. by conductometry on the samples. The decreasing of the SO4 2- concn. in the dialyzate down to below 20 g/dm3 resulted in an adverse large increase of the cell voltage and unit power consumption. A nanofiltration of dialyzate and its recycling was redommended. Przedstawiono wyniki badań przerobu siarczanu( VI) sodu metodą elektro-elektrodializy (EED). Określono stopień przereagowania siarczanu(VI) sodu w procesie EED (obniżenie stężenia SO4 2- do ok. 20 g/dm3), po przekroczeniu którego następuje znaczne pogorszenie wskaźników (napięcia zaciskowego, jednostkowego zużycia energii elektrycznej). Przedstawiono koncepcję kombinowanego procesu obejmującego zatężanie rozcieńczonych roztworów siarczanu(VI) sodu i ich przerób metodą EED. W tym kombinowanym procesie (NF + EED) otrzymuje się wartościowe produkty: roztwory wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego(VI) oraz permeat o jakości wody przemysłowej, natomiast nie powstają w nim żadne odpady ciekłe. W niektórych procesach syntezy chemicznej używane są, w różnych stadiach, kwas siarkowy(VI) i wodorotlenek sodu. Umożliwiają one realizację zamierzonych stadiów procesu, ale wtedy, oprócz głównego produktu syntezy, powstają odpadowe roztwory siarczanu(VI) sodu1-3). Mają one małą wartość i zwykle odprowadzane są do ścieków. Oznacza to, z jednej strony, stratę wprowadzonych do procesu jonów Na+ i SO4 2-, z drugiej - zanieczyszczanie wód, które wywołują nie tylko te jony, ale często także domieszki, których źródłem jest główny proces syntezy. Czysty, stały siarczan(VI) sodu znajduje zastosowanie w różnych procesach, np. w produkcji szkła, w otrzymywaniu niektórych środków piorących, ale jest on tani i łatwo dostępny. Otrzymywanie takiego związku z odpadowych roztworów (np. przez oczyszczanie i odparowanie), [...]

 Strona 1