Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wojturska"

Degradacja enzymatyczna powłok poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie podatności na degradację enzymatyczną powłok poliuretanowych otrzymanych w wyniku poliaddycji poliwęglanoestrodiolu (Desmophen® C2200, Bayer) lub polieteroestrodioli o różnym stopniu rozgałęzienia (Desmophen® 1150, Desmophen® 1200, Bayer), diizocyjanianu trimetylo-1,6-heksametylenu (TMDI) i butano-1,4-diolu (BD). Powłoki otrzymano w dwuetapowym procesie poliaddycji, realizowanym w masie lub z zastosowaniem N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) jako rozpuszczalnika. Tak otrzymane powłoki poliuretanowe poddano degradacji enzymatycznej wywołanej lipazami izolowanymi z Candida antarctica (Novozym 735, CALB L), z Aspergillus (Novozym 51032), lipazą z Rhizomucor miehei (Pallatase 20000 L) lub lipazą otrzymaną z Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL 100[...]

DEGRADACJA ENZYMATYCZNA POLI(WĘGLANOURETANÓW) OTRZYMANYCH Z ZASTOSOWANIEM OLIGOMERYCZNEGO CHITOZANU


  Celem badań było określenie podatności na degradację enzymatyczną powłok poliuretanowych otrzymanych w wyniku poliaddycji poliwęglanoestrodiolu (Desmophen® C2200, Bayer), diizocyjanianu trimetylo-1,6-heksametylenu (TMDI) i oligomerycznego chitozanu (Chit). Powłoki otrzymano dwuetapowym procesie poliaddycji, realizowanym w masie lub z zastosowaniem N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) jako rozpuszczalnika. Tak otrzymane powłoki poliuretanowe poddano degradacji enzymatycznej wywołanej lipazami izolowanymi z Candida antarctica (Novozym 735), z Aspergillus (Novozym 51032), lipazą z Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL 100 L). Na skutek degradacji enzymatycznej następował nieznaczny ubytek masy próbek, zmniejszenie chropowatości powierzchni, wzrost ich hydrofilowość i zmniejszenie ich termostabilności. Największe powinowactwo do otrzymanych poliuretanów wykazał Novozym 51032. Słowa kluczowe: poliuretany, degradacja enzymatyczna, lipazy, swobodna energia powierzchniowa, parametry chropowatości Enzymatic degradation of polyurethane coatings Abstract The purpose of these studies were the evaluation of susceptibility of polyurethane coatings obtaining via polyaddition of polycarbonate diol (Desmophen® C2200 Bayer), trimethyl-1,6-hexamethylene diisocyanate (TMDI) in the presence of oligomeric chitosan (Chit) as a chain extender, on enzymatic degradation. Polyurethane coatings were synthesized by step growth polymerization in bulk or with using N,Ndimethylacetamide (DMAC) as a solvent. Such obtain polyurethane coatings were treated by lipase from Candida antarctica (Novozym 735, CALB L), from Aspergillus (Novozym 51032), lipase from z Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL 100 L) to generate enzymatic degradation. Both the loss of the weight of the samples and growing of roughness parameters and free surface energy were caused by the enzymatic degradation. Also thermostability of the samples after enzymatic treatment were reduced. The greatest a[...]

Wpływ wielokrotnego użycia katalizatora enzymatycznego na wybrane właściwości biodiesla otrzymanego w obecności octanu etylu jako akceptora acylowego


  Oceniono wpływ wielokrotnego użycia immobilizowanej lipazy z Rhizomucor miehei na wybrane właściwości biopaliw otrzymanych w wyniku transestryfikacji oleju rzepakowego wobec octanu etylu jako akceptora acylowego. Otrzymane produkty scharakteryzowano poprzez chromatografię gazową, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (1H-NMR) i spektroskopię w podczerwieni (FT-IR) oraz oznaczono ich lepkość dynamiczną i efekt cieplny towarzyszący spalaniu. Stwierdzono, że możliwe jest wielokrotne zastosowanie w kolejnych cyklach syntezy tego samego biokatalizatora osadzonego na nośniku, gdyż nie obserwowano znaczących różnic w stopniu przereagowania triacyloglicerolu. Jednak ponowne użycie tego samego biokatalizatora powodowało tworzenie się biopaliw, które łatwiej ulegały reakcjom utleniania z wydzieleniem mniejszej ilości ciepła. Politechnika Rzeszowska Joanna Wojturska*, Dorota Naróg, Gaweł Żyła Wpływ wielokrotnego użycia katalizatora enzymatycznego na wybrane właściwości biodiesla otrzymanego w obecności octanu etylu jako akceptora acylowego Effect of multiple use of the enzyme on the properties of biodiesel obtained using ethyl acetate as acyl acceptor Dr inż. Dorota NARÓG w roku 1997 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Rzeszowskiej. Specjalność naukowa - elektrochemia, kataliza. Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Rzeszowska, ul. W. Pola 2; 35-959 Rzeszów, tel.: (17) 865-17-00, fax: (17) 854-36-55, e-mail: nogaj@prz.edu.pl Dr inż. Joanna WOJTURSKA w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Rzeszowskiej. Specjalność naukowa - chemia i technologia poliuretanów, enzymatyczna synteza i mod[...]

 Strona 1