Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Norbert RADEK"

Naprawa powłoki cynkowej

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano sposób wytwarzania powłoki cynkowej na stali metodą depozycji elektroiskrowej. Przedstawiono technologię nakładania elektroiskrowego cynku na powierzchnię. Dokonano obserwacji mikroskopowych i analiz EDS. Przeanalizowano możliwości praktycznego zastosowania tego rodzaju powłok w procesie napraw powłok cynkowych, bądź to uszkodzonych lub też posiadających wady wytwórcze. ABSTR[...]

Influence of electrospark treatment on the corrosive resistance of carbon steel


  The corrosion resistance of C45 steel coated with WC-Cu electrospark deposited coatings was examined in a chloride environment. The coatings were deposited on the surface of steel by means of the electrospark deposition method. The potentiodynamic polarization technique was mainly used. The surface topography was assessed using a scanning electron microscope (SEM). The following layer structures were observed: homogeneous in the case of Cu and heterogeneous in the case of WC-Cu. It was also concluded that the structure of the coating depends on the composition of the electrode. Steel coated with a nanopowders mixture containing 25% WC and 75% Cu proved to be the most resistant to corrosion. The corrosion rate of the coated steel was three times slower than its untreated counterpart. Keywords: electrospark treatment, C45 carbon steel, corrosion rate, WC-Cu coating Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność korozyjną stali węglowej Zbadano wpływ na odporność korozyjną stali, C45 w środowisku chlorków powłok z węglika wolframu w osnowie miedzi. Powłoki nakładane były na powierzchnię stali metodą elektroiskrową. Do badań korozyjnych zastosowano technikę polaryzacji potencjodynamicznej. Topografię powierzchni obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zaobserwowano strukturę warstwy: jednorodną dla Cu i niejednorodną dla WC-Cu. Ponadto, struktura warstwy zależy od składu użytej elektrody. Najbardziej odporna na korozję okazała się stal pokryta powłoką uzyskaną z mieszaniny nanoproszków, 25% WC i 75% Cu. W tym przypadku szybkość korozji zmniejsza się około trzykrotnie w porównaniu do próbki stali, która nie zawierała powłoki węglikowej. Słowa kluczowe: obróbka elektroiskrowa, stal węglowa C45, szybkość korozji, powłoka WC-Cu.1. Introduction Carbon steel is very widely used, mainly as a construction material in a wide range of industries. It owes its popularity to its low price and excellent mechanical properti[...]

Laser treatment of heterogeneous surfaces formed by electro-spark deposition DOI:10.15199/28.2017.6.5


  1. INTRODUCTION The life of many machine parts can be significantly extended by enhancing the tribological properties of the surfaces. Better durability of surfaces can be achieved by coatings of appropriate materials. Coatings with various desired properties have been already developed and are already widely used with great economical benefits. The technologies, that have been developed for this purpose, are referred to as Surface Engineering. There is an ever increasing requirement for low cost coatings with high quality tribological properties of its surfaces for wider applications with combined requirements. Examples are machine elements subjected to sever conditions, such as friction and wear, corrosion, or exposure to high temperature. For example, coatings of shafts of rotating machinery have combined requirements. There is a need to increase the hardness of the surfaces rotating inside the bearings to resist wear, and increase the load capacity of the surface, while the core of the shaft must retain its original plasticity, in order to prevent failure due to brittle cracking under the impact forces in operating machinery. In addition, the coating must have good bonding to the substrate material of the machine element in order to avoid undesired peeling (delamination). It has been already realized that heterogeneous surfaces, are advantageous for such combined requirements. They are designed to have the desired distribution of composition and gradients of various properties, such as microhardness, along the thin width of the coating. There are many methods for surface coatings such as electroplating or plasma spraying [1÷6]. Very thin layers can be deposited by vapour deposition. Various surface treatment techniques have been developed to improve the desired properties of the deposited layers, based on the substrate material. One important low cost method is the electro-spark deposition (ESD), which has been recognized [...]

Odporność na erozję kawitacyjną powłok elektroiskrowych

Czytaj za darmo! »

Jedną z form niszczenia tworzyw konstrukcyjnych jest erozja kawitacyjna. Zjawisko niszczenia kawitacyjnego występuje głównie w elementach maszyn omywanych szybkimi przepływami cieczy lub pracujących w polu ultradźwiękowym o dużej intensywności. Podstawową przyczyną procesu niszczenia kawitacyjnego są gwałtowne zmiany ciśnienia przepływającej cieczy - impulsowe zmniejszanie ciśnienia cieczy poniżej ciśnienia krytycznego, bliskiego ciśnieniu parowania cieczy, a następnie tworzenie się pęcherzyków parowo-gazowych i implodowanie tych pęcherzyków w strefie większego ciśnienia [1÷3]. Głównymi sposobami zapobiegania lub złagodzenia szkodliwego oddziaływania zjawiska kawitacji na części maszyn są następujące metody: -- konstrukcyjna - polegająca na optymalnym doborze parametrów geometrycznych i hydraulicznych maszyn, odpowiedniej konstrukcji elementów opływowych i przepływowych oraz zapewnieniu warunków pracy urządzeń (np. temperatura czynnika) przepływowych eliminujących bądź minimalizujących powstawanie zjawiska kawitacji, a tym samym występowanie erozji kawitacyjnej, -- technologiczna - polegająca na doborze materiałów konstrukcyjnych o jak największej odporności kawitacyjnej, a także stosowaniu powłok ochronnych z materiałów niemetalicznych i metalicznych, poprawie właściwości materiałów metalicznych przez napawanie, platerowanie, obróbkę cieplną lub laserową [4]. Perspektywicznym rozwiązaniem może okazać się stosowanie powłok wytworzonych technologią elektroiskrową na elementach maszyn narażonych na niszczenie kawitacyjne ze względu na ich dużą odporność na zużycie ścierne i erozyjne oraz dużą wytrzymałość zmęczeniową. Dodatkową zaletą stosowania obróbki elektroiskrowej jest: -- możliwość nakładania szczelnych powłok z dowolnych materiałów metalicznych o grubości od 1 μm do 10 mm, -- bardzo dobre połączenie powłoki[...]

Dobór parametrów laserowej mikroobróbki powierzchniowej elementów panewek brązowych DOI:10.15199/48.2017.01.11

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiona zostanie doświadczalna metoda doboru parametrów obróbki laserowej zapewniającej ablacyjne usuwanie materiału. W eksperymencie zastosowany będzie laser generujący wiązkę promieniowania ultrafioletowego w impulsach pikosekundowych z częstotliwością do 400 kHz (laser TruMicro 5325c). Istotą proponowanej metody jest ocena jakości "kraterów " powstałych w wyniku oddziaływania impulsów laserowych na metal. Abstract. The paper will be presented experimental parameter selection method providing ablative laser treatment removal of material. In the experiment will be used laser for generating a laser beam of ultraviolet light in picosecond pulses at a frequency of 400 kHz (laser TruMicro 5325c). The essence of the proposed method is to assess the quality of "craters" caused by the action of laser pulses on metal. Selection of parameters of laser micromachining on the bronze acetabulum surface element Słowa kluczowe: ablacja laserowa, mikroobróbka, mikrodrążenie, panewki brązowe. Keywords: laser ablation, micromachining, microdrilling, bronze acetabulum. Wstęp Potencjał zawarty w użytych materiałach szybko się wyczerpuje i dlatego konieczne są działania polegające na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, w tym technologii inżynierii powierzchni dających oczekiwane korzystne efekty ekonomiczne i eksploatacyjne. Z jednej strony oferowane są działania umożliwiające nadawanie częściom maszyn cech właściwych pewnym szczególnym materiałom. Dzieje się to drogą nakładania wszelkiego rodzaju powłok dzięki którym tanie materiały mogą posiadać pewne szczególne cechy powierzchniowe. Ma to znaczenie wówczas, gdy rdzeń materiału ma wystarczającą wytrzymałość a istotna jest poprawa właściwości na powierzchni elementu np. twardości, odporności na ścieranie, odporności na zacieranie, itp. Z drugiej strony użyteczność eksploatacyjną części maszyn można poprawić poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową, której celem jes[...]

Zastosowanie mikrotomografii rentgenowskiej do trójwymiarowej analizy obrazu systemu powłokowego antygraffiti DOI:10.15199/62.2019.4.21


  Technika obrazowania trójwymiarowego za pomocą rentgenowskiej mikrotomografii jest coraz bardziej popularną metodą badania mikro- i nanostruktur materiałów. Do jej niewątpliwych zalet należy rzeczywiste odwzorowanie struktury przestrzennej materiału bez jego niszczenia oraz brak konieczności specjalnej preparatyki, jak to ma miejsce w przypadku innych technik obrazowania, np. mikroskopii świetlnej lub skaningowej. Próbka może zostać ponownie wykorzystana do obrazowania w innych warunkach ekspozycji lub do dalszych eksperymentów. Mikrotomografia rentgenowska znajduje zastosowanie w analizie materiałów o złożonej strukturze przestrzennej, której opis na podstawie dwuwymiarowych przekrojów nie oddaje w pełni istniejących relacji przestrzennych pomiędzy jej komponentami. Opis struktury trójwymiarowej znalazł szerokie zastosowanie w takich materiałach, jak piany metaliczne i poliuretanowe1, 2) oraz materiały kompozytowe, w których opis przestrzennego ułożenia cząstek lub włókien zbrojących ma istotny wpływ na właściwości wytrzymałościowe materiału3). Analiza 3D warstw nawierzchniowych nie jest szeroko stosowana, jednak dostarcza uzupełniających względem standardowych badań strukturalnych 2D (mikroskopia świetlna, SEM) informacji, cennych z punktu widzenia technologii wytwarzania i nakładania warstw na materiał rdzenia4, 5). Badanie za pomocą mikrotomografu rentgenowskiego polega na skanowaniu próbki wiązką promieniowania rentgenowskiego. Natężenie wiązki promieniowania po przejściu przez materiał jest rejestrowane przez detektory umieszczone na matrycy (rys. 1). Promieniowanie rentgenowskie po przejściu przez próbkę ulega tłumieniu, a poziom osłabienia promieniowania zależy od grubości badanego obiektu, liczby atomowej pierwiastków wchodzących w skład próbki oraz energii wiązki. Wynikiem skanowania wiązką promieniowania rentgenowskie622 98/4(2019) Mgr inż. Karol SZLĄZAK w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałow[...]

 Strona 1