Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Modelski"

Atrakcyjne i tanie sorbenty do usuwania metali ciężkich z wód

Czytaj za darmo! »

Oceniono możliwość zastosowania jedenastu odpadowych materiałów pochodzenia biologicznego jako skutecznych sorbentów metali ciężkich, w szczególności jonów miedzi i chromu. Wyznaczono maksymalne pojemności sorpcyjne oraz stałe kinetyczne dla wybranych sorbentów i jonów metali. Sprawdzono wpływ warunków środowiskowych, takich jak pH i temperatura, na wydajność procesu. Pojemności sorpcyjne materiałów pochodzenia naturalnego zawierały się w granicach 20-60 mg/g, co świadczy o ich skuteczności w usuwaniu z roztworu zarówno jonów chromu, jak i miedzi. Porównano pojemności sorpcyjne materiałów biologicznych z dwoma konwencjonalnymi sorbentami: specjalnie preparowanym polimerem zawierającym grupy karboksylowe oraz węglem aktywnym. Eleven waste bio-materials were used as biosorbents for removal of Cu2+ and Cr3+ ions from aq. solns. Sorption equil. and kinetic consts. were detd. at 20-60°C and pH 3-5. The sorption capacity was 20-60 mg/g not lower than that for a polymeric sorbent with carboxylic groups and an activated C. Wpływ metali ciężkich na organizmy żywe zależy od ich stężenia. Wysokie stężenia prowadzić mogą do zaburzeń procesów fizjologicznych, niskie stężenia wywoływać mogą niepożądane zmiany na skutek akumulacji tych związków w organizmach żywych. Metale bardzo łatwo akumulują się w tkankach żywych, dlatego istniejące normy zaostrzają dopuszczalne stężenia metali ciężkich w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi oraz w wodzie pitnej. Duża szkodliwość metali ciężkich oraz ich migracja i kumulacja w łańcuchu pokarmowym, wymagają poszukiwania sposobów ich usuwania ze ścieków i wód, często w połączeniu z odzyskiem wartościowych lub rzadkich metali. Konwencjonalne metody stosowane są przede wszystkim do usuwania metali z wód, w których występują one w dużym stężeniu. Nie nadają się one do oczyszczania dużej ilości ścieków o małym stężeniu metali. Ponadto są drogie, wymagają zużycia dużej ilości energii i odczynników o[...]

Ultrafiltracyjne oczyszczanie brzeczki hodowlanej z Pseudomonas aeruginosa


  Zweryfikowano możliwość zastosowania ultrafiltracji do oddzielania zawiesiny bakterii Pseudomonas aeruginosa z brzeczki hodowlanej. Oddzielenie mikroorganizmów jest pierwszym krokiem w procesie oczyszczania bioproduktu, jakim jest ramnolipid. Separacja na membranach ultrafiltracyjnych o cut-off 100 kDa okazała się skuteczna i wysoce wydajna. Stosując układ krzyżowo-prądowy oraz zmieniając warunki hydrodynamiczne (prędkość przepływu, ciśnienie), można było dobrać optymalne warunki prowadzenia procesu i osiągnąć wydajności porównywalne z przepływem czystej wody. W przypadku separacji zawiesiny o stężeniu 2 g/L przy prędkości przepływu 1,5 m/s można było osiągnąć wydajność ponad 100 L/h z metra kwadratowego membrany. Pseudomonas aeruginosa bacteria was sepd. from the rhamnolipid-contg. fermentation broth by ultrafiltration through a com. polysulfone membrane (cut-off 100 kDa) under cross-flow mode conditions (up to 2 bar). At the bacteria concn. 2 g/L, the flux of the suspension 100 L/m2h was achieved. Biosurfaktanty są to związki powierzchniowo czynne o budowie amfifilowej, które powstają w czasie przemian metabolicznych niektórych szczepów bakterii i grzybów1, 2). Dzięki takiej budowie gromadzą się one na granicy faz substancji o różnej polarności, np. olej/woda lub powietrze/woda, redukując napięcie powierzchniowe i międzyfazowe oraz powodując zwiększenie pola powierzchni niemieszających się faz3). Mogą być związane z powierzchnią komórek bądź wydzielane pozakomórkowo. Biosurfaktanty są produktami ubocznymi metabolizmu mikroorganizmów. Ich biosynteza jest uzależniona od szczepu mikroorganizmu oraz takich czynników, jak źródła węgla i azotu, obecność soli, temperatura i dostępność tlenu. Biosurfaktanty stanowią dużą konkurencję dla surfaktantów syntetycznych ze względu na swe unikatowe właściwości. Są one zwykle przyjazne dla środowiska i mają wiele zalet w porównaniu z surfaktantami syntetycznymi, w tym dużą tolerancję [...]

Separacja biosurfaktantów z zastosowaniem ultrafiltracji


  Zaprezentowano i szczegółowo omówiono oryginalną procedurę separacji ramnolipidu z mieszaniny fermentacyjnej z wykorzystaniem wysoko wydajnych technik membranowych. Dzięki unikatowym właściwościom związków powierzchniowo czynnych, takim jak możliwość tworzenia agregatów powyżej krytycznego stężenia micelarnego, można w prosty sposób skutecznie wyizolować biosurfaktant z wykorzystaniem tanich i powszechnie stosowanych membran ultrafiltracyjnych. Metoda ta może zostać wykorzystana zarówno w praktyce laboratoryjnej, jak i w skali przemysłowej i z powodzeniem zastąpić żmudne i pracochłonne tradycyjne metody separacji ramnolipidu. Pseudomonas aeruginosa culture contg. inorg. salts and glycerol was used for synthesis of the biosurfactant. The sort was purified by 2-stage ultrafiltration at 20°C (pore diams. 100 kDa and 3-50 kDa). The retentate from the 1st stage was dild. with MeOH or EtOH to destroy the micellar structures. The recovery of rhamnolipid was higher than 90%. The crit. micelle concn. of rhamnolipid was 40 mg/L, surface tension its aq. soln. was 28,6 mN/m. Biosurfaktanty są związkami powierzchniowo czynnymi o budowie amfifilowej (zawierają część hydrofilową i hydrofobową)1, 2). Dzięki takiej budowie ich cząsteczki gromadzą się na granicy faz w układach np. olej/woda czy powietrze/woda, redukując napięcie powierzchniowe i międzyfazowe. Krytyczne stężenie micelarne CMC (critical micelle concentration) biosurfaktantów, poniżej którego cząsteczki występują w postaci monomerów, a powyżej niego formują struktury micelarne, zawiera się w przedziale 1-200 mg/L, a ich masa cząsteczkowa w granicach 300-1500 Da (1 Da ok. 1 g/mol). Ze względu na budowę chemiczną można je podzielić na glikolipidy, lipopeptydy, lipoproteiny, kwasy tłuszczowe, obojętne lipidy, fosfolipidy oraz formy polimerowe. Biosurfaktanty wykazują lepsze właściwości pianotwórcze i solubilizacyjne oraz lepszą biodegradowalność w porównaniu z surfaktantami syn[...]

 Strona 1