Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Zubala"

Analiza efektywności oczyszczania oraz uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków opadowych


  W pracy dokonano oceny funkcjonowania oczyszczalni ścieków opadowych (sito-osadnik-zbiornik infiltracyjny) zlokalizowanej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego SA w Elizówce. W trakcie badań oczyszczalnia korzystnie oddziaływała na jakość dopływającej wody opadowej - następował ubytek większości analizowanych zanieczyszczeń, poprawie ulegały wskaźniki tlenowe. Niestety, zaniedbania i błędy w eksploatacji oczyszczalni, mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność jej pracy. W najbliższym czasie należy usunąć osady denne, wzmocnić rozmywane przewały bezpieczeństwa, zabezpieczyć zbiorniki przed dopływem wód przypadkowych, uzupełnić ubytki w groblach ziemnych.Efektem postępującej urbanizacji oraz uszczelniania powierzchni terenu jest zwiększanie się ilości wód opadowych, które należy zebrać i odprowadzić do odbiornika. W przypadku sieci kanalizacyjnych można zaobserwować wzrost nierównomierności przepływów oraz pojawiające się coraz częściej przeciążenia hydrauliczne. Szybkie spływy powierzchniowe w kierunku dolin mogą z kolei prowadzić do występowania wód z koryt rzecznych (zjawiska powodziowe). Redukcja powierzchni przepuszczalnych skutkuje dodatkowo zmniejszeniem ilości wody infiltrowanej lokalnie do gruntu, czyli ograniczeniem możliwości naturalnego samooczyszczania i odnowy podziemnych zasobów wodnych [4, 9, 10]. Spływające wody opadowe mogą być niekiedy bardziej zanieczyszczone niż typowe ścieki komunalne, dlatego też stanowią istotne źródło zanieczyszczenia odbiorników wodnych. Dużą koncentrację zanieczyszczeń obserwuje się zwykle w pierwszej fazie deszczu oraz w trakcie roztopów [7, 12]. Aby zapobiec przeciążeniu pracy sieci kanalizacyjnej i zanieczyszczaniu środowiska, należy ograniczać ilość ścieków opadowych oraz transportowanych przez nie ładunków zanieczyszczeń już w miejscu powstawania. Duże korzyści może przynieść zwiększenie retencji w układzie zlewnia zurbanizowana-istniejąca sieć kanalizacyjna. Niestety, obiekty pełn[...]

 Strona 1