Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Frąckowiak A."

Magazyn zarządzany na bazie standardów GS1 DOI:


  Magazyn, według normy PN-ISO 6707-1:2008, to budynek lub część budynku przeznaczona do przechowywania lub dystrybucji towarów. Jest to definicja dość ogólna i traktująca magazyn jedynie jako obiekt budowlany z określonym przeznaczeniem. Z punktu widzenia logistycznego magazyn jako jednostka organizacyjno- funkcjonalna jest przeznaczony do składowania towarów, zajmuje wyodrębnioną przestrzeń wyposażoną w odpowiednie środki techniczne i jest zarządzany oraz obsługiwany przez zespół ludzi. MAGAZYN JAKO OGNIWO łańcucha dostaw Aby magazyn mógł pełnić swoją podstawową funkcję, czyli składować niezbędne towary, muszą być zapewnione właściwe warunki ich przechowywania. Podstawowe czynniki zapewniające właściwe warunki przechowywania to: ??rodzaj przestrzeni magazynowej, ??warunki klimatyczne przestrzeni składowej (m.in. temperatura, wilgotność powietrza), ??sposób składowania wyrobów (składowanie w regałach, stosach, pryzmach), ??warunki składowania w pomieszczeniu magazynowym, a więc wykluczenie składowania z innymi materiałami, minimalne odległości wyrobów od urządzeń grzejnych, ścian, sufitu, okien, ochrona przed promieniowaniem słonecznym, gryzoniami, bakteriami, pleśnią, sposób i liczba warstw składowania, ??dopuszczalne okresy przechowywania wyrobów w magazynie. W takim otoczeniu składowania towarów odbywa się magazynowanie, czyli zespół czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych w wyznaczonych do tego miejscach i w określonych warunkach. Tak rozumiane magazynowanie materiałów powoduje powstawanie określonych kosztów i powinno być dobrze zorganizowane, czyli zaprojektowane. W projekcie technologicznym magazynowania uwzględniane są następujące czynniki: ??struktura asortymentowa składowanych grup materiałowych, ??warunki przechowywania, ??postać fizyczna materiału, w jakiej występuje w operacjach dostaw i wydań, ??zapas [...]

Producenci napojów optymalizują i standaryzują logistykę DOI:10.15199/65.2018.7.4


  Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży napojów jest zagadnieniem złożonym, co wynika ze zmiany potrzeb oraz gustów smakowych klientów. W tym segmencie rynku niezwykle ważne jest uzyskanie pełnej kontroli nad procesami logistycznymi poprzez usprawnianie identyfikacji, dystrybucji czy terminowości dostaw. zanim bowiem napoje trafią do odbiorców końcowych, muszą przebyć długą drogę, a ponieważ są to produkty spożywcze, podlegają specjalnym wymogom, które zapewniają, że napoje docierające do konsumentów są bezpieczne. Dystrybucja napojów pod kontrolą globalnych standardów Przedsiębiorstwa segmentu napojów poszukują możliwości usprawnienia procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Jednym z rozwiązań jest etykieta logistyczna GS1, która ma standardowy charakter i może być umieszczana na dowolnej jednostce logistycznej (np. palecie z towarem). Etykieta taka umożliwia jednoznaczną identyfikację jednostki logistycznej wraz z zawartym na niej towarem, co pozwala na indywidualne monitorowanie tej jednostki logistycznej w łańcuchu dostaw. Wprowadzając etykietę logistyczną, producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, detaliści, przewoźnicy oraz operatorzy logistyczni przekazują sobie informacje o transportowanym towarze w sposób ustandaryzowany, czyli jednoznacznie zrozumiały w skali świata. Etykieta logistyczna GS1 jest obecnie coraz częściej stosowana na jednostkach logistycznych, szczególnie wśród producentów i dostawców produktów do sieci handlowych w Polsce. Tam, gdzie nie jest stosowania elektroniczna wymiana danych (EDI) do awizacji dostaw, etykieta jest najlepszym sposobem na efektywną komunikację między partnerami w łańcuchu dostaw. Najważniejszym elementem etykiety logistycznej jest Seryjny Numer Jednostki Logistycznej - SSCC (ang. Serial Shipping Container Code). Numer SSCC jest unikatowym w skali świata numerem identyfikującym jednostkę logistyczną, niezależnie od jej rodzaju i zawartości, w sposób pozwalający na jej indywidualn[...]

Etykieta logistyczna GS1 nie zawsze doskonała DOI:10.15199/65.2019.9.8


  Standaryzacja sposobów przekazywania informacji w łańcuchach dostaw pomiędzy partnerami handlowymi oraz sam zakres przekazywanych informacji są pochodnymi potrzeby nieustannego doskonalenia i usprawniania procesów magazynowych i dystrybucyjnych. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj sytuację, w której ograniczeniem staje się rozbieżność standardów, zarówno w kwestii komunikacji, jak i identyfikacji. Ważne jest zatem, aby sposób identyfikacji wymienianych towarów i zawierających je jednostek logistycznych u partnerów handlowych był jednolity i tym samym mógł przynosić korzyści wszystkim podmiotom będącym uczestnikami łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna GS1 jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych do oznaczania i monitorowania przepływu jednostek logistycznych, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa (producent, hurtownik, dystrybutor, przewoźnik, operator logistyczny, detalista) przekazują sobie informacje w ustandaryzowany, czyli jednoznacznie w skali świata zrozumiały, sposób. Standard etykiety został opracowany przez organizację GS1 przy współpracy z wiodącymi producentami, detalistami i operatorami logistycznymi. Gwarantuje to jego uniwersalność, otwartość na wiele branż i szeroki wachlarz zastosowań. Co ważne, jej wykorzystywanie nie wymaga zaawansowanych narzędzi informatyczno-technologicznych i przynosi szereg korzyści każdej firmie, bez względu na pełnioną przez nią rolę w łańcuchu dostaw. Z punktu widzenia dostawcy podstawową korzyścią jest możliwość rozwiązania typowych problemów magazynowych, z którymi na co dzień zmagają się firmy produkcyjne, takimi jak błędna kompletacja zamówień czy niemożność sprawnego obsłużenia stale rosnącej liczby operacji magazynowych. Dodatkowo ujednolicona etykieta logistyczna daje możliwość szybkiego i elastycznego dostosowania się do szeregu odbiorców zewnętrznych bazujących na standardach GS1, a tym samym możliwość pełnej integracji w łańcuchu dostaw. Operatorzy logistycz[...]

Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców typu gospodarstwa domowe rozliczane według taryfy G12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy krzywych obciążenia elektrycznego odbiorców rozliczanych wg grupy taryfowej G12. Zamieszczono przykładowe zależności wyrażające wpływ czasu zachodu słońca oraz temperatury na wartości pobieranej mocy oraz energii dla wybranych grup odbiorców. Abstract. In the paper, chosen results of analysis of electrical load curves for consumers settled according to the G12 tariff version are presented. Relationships reflecting the influence of the sunset hour and temperature on the volume of consumed power and energy for selected consumer groups are reported. (Electrical load curves for house-hold - type consumers settled up according to G12 taiff). Słowa kluczowe: krzywe obciążenia, modele matematyczne, czas zachodu słońca, temperatura. Keywords: [...]

Symulacyjna ocena prądów zwarciowych w rozdzielniach 110, 220 i 400 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki analizy parametrów prądu zwarciowego w polach stacji elektroenergetycznych NN i WN. Wykorzystano specjalny program symulacyjny budowany dla probabilistycznej oceny warunków zwarciowych w rozdzielniach 110, 220 i 400 kV. Wyniki prac mają na celu umożliwić opracowanie wskazówek do określania parametrów zakłócenia zwarciowego w zależności od poziomu ryzyka. Abstract. In the paper, chosen results of analysis of fault current parameters in the switch-bays of the HV electric power substations are presented. A dedicated simulation software developed for probabilistic estimation of fault conditions in the 110, 220 i 400 kV distribution substations has been used. Obtained results will be helpful when preparing indications how to determine the fault disturbance parameters depending on the risk level. (Simulation-based estimation of shorts currents in 110, 220 and 400 KV distribution substations). Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, zwarcia, symulacje. Keywords: electric power substation, shorts, simulations. Wstęp Dobór parametrów aparatury do warunków zwarciowych jest jednym z ważniejszych zadań na etapie projektowania bądź przebudowy istniejących stacji elektroenergetycznych. Ponadto, rozwój systemu elektroenergetycznego związany z coraz większym zapotrzebowaniem odbiorców na energię elektryczną powoduje ciągły wzrost prądów zwarciowych w stacjach. Konieczna jest więc weryfikacja dopasowania istniejących elementów rozdzielni do coraz większych mocy zwarciowych. Prawidłowa ocena warunków zwarciowych jest bardzo ważnym zagadnieniem. Wpływa ona nie tylko na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego lecz ma także wymiar ekonomiczny i decyduje o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi. Pewną pomoc we właściwej ocenie warunków zwarciowych mogą stanowić analizy oparte na metodach statystyczno-probabilistycznych. Tematyką tą od wielu już lat zajmują się pracownicy Instytutu Elektroenergetyki [...]

Czas trwania zwarcia na linii a skutki dynamiczne w rozdzielni 220 kV – badania symulacyjne

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki analizy skutków dynamicznych w rozdzielni NN podczas zwarć na linii przesyłowej. Wykorzystano program symulacyjny dla probabilistycznej oceny sił dynamicznych w rozdzielniach, którego ważnym elementem jest model czasu trwania zwarcia. Badania mają na przyczynić się do opracowanie wskazówek do doboru czasu trwania zwarcia podczas obliczeń inżynierskich.. Abstract. In the paper, chosen results of analysis of dynamic effects in the LV substation during the faults in the transmission line have been presented. In the analysis, a simulation program for probabilistic assessment of the dynamic forces in the substations has been used, and the shortcircuit duration’s model was a significant element of the program. The study is supposed to be helpful in preparing indications how to choose the short-circuit duration in the practical calculations. (Short circuit duration in transmission line versus dynamic effects in the 220 kV substation: simulation-based research). Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, skutki dynamiczne, czas trwania zwarcia. Keywords: electric power substation, dynamic effects, short-circuit duration. Wstęp Właściwe określenie warunków zwarciowych stanowi ważny element projektowania i modernizacji rozdzielni elektroenergetycznej. Istotnym parametrem wpływającym na wartości skutków cieplnych i dynamicznych w rozdzielniach jest czas trwania zwarcia Tk [1]. Przyjęcie w inżynierskich analizach niewłaściwej wartości czasu trwania zwarcia może prowadzić do strat ekonomicznych, związanych z przewymiarowaniem urządzeń lub z ich uszkodzeniem a nawet zniszczeniem. Nieliczne prace poświęcone statystycznym badaniom czasu trwania zwarcia w sieciach wysokiego napięcia dają pewien pogląd na charakter rozkładu tego parametru. Jednak stosunkowo niewielka liczebność dostępnych próbek sprawia, że wiarygodność otrzymanych rozkładów tej zmiennej losowej jest niewielka i nie daje możliwości oce[...]

 Strona 1  Następna strona »