Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Policht-Latawiec"

Wpływ parametrów wód wpływających na kształtowanie wskaźników jakości wody dopływającej do zbiornika

Czytaj za darmo! »

Woda będąc naturalnym elementem środowiska warunkuje życie na Ziemi i jest jednym z najważniejszych czynników trwałego i zrównoważonego rozwoju regionów i społeczeństw [6]. Według Ciepielowskiego [3] zasoby wodne definiuje się jako wody dostępne lub te, które w warunkach określonych potrzeb danego regionu mogą być dostępne w odpowiednim czasie, wymaganej ilości i odpowiedniej jakości. Jako dar natury, zasoby wodne są niezbędne do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, a także dla świata roślin i zwierząt. Byczkowski [1, 2] zasobami nazywa wody występujące stale lub czasowo na danym obszarze Ziemi. Degradacja wód przejawia się niekorzystnymi zmianami ich cech fizykochemicznych i biologicznych zarówno poprzez wprowadzenie nadmiernych ilości substancji organicznych i nieorganicznych[...]

Jakość i walory użytkowe wody rzeki Radomki powyżej zbiornika wodnego Domaniów


  Badania hydrochemiczne rzeki Radomki prowadzone były w 2009 roku. Oznaczono 20 wybranych wskaźników fizykochemicznych w 11 terminach, z czterech punktów pomiarowo-kontrolnych. Analiza wyników badań wykazała, że na początkowym odcinku w miejscowości Zbożenna woda była najlepszej jakości - odpowiadała II. klasie, a przy dopływie do zbiornika była najgorsza (III klasa jakości). Badania walorów użytkowych wody Radomki wykazały, że nie mogą one być wykorzystane do zaopatrzenia ludności ze względu na wysokie stężenie zawiesiny ogólnej. Radomka nie spełnia warunków naturalnego siedliska do bytowania ryb łososiowatych ze względu na temperaturę, pH, stopień nasycenia tlenem, azot amonowy, azotyny i fosfor ogólny, a w przypadku ryb karpiowatych ze względu na odczyn, zawartość tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego i azotynów.Każda działalność, podczas której zużywa się wodę powoduje powstawanie ścieków zawierających różne zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego, a także środki powierzchniowoczynne, fosforany, siarczany, amoniak, oraz wiele innych substancji. Związki te obniżają walory użytkowe wód, wpływają niekorzystnie na ludzi, zwierzęta i rośliny. Wszystko to sprawia, że ochrona wód jest niezwykle ważna, a wobec ciągłego rozwoju cywilizacji należy nie tylko przeciwdziałać skutkom zanieczyszczeń, ale przede wszystkim likwidować przyczyny [1,2]. Gospodarka wodna odgrywa dużą rolę w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, oraz jest podstawowym elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Samo zapewnienie dostępu do wody odpowiedniej jakości może stymulować rozwój turystyki i rekreacji, rolnictwa ekologicznego, przemysłu rolno-spożywczego, hodowli ryb, budowy małych elektrowni wodnych, produkcji biomasy do pozyskania energii cieplnej, ale również jest czynnikiem warunkującym utrzymanie i zachowanie biologicznej różnorodności obszarów mokradłowych [3,4]. Woda przeznaczona do użytku powinna odznaczać się o[...]

Zawartość metali ciężkich w osadach dennych zbiornika wodnego Domaniów


  Celem tej pracy jest charakterystyka, na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich (Cd, Cu, Cr, Pb, Zn, Ni), osadów dennych zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Próby osadów dennych pobierano próbnikiem Beeker’a w 2004 i 2009 roku w ośmiu punktach kontrolnych usytuowanych w 6 przekrojach zbiornika wodnego Domaniów zlokalizowanego w południowej części województwa mazowieckiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2002 roku osady denne zbiornika wodnego Domaniów ze względu na zawartości cynku zostały zaliczone do grupy B, gruntów wykorzystywanych, jako użytki rolne z pewnymi ograniczeniami.Zbiorniki wodne oprócz wody gromadzą materię spływającą z terenu zlewni. Skład jej zależy od utworów budujących daną zlewnię oraz od gospodarki prowadzonej przez człowieka na jej obszarze. Jednym z wyznaczników nasilenia antropopresji są metale ciężkie, które dopływając wraz z wodami rzecznymi, gromadzą się na dnie zbiorników w wyniku procesów sedymentacji materii i sorpcji [2, 3,4,7]. Dla podejmowania decyzji o ewentualnym wykorzystaniu osadów zalegających na dnie zbiorników wodnych, bardzo istotną kwestią są metody oceny ich jakości. Opierają się one na kryteriach, które umożliwiają oznaczenie stopnia zanieczyszczenia osadów. Osady denne z wód powierzchniowych powinny być traktowane jako odpady, które w zależności od składu chemicznego mogą być ponownie umieszczane w środowisku przyrodniczym bez ograniczeń, wykorzystane z pewnymi ograniczeniami lub jeśli są nadmiernie zanieczyszczone, muszą być poddane oczyszczaniu lub zdeponowane na składowisku odpadów [2, 8]. Celem tej pracy jest charakterystyka, na podstawie zawartości metali ciężkich, osadów dennych zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Zakres i metody badań Próby osadów dennych pobierano próbnikiem Beeker’a w 2004 i 2009 roku w ośmiu punktach kontrolny[...]

Jakość i walory użytkowe wody rzeki Jabłonicy w aspekcie jej retencjonowania w zbiorniku


  Próbki wody do badań hydrochemicznych rzeki Jabłonicy pobierano w roku 2009 w km 1+200. Oznaczano w nich 22 wybrane wskaźniki fizykochemiczne. Analiza wyników badań wykazała, że wody Jabłonicy zakwalifikowano do II. klasy jakości ze względu na pięć wskaźników - temperaturę wody, zawiesinę ogólną, ChZT-Mn, przewodność elektrolityczną oraz zawartość tlenu rozpuszczonego. Pozostałe wskaźniki kwalifikowały wodę do I. klasy jakości. Badania walorów użytkowych wody wykazały, że ze względu na wysokie wartości przewodnictwa elektrolitycznego, wody rzeki Jabłonicy nie mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności. Nie spełniają one również warunków naturalnego siedliska do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych z powodu niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego i dużego stężenia azotynów. Rzeka Jabłonica nie stanowi zagrożenia dla jakości wód gromadzonych w zbiorniku usytuowanym poniżej.W kształtowaniu właściwości wód na terenie zlewni biorą udział nie tylko jej naturalne elementy składowe (podłoże i szata roślinna), lecz również warunki klimatyczne i działalność człowieka. Zanieczyszczenia wód mogą być spowodowane ściekami przemysłowymi i komunalnymi, zanieczyszczeniami transportowymi, chemizacją rolnictwa i leśnictwa, w konsekwencji może to prowadzić do pogorszenia jej jakości [1, 2]. Aby zapewnić racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi niezbędne są zespołowe działania prowadzące do ochrony zasobów wodnych [3, 4]. Ma ona na celu zapobieganie naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływania w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego, zwłaszcza, gdy wody te mają udział w zasilaniu zbiornika wodnego [5, 6]. Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości i walorów użytkowych rzeki Jabłonicy na podstawie wybranych wskaźników fizykochemicznych wody. Celowość badań jest związana tym, że rzeka ta zasila wody zbiornika wodnego Domaniów. 80 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ Lut [...]

Ocena jakości wody w zbiorniku wodnym Domaniów pod kątem bakteriologicznym


  Badania wody prowadzono w latach: 2002, 2003, 2004, 2009 oraz 2010. Próby wody do analiz pobierano początkowo z dwóch punktów zbiornika w miejscowości Wólka Domaniowska w 2002, 2003 i 2004 roku, później zwiększono do trzech punktów w 2009 i 2010 roku. W wodach zbiornika wodnego Domaniów w roku 2002 stwierdzono przekroczenie wartości zalecanych dla ogólnej liczby bakterii z grupy coli i Escherichia coli, a w 2004 roku bakterii Salmonella oraz z grupy coli i Escherichia coli. Niestety po siedmiu latach eksploatacji zbiornika widoczne były przekroczenia wartości zalecanych bakterii z grupy coli i Escherichia coli. 9 czerwca 2010 roku stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej - 123 jtk/100 ml bakterii paciorkowców kałowych według obowiązującego rozporządzenia z 2011 roku. To spowodowało, że wody zbiornika ze względu na wystąpienie tych bakterii nie spełniają wymogów w obowiązującym rozporządzeniu.Istotnym czynnikiem wpływającym na zrównoważenie rozwoju rolnictwa jest woda. Wynika to z roli jaką pełni woda w krajobrazie rolniczym, oraz tego, że jej nadmiar lub też niedobór warunkuje bioróżnorodność, zwłaszcza ekosystemów, które są od wody zależne. Nadmierne wykorzystanie zasobów wodnych z jednej strony ma istotny wpływ na rozwój cywilizacji i gospodarki, ale z drugiej niekorzystnie zmieniło środowisko naturalne. Przyspieszenie obiegu wody stało się przyczyną zwiększenia przedostawania się ładunków związków biogennych z terenów rolniczych do rzek [5]. Poza zanieczyszczeniami chemicznymi są zanieczyszczenia bakteriologiczne. Bakterie wprowadzane do wód ze ściekami bytowo-gospodarczymi żyją w wodzie najczęściej kilka dni. Korzystanie z takiej zanieczyszczonej wody w tym czasie może grozić wywołaniem chorób przewodu pokarmowego. I dlatego woda przeznaczona do celów spożywczych, kąpieliskowych i gospodarczych poddawana jest regularnej ocenie sanitarnej w celu uniknięcia powstawania chorób [2]. Celem niniejszego artykułu jest ocen[...]

Biogenne i tlenowe wskaźniki jakości wody dopływającej i odpływającej z wybranych zbiorników wodnych


  W niniejszym artykule przeanalizowano BZT5, ChZTMn oraz stężenia O2 rozp., NH4 +, NO3 - i PO4 3- w wodach odpływających i (lub) dopływających do wybranych zbiorników. Ze względu na brak w niektórych pracach danych dotyczących wody na dopływie i odpływie ze zbiornika nie ma pełnej możliwości wyeksponowania roli danego zbiornika w zmianach stężenia składników w wodzie danego cieku. Materiały i ogólna charakterystyka zbiorników Dane do analizy dotyczą 22 zbiorników o różnej wielkości i funkcjach. Uzyskano je z 16 publikacji różnych autorów, zamieszczonych w różnych czasopismach w okresie 1985-2005 r. [1-2, 4-9, 11-18], w tym badań własnych dotyczących zbiornika w Domaniowie na rzece Radomce [31]. Rozmieszczenie zbiorników na terenie Polski przedstawia rycina 1, a podstawowe parametry i położenie geograficzne według Kondrackiego [10] w tab. 1. Zbiorniki znajdują się w siedmiu regionach kraju. Większość z nich (16) zlokalizowana jest na terenach górskich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich (10 zbiorników) i Wschodnich (2 zbiorniki) oraz w Sudetach (4 zbiorniki). Na terenach wyżynnych (Wyżyna Śląsko-Krakowska i Małopolska) znajduje się 5 zbiorników, natomiast na terenach niżej położonych (Wysoczyzna Podlasko-Białoruska i Nizina Środkowo-Polska) - 4 zbiorniki (tab.). Zbiorniki są zróżnicowane pod względem wielkości. Pięć z nich według Ciepielowskiego [3] zalicza się do kategorii małych, o całkowitej pojemności do 10 mln m3. Dziesięć zbiorników, o pojemności powyżej 10 mln m3, a poniżej 100 mln m3 zalicza się do średnich, 7 pozostałych to zbiorniki duże o pojemności 117-[...]

 Strona 1