Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Beata Malczewska"

Możliwości wykorzystania pomiarów wiskozymetrycznych w technologii oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nastąpił istotny postęp w modelowaniu procesów oczyszczania ścieków komunalnych, co związane jest z rozwojem technik obliczeniowych oraz poszerzaniem wiedzy dotyczącej przebiegu jednostkowych procesów technologicznych oczyszczania ścieków. Projektowanie instalacji do transportu osadów ściekowych wymaga znajomości hydraulicznych i reologicznych podstaw wymiarowania instalacji transportujących ciecze zawierające ciała stale. Transport osadów jest zjawiskiem złożonym w związku ze zmianą lepkości pozornej wraz z prędkością deformacji. Reologia to stosunkowo młoda gałąź nauki, zajmująca się procesami odkształcenia i płynięcia materiałów. Podstawowym zadaniem reologii jest określenie równania wiążącego naprężenia z odkształceniami. Reologiczne zachowanie się ciecz[...]

Wybrane właściwości reologiczne a proces płynięcia osadów


  Przepompowanie osadów ściekowych w ciągu technologicznym oczyszczalni wymaga znajomości parametrów technicznych, jak również dynamicznych w tym parametrów reologicznych. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie własności reologicznych osadów ściekowych pochodzących z dolnośląskich oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone badania reologiczne mogą stanowić podstawę do optymalizacji procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę korelację uwodnienia osadu i parametrów reologicznych.Dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków niezwykle istotnym problemem jest ilość oraz charakterystyka fizyczno-chemiczna ścieków dopływających do oczyszczalni. Gromadzące się na dnie przewodów kanalizacyjnych osady powodują zmianę kształtu i pola powierzchni przekroju czynnego, a tym samym wpływają na ich charakterystykę fizyczno-chemiczną [7]. W trakcie transportu ścieków do oczyszczalni, jak i samego procesu ich oczyszczania powstają osady ściekowe, które są układem dwufazowym składającym się z cząstek ciała stałego zawieszonych w cieczy. Prędkość płynięcia ścieków zależy min. od frakcji stałej. Badania własności osadów kanalizacyjnych najczęściej ukierunkowane są na określenie poziomu zanieczyszczeń oraz intensywności procesów biodegradacji ścieków, zwykle pomijana jest ich charakterystyka reologiczna. Charakterystyka ta, umożliwia poznanie mechanizmu przepływu wody i sedymentów w rurociągach. Gromadzące się na dnie przewodów osady wpływają na rozwój korozji siarczanowej kanału [7], co można powiązać z ich zmniejszonym uwodnieniem i wolniejszym przepływem. W przypadku osadów ściekowych głównym celem badań jest określenie charakterystyki fizyczno-chemicznej pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Podstawowym i koniecznym procesem poprzedzającym późniejsze zagospodarowanie osadów, jest zmniejszenie ich uwodnienia oraz stabilizacja. Najczęściej odwodnienie osadów odbywa się w osadnikach wstępnych i wtórn[...]

Wstępna analiza stężeń wybranych składników mineralnych w spływach z powierzchni dachów


  Spływ z powierzchni dachowych uważany jest za źródło zanieczyszczeń. Na powierzchniach dachowych gromadzi się znaczna ilość zanieczyszczeń m.in. materii organicznej w postaci liści, osadów, ptasich odchodów itp., która jest wymywana podczas opadów. Wymywane mogą być również związki zawarte w samym pokryciu dachowym. Z powodu wysokiej temperatury, która jest znacznie wyższa na dachach niż na innych powierzchniach, może dochodzić do przyspieszenia reakcji chemicznych rozkładu materii organicznej zdeponowanej na dachu [4]. Skład spływów dachowych zależy do wielu czynników. Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych zależą od intensywności deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody bezdeszczowej, stopnia zanieczyszczenia atmosfery, stosunku terenów zielonych do terenów utwardzonych oraz od sposobu oczyszczania ulic [3]. Wody opadowe charakteryzują się dużą zawartością gazów oraz związków nieorganicznych. Wśród kationów jonem dominującym jest jon amonowy. Podwyższone stężenia jonu azotanowego przypisuje się obecności wzmożonego ruchu samochodowego [2]. Odczyn opadu, jest z reguły odczynem kwaśnym, co jest dobrym środowiskiem do wystąpienia reakcji opadu z materiałem wykorzystywanym do pokrycia dachu. Obecnie spotkać można na rynku instalacyjnym wiele urządzeń do magazynowania wody deszczowej. Niestety nie są to systemy do przechowywania "czystej deszczówki". Magazynowany jest najczęściej spływ z dachów lub innych powierzchni, który swoim składem może być nawet zbliżony do składu ścieków [6, 7]. Analiza składu fizykochemicznego spływu z dachów może pozwolić określić kierunki dalszego wykorzystania wody opadowej, przedstawić efektywne metody oczyszczania tych wód oraz wskazać na problem jaki może wyniknąć z gromadzenia ładunku zanieczyszczeń niesionego wraz z opadami w ekosystemie [6]. Charakterystyka obszarów badań Próby wód opadowych pobierano w dwóch miejscowościach o zróżnicowanym charakterze użytkowania. Pierwszym miejscem po[...]

Problemy montażowe i eksploatacyjne oczyszczalni gruntowo-roślinnych


  Potrzeba oczyszczania ścieków bytowych, nawet dla małych obiektów, staje się zasadniczym problemem wymagającym rozwiązania. Alternatywą dla lokalnych oczyszczalni ścieków są złoża roślinno-gruntowe. Według art. 42 ust. 4 Prawa Wodnego: w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska [1]. Oczyszczalnie roślinno-gruntowe stały się bardzo popularne w krajach Unii Europejskiej jak również zyskały sobie wielu zwolenników w Polsce. Badania prowadzone w kraju i zagranicą wykazały skuteczną pracę tych złóż związaną z redukcją takich wskaźników zanieczyszczeń jak zawiesina, BZT5 oraz ChZT. Znacznie niższe efekty oczyszczania uzyskuje się dla wskaźników biogennych. Oczyszczanie ścieków w gruncie jest efektem złożonych procesów biochemicznych, fizycznych i chemicznych, które zachodzą w strefie aeracji i saturacji. Procesy oczyszczania ścieków w środowisku glebowym są złożone i przebiegają w trzech etapach: zatrzymanie ścieków w procesie infiltracji, mineralizacja zanieczyszczeń organicznych i sorpcja biologiczna produktów rozkładu przez rośliny. W glebie i gruncie dochodzi do dynamicznych zmian dobowych i sezonowych: wilgotności, składu biologicznego i powietrza glebowego oraz zmian intensywności procesów biochemicznych, fizycznych, chemicznych i zawartości substancji biogennych i refrakcyjnych. Procesy zachodzące na złożach gruntoworoślinnych cechują się kompleksowością, wynikającą ze współdziałania środowisk gruntowego, wodnego jak i roślinnego [2, 3, 4]. Podstawowymi parametrami opisującymi prace złóż są: obciążenie hydrauliczne, obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń oraz rodzaj wypełnienia (uziarnienie). Natomiast wymiernie na efekt oczyszczania wpływa czas przepływu ścieków przez złoże, materiał wypełniający złoże oraz temperatura. Nierównomierne obciążenie hydrau[...]

Analiza zmian stężeń związków azotu w wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wsi Przeździedza

Czytaj za darmo! »

Prezentowane badania dotyczyły określenia dynamiki stężeń związków azotu w wodzie do picia z tradycyjnych kręgowych studni kopanych w wybranych gospodarstwach wsi Przeździedza. Badania obejmowały okres od marca 2009 roku do lutego 2010 roku. Badaniami objęto 6 studni kopanych zbudowanych z kręgów betonowych lub z kamienia. W analizowanych próbkach każdorazowo wykonywano oznaczenia następujących wskaźników wody: azotu azotanowego, azotu azotynowego, azotu amonowego, pH, przewodności elektrolitycznej i poziomu zwierciadła. W przypadku większości analizowanych wskaźników w wodach ujmowanych ze studni kopanych na terenie wsi Przeździedza zostały spełnione wymogi stawiane wodzie przeznaczonej na cele spożywcze. Spośród związków azotu w wodach z badanych studni dominowały azotany. Stężenia azotu azotanowego oraz stężenia azotu azotynowego mieściły się w ustawowych normach, jedynie w studniach nr 1 i 2 odnotowano ponadnormatywne ich stężenia. Średnie stężenie amoniaku we wszystkich studniach było niskie i odpowiadało ustawowym normom.Jakość wód gruntowych pochodzących z gospodarstw rolnych może stanowić istotny wskaźnik umożliwiający określenie punktowych źródeł zanieczyszczeń, które najczęściej związane są z produkcją rolną, a zwłaszcza z produkcją zwierzęcą. Produkcja ta często wiąże się z niekontrolowanym odprowadzeniem ścieków w postaci gnojówki i gnojowicy. Odchody drobiu i inne odpady zwierzęce są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych, gdyż zawierają duży ładunek związków azotu i fosforu [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13]. Zawartość różnych form azotu i fosforu w wodach gruntowych zwiększa się również przez wzmożoną intensywność spływów podpowierzchniowych, które są uwarunkowane sposobem użytkowania i wielkością nawożenia. Zawartość związków azotu i fosforu w wodach gruntowych jest zatem wynikiem działalności człowieka, ale również naturalnych procesów zachodzących w glebach. Przyjmuje się, że ponad 60% ładunku związ[...]

 Strona 1