Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Wojciechowski"

Abatement of emissions of sulfur oxides from combustion of a fuel based on waste tire char Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumy DOI:10.15199/62.2016.5.15


  CaCO3 and Ca(OH)2 were added (up to 10%) to tire rubber carbonizates used as solid fuels. The addn. resulted in a decrease of SO2 content in flue gases and in an increase in ash content in the fuel. Karbonizaty powstałe w wyniku procesu pirolizy opon, mogą mieć szerokie zastosowanie. Po zbrykietowaniu mogą służyć jako paliwo bezdymne, cechujące się niższą emisją cząstek stałych w porównaniu z węglem kamiennym. Problemem w użyciu pirokarbonizatu ze zużytych opon jako paliwa jest stosunkowo wysoka zawartość związków siarki, która po spaleniu jest emitowana w postaci szkodliwych tlenków do atmosfery. Przedstawiono metody ograniczania emisji tlenków siarki, powstałych w wyniku spalenia paliwa formowanego na bazie karbonizatu pozyskanego z rozkładu termicznego opon samochodowych. Za optymalną metodę odsiarczania uznano znane z przemysłu energetycznego odsiarczanie suchymi sorbentami wapniowymi. Dodatek wodorotlenku wapnia oraz węglanu wapnia do karbonizatu spowodował obniżenie zawartości SO2 w spalinach. Ditlenek siarki jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych substancji wprowadzanych do środowiska przez człowieka. Jego obecność w atmosferze i hydrosferze poprzez obniżenie wartości pH hamuje rozwój organizmów żywych, obniża wartość wód, przyspiesza degradację gleb1). Przy stężeniu 0,0002% ditlenek siarki silnie podrażnia błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych2). Może wywoływać astmę, skurcze i zapalenie oskrzeli2). Zastosowanie po raz pierwszy skrubera do ograniczenia emisji tlenków siarki w legendarnej elektrowni Battersea w Londynie, będącej jednym z symboli architektury industrialnej, dało początek rozwojowi technologii odsiarczania spalin3). Za czas najbardziej dynamicznego rozwoju metod odsiarczania spalin uznaje się lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w. Wtedy to wprowadzono palniki niskoemisyjne, które umożli[...]

 Strona 1