Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAWA ROSIK-DULEWSKA"

Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III)

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania sorpcji jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) na wybranych biolitach (torfy niskie z przedpola złóż węgli brunatnych, węgiel brunatny). Badania te pokazały, że zawartość pierwiastka C w istotny sposób wpływa na pojemność wymiany kationów, a także ilość wiązanych jonów, z wyjątkiem jonów Cr(III). Three Polish peats (porosity 0.26-0.59, sp. surface 10.78- 14.1[...]

Heavy metals in granulated sludge-ash mixtures used as components of fertilizes. Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych


  Sewage sludge was mixed with fly ashes (70:30 to 80:20) and with Ca(OH)2, granulated and analyzed for content of heavy metals after 5-step leaching and for bioavailability. The heavy metals (except for Zn) were strongly bonded with the granule matrix. The heavy metal contents did not exceed the allowable concns. (except for Pb) and the granulates can be recommended as additives to mineral fertilizers in agriculture. Określono ilościowy zakres występowania metali ciężkich oraz wykazano formy, w jakich występują one w przygotowanych granulatach popiołowo-osadowych. Wykazano, że granulaty te spełniają wymogi stawiane osadom dopuszczonym do wykorzystania w rolnictwie i rekultywacji, jedynie zawartość ołowiu w jednej z proponowanych mieszanek nie spełniała wymagań ustawy o nawozach i nawożeniu. Większość z oznaczanych metali ciężkich w granulatach popiołowo-osadowych występuje głównie w formach niedostępnych dla środowiska (Cu, Pb, Cr, Ni, Cd) oprócz Zn, związanego głównie z uwodnionymi tlenkami żelaza i manganu. 92/8(2013) 1521 Dr inż. Tomasz CIESIELCZUK w roku 1985 ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2003 r. jest adiunktem w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Specjalność - chemia analityczna, limnologia. jest znalezienie metod jak najlepszego wykorzystania ich potencjału energetycznego i surowcowego. Coraz częściej technologie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów energetycznych polegają na ich wspólnym nawozowym wykorzystaniu po zmieszaniu z ewentualnym dodatkiem innych składników. Produkty takie charakteryzują się jednak zróżnicowanym składem chemicznym, wynikającym z różnego składu osadów oraz popiołów stosowanych do ich wytworzenia. Główna uciążliwość w ich zagospodarowaniu wynika z dużej zawartości metali ciężkich. Konieczne jest więc prowadzenie systematycznych, nie tylko [...]

Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania sorpcji jonów Cr(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II) i Cd(II) w układach monojonowych i binarnych na iłach neogeńskich, towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych. Stwierdzono, że badane iły charakteryzowały się dużą pojemnością sorpcyjną w stosunku do wybranych jonów metali i mogą być brane pod uwagę jako skuteczne i tanie sorbenty do usuwania jonów metali ze ścieków pr[...]

 Strona 1