Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Sztukiewicz"

Wacław Taciak (1936-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 22.05.2017 r. w wiosenny, słoneczny dzień pożegnaliśmy na kościańskim cmentarzu parafialnym naszego Kolegę i Przyjaciela - Wacka Taciaka. Posłużyłem się tą formą, bo był naszym przyjacielem i wielu z nas używało tej formy, nawet jeśli nie mieli zbyt bliskich relacji ze zmarłym. Jestem przekonany, że to nie był przypadek, ale często podświadoma reakcja na zaangażowanie, rzeczowość i ciepło, jakie emanowało od Niego. Przedstawiając sylwetkę Kolegi Wacława Taciaka należy zaznaczyć, że był on dla nas wybitnym fachowcem, zasłużonym i do końca aktywnym działaczem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz wzorem zaangażowania na rzecz środowiska geodezyjnego. Był również miłośnikiem z[...]

W Szreniawie już po raz dwunasty! 18.10.2017 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Na kolejnym, corocznym seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich", które tradycyjnie zorganizowano w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, omawiano problematykę planowania i gospodarowania przestrzenią wiejską, zmiany przepisów prawnych, problemy z reprywatyzacją nieruchomości, zagadnienia związane z historycznym dziedzictwem kształtowania krajobrazu wsi oraz delimitację i demarkację dawnych granic i znaków granicznych. Po rozpoczęciu seminarium, które otworzyli dr Jan Maćkowiak - Dyrektor Muzeum oraz Waldemar Sztukiewicz - Prezes Oddziału Wielkopolskiego SGP, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Włodzimierza Kuberki i Wacława Taciaka, aktywnych uczestników kolejnych seminariów w Szreniawie, którzy zmarli w tym roku.Następnie Stanisław Cegielski, obecny członek Zarządu Głównego SGP, przedstawił aktualną sytuację we władzach służby geodezyjnej oraz scharakteryzował działania podejmowane przez SGP. Szczególnie podkreślił walkę Stowarzyszenia o uznanie geodety jako pełnoprawnego uczestnika procesu budowlanego. Opisał też działania w zakresie opiniowania projektów przepisów p[...]

Poznańskie święto wsi DOI:


  Międzynarodowe Targi Poznańskie były miejscem specjalnego wydarzenia z okazji 100-lecia Niepodległości. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Rolnictwa. Narodową Wystawę Rolniczą otworzył Prezydent RP-Andrzej Duda.Na tle historycznym przedstawiono wieś wraz z jej różnorodnością i perspektywami rozwoju. Swój dorobek zaprezentowało ponad 200 wystawców (producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe i gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze, muzea, instytuty badawcze, a także uniwersytety przyrodnicze). Wieś dla wszystkich Przygotowano również pokazy rzemiosła i rękodzielnictwa, warsztaty i pokazy kulinarne, degustacje wiejskich przysmaków. Szczególnym zaintereso[...]

IN MEMORIAM Mieczysław Gruszecki [6.05.1939 r. - 12.10.2019 r.] DOI:

Czytaj za darmo! »

Mieczysław Gruszecki urodził się 6 maja 1939 r. w Zbąszyniu. Szkołę Podstawową nr 33 ukończył w 1952 r., a tytuł technika geodety uzyskał, zdając maturę w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu w 1956 r. Po ukończeniu technikum pracował w latach 1956-1959 w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym /POPM/. W roku 1959 rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-􀀪utniczej w Krakowie. Studia te skończył w 1964 r., uzyskując tytuł mgr. inż. geodety. W[...]

Europass-Mobilność dla uczniów technikum w Kościanie


  W dniu 19 czerwca 2013 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Franciszka Ratajczaka w Kościanie, odbyła się uroczystość wręczenia dokumentów Europass-Mobilność uczniom trzecich klas, uczących się budownictwa, gazownictwa i geodezji. Czterdziestu sześciu uczniów Szkoły odbyło i pomyślnie zakończyło staż zagraniczny we Frankfurcie nad Odrą i Hennickendorf w ramach projektu: "Praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, odbyta w Niemczech, możliwością zdobycia kwalifikacji uznawalnych na europejskim runku pracy". Staże były finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokument Europass-Mobilność stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych oraz językowych. Jest wystawiony w dwóch wersjach językowych - polskiej i niemieckiej. Respektują go pracodawcy we wszystkich krajach Unii Europejskiej[...]

Potrzeba nowych uregulowań prawnych dotyczących własności i współwłasności na przykładzie Kanady (Alberta) i Polski (Wielkopolska). Cz. I*) DOI:


  Istniejące na całym świecie prawne podstawy systemów katastru nieruchomości oraz ksiąg wieczystych można z grubsza podzielić na dwie główne grupy - na takie, na które wpływ miało prawo rzymskie (np. za pośrednictwem prawodawstwa francuskiego z okresu napoleońskiego) i na takie, na które wpływ miało ustawodawstwo anglosaskie (w krajach anglosaskich). Uregulowania prawne zagadnień własnościowych w tych systemach są niekiedy bardzo różne i wymagają obszernej charakterystyki historycznego ich rozwoju i uwarunkowań w ich funkcjonowaniu. Ponadto w wielu krajach nie ma jednolitych zasad prowadzenia systemów katastralnych, natomiast w poszczególnych regionach (obszarach administracyjnych) stosuje się różne rozwiązania. Tak jest m.in. w Kanadzie. W niektórych państwach były i są wciąż podejmowane próby ujednolicania zasad prowadzenia katastru. W referacie zaprezentowane zostaną wybrane elementy funkcjonowania systemów katastralnych z regulacją prawną własności na przykładzie prowincji Alberta w Kanadzie (system anglosaski) i systemu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w Polsce (system rzymski) - wybrane zagadnienia z Wielkopolski. Warto zaznaczyć, że interesujący i szczegółowy opis podziałów i rejestracji własności zaprezentował inż. Zygmunt Zadora- Paszkowski, w referacie pt. "Struktura przestrzenno-prawna prowincji Alberta w Kanadzie" na 3. Kongresie Katastralnym w Warszawie w 2011 r. Aktualnie w Polsce przygotowuje się zmianę przepisów dotyczących Dr inż. JAN MAREK STEPCZYŃSKI Założyciel i redaktor miesięcznika polonijnego "Panorama Polska", Edmonton, Kanada ZYGMUNT ZADORA-PASZKOWSKI Operations Manager Western Surveys Group Edmonton Ltd. Wykładowca w Instytucie Technologicznym Północnej Alberty Mgr inż. WALDEMAR SZTUKIEWICZ Prezes Wielkopolskiego Oddziału SGP w Poznaniu Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Potrzeba nowych uregulowań prawnych dotyczących własności i ws[...]

Potrzeba nowych uregulowań prawnych dotyczących własności i współwłasności na przykładzie Kanady (Alberta) i Polski (Wielkopolska). Cz. II DOI:


  Uregulowania prawne dotyczące własności i współwłasności w Polsce (na przykładzie Wielkopolski) Własności i współwłasności Najwyższym aktem prawa w Polsce jest Konstytucja, uchwalona w 1997 r. W art. 21 ust.1 stwierdza ona, że "Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia". W kolejnym akcie prawnym, jakim jest Kodeks cywilny (Kc), prawo własności regulują następujące przepisy: - art. 140-154 - treść i wykonywanie własności, - art. 155-194 - nabycie i utrata własności, - art. 195-221 - współwłasność, - art. 222-231 - ochrona własności, - art. 9021-9022 - przekazanie nieruchomości. Szczególnie istotnym jest art. 143 Kc, w którym stwierdza się: "W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód". Różne sposoby nabycia, przeniesienia, utraty i ograniczeń tego prawa są określone nie tylko w prawie cywilnym, ale także administracyjnym, publicznym i karnym. Własność jest najważniejszą instytucją Kodeksu cywilnego i wiąże się zawsze z rzeczą, a tym samym z nieruchomością. Jeżeli własność przysługuje kilku osobom fizycznym lub prawnym, nosi wtedy nazwę współwłasności. Współwłasność może być określona w częściach ułamkowych lub być współwłasnością łączną. Współwłasność w częściach ułamkowych podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Współwłasność łączna jest regulowana przepisami dotyczącymi stosunków, z których ona wynika (np. wspólność majątkowa małżonków podlega przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przykładem współwłasności jest jej tworzenie na drogach wewnętrznych. W Polsce plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdza Rada Gminy. Często warunkiem uzyskania takiej zgody jest sprawa własności dróg wewnętrznych. Wynika to z faktu, że tereny pod drogi publiczne samorząd musiałby wykupić i zagospodarować, a wiąże się to oczywiście z koniecznością zapewnien[...]

 Strona 1