Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Telejko"

Wspomnienie pośmiertne - Prof. zw. dr hab. inż. TADEUSZ PAWlIK 1921 - 2009

Czytaj za darmo! »

W dniu 10 kwietnia 2009 r. zmarł w Krakowie emerytowany Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pawlik. Wybitny specjalista energetyki cieplnej i konsultant polskiego hutnictwa. Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tadeusz Pawlik urodził się 17 sierpnia 1921 r. w Krakowie w rodzinie mieszczańskiej. Ukończył II Państwowe Gimnazjum oraz Liceum Klasyczne im. św. Jacka, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Wybuch wojny w 1939 roku uniemożliwił mu podjęcie studiów na Wydziale Hutniczym ówczesnej Akademii Górniczej. W sierpniu został powołany do Hufców Pracy i skierowany do budowy umocnień wojskowych w Węgierskiej Górce a następnie przyjęty do pracy w odlewni żeliwa firmy Zieleniewski w Krakowi[...]

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Funkcjonowanie Wydziału z perspektywy początku 2013 roku


  Szanowni Czytelnicy, W ubiegłym, 2012 roku, podczas obchodów Dnia Hutnika świętowaliśmy jubileusz 90-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Uroczystości miały wyjątkowy charakter. Przez trzy dni, od 10 do 12 maja, odbywały się imprezy mające na celu przedstawienie historii Wydziału oraz zaprezentowanie uzyskanych osiągnięć dydaktycznych i naukowych. Przede wszystkim było to spotkanie ludzi, którzy przyczynili się do jego sukcesów: pracowników, studentów, wychowanków, współpracowników oraz przyjaciół. Program obchodów był niezwykle bogaty i obejmował kilkanaście punktów. Najważniejszymi z nich były: uroczyste posiedzenie Senatu AGH, międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "90 lat Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej", seminarium naukowe pt. "Stanisław Staszic dla współczesności. Nowe odczytanie idei staszicowskich" oraz LXIX sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Spośród imprez towarzyszących warto wymienić Studencki Festiwal Naukowy, na którym działające przy Wydziale studenckie koła naukowe zaprezentowały eksperymenty ilustrujące swoje osiągnięcia i popularyzujące naukę oraz zawody sportowe, podczas których rywalizowały ze sobą wydziałowe drużyny pracowników i studentów. Uroczystości uświetniły także inne wydarzenia mające jubileuszowy charakter: turniej brydża sportowego o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, nawiązujący do postaci wybitnego absolwenta i pracownika naszego Wydziału, Rektora AGH, prof. Jana Janowskiego, oraz uroczysty koncert jubileuszowy, którego głównym punktem był recital Zbigniewa Wodeckiego. Z okazji 90. rocznicy powstania Wydziału ukazały się dwie pozycje książkowe. Pierwsza z nich zawiera spis absolwentów poprzedzony krótkim rysem historycznym oraz notkami biograficznymi nieżyjących już wybitnych Profesorów Wydziału. Druga - to album noszący tytuł "90 lat Metalurgii w fotografiach i wspomnieniach", przypominający [...]

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej AGH Podsumowanie działalności w 2013 roku


  Szanowni Czytelnicy, Mija właśnie 92. rok funkcjonowania Wydziału. Był to czas systematycznej i sumiennej pracy, codziennego wypełniania naszych statutowych obowiązków. Wydział funkcjonuje w niezmienionej strukturze organizacyjnej, składającej się z sześciu Katedr: Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów, Informatyki Stosowanej i Modelowania, Plastycznej Przeróbki Metali, Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków oraz Metalurgii Stopów Żelaza. Istniejący podział dobrze przystaje do kierunków badań naukowych uprawianych przez pracowników Wydziału oraz oferty dydaktycznej, chociaż zmieniające się trendy w obydwu wymienionych obszarach skłaniają do stałego monitorowania i reagowania na potrzeby zmian. W ubiegłym roku, w okolicznościowym numerze czasopisma Hutnik- Wiadomości Hutnicze [1], sygnalizowałem potencjalne kłopoty kadrowe związane z brakiem pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, których odpowiednia liczba jest wymagana Statutem AGH do istnienia poszczególnych Katedr jako samodzielnych wydziałowych jednostek organizacyjnych. Należy przypomnieć, że najbliższe dwa lata będą czasem odchodzenia na emeryturę wielu znamienitych postaci z grona profesorów, tak na Wydziale, jak w skali uczelni i kraju. Jedynym antidotum na tę bolączkę jest stały rozwój młodej kadry naukowej, jej aktywność w działalności badawczej i dydaktycznej, wytężona praca zapewniająca osiągnięcie wysokiej pozycji w nauce krajowej i europejskiej. Obligują do tego także przepisy prawne wymagające od nauczycieli akademickich stałego podnoszenia swoi[...]

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Podsumowanie działalności w 2014 roku DOI:10.15199/24.2015.4.1


  Szanowni Czytelnicy, Działalność Wydziału w minionym, dziewięćdziesiątym trzecim roku jego funkcjonowania, prowadzona była w dwóch zasadniczych, wytyczonych statutem uczelni obszarach, obejmujących kształcenie studentów i doktorantów oraz prowadzenie badań naukowych. Struktura organizacyjna nie uległa zmianie od ostatniego roku. Tworzy ją sześć katedr, w których znajduje zatrudnienie ponad 150 pracowników naukowych i dydaktycznych oraz ok. 30 osób zatrudnionych na etatach technicznych i obsługi administracyjnej Katedr. Kadrę Wydziału uzupełnia ok. 30 pracowników Biura Dziekana, Dziekanatu, Biblioteki oraz pomocy gospodarczej. Liczba pracowników naukowo- dydaktycznych jest płynna i zmienia się w czasie zależnie od ruchów kadrowych wynikających z naturalnych czynników, takich jak odejścia na emerytury, zmiana pracy lub zatrudnianie na podstawie nowych konkursów. Ostatnie lata są czasem szczególnych zmian w składach osobowych Katedr. Problem dotyczy nie tylko naszego Wydziału i jest wyrazem ogólnego trendu w nauce polskiej, gdy pokolenie wybitnych jej przedstawicieli zatrudnionych w wyższych uczelniach z początkiem lat 60. zbliża się do wieku emerytalnego. W przypadku naszego Wydziału dotyczy to kilkunastu profesorów, którzy zakończyli pracę w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym lub odejdą na zasłużone emerytury w ciągu najbliższych dwóch lat. Dużego znaczenia nabiera zatem samodzielny rozwój naukowy pracowników Wydziału oraz kształcenie młodych kadr zapewniających utrzymanie, a nawet rozszerzanie badań naukowych na nowe obszary i oferowanie kształcenia na najwyższym poziomie. W ubiegłym, 2014 roku, odnotowaliśmy znaczące sukcesy[...]

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Podsumowanie działalności w 2015 roku DOI:10.15199/24.2016.4.1


  Szanowni Czytelnicy, Minął kolejny, dziewięćdziesiąty czwarty, rok odkąd utworzono w ówczesnej Akademii Górniczej drugi w kolejności powołania Wydział Hutniczy. Przez wszystkie lata istnienia, podlegając ewolucji wnikającej ze zmian zachodzących w otoczeniu społecznym i gospodarczym, staramy się dobrze wypełniać naszą misję kształcenia i wychowywania studentów, rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych. W ubiegłym roku Wydział nie zmienił swej struktury organizacyjnej. Tworzy ją niezmiennie sześć katedr, w których jest zatrudnieniowych przeszło 200 pracowników, z czego ponad 150 na etatach naukowo- -dydaktycznych i naukowych. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne oraz sytuację na rynku pracy liczba pracowników jest wprawdzie stabilna, lecz charakteryzuje się, w odniesieniu do ubiegłych lat, stosunkowo dużą płynnością. Jak większość uczelni wyższych jesteśmy wciąż w okresie, gdy wielu zasłużonych profesorów, którzy nieubłaganie zbliżają się do wieku emerytalnego, kończy swą pracę zawodową, choć na szczęście nie wiąże się to zwykle z kategorycznym zmniejszeniem ich aktywności w obszarze nauki i badań. Wobec tych faktów jednym z najważniejszych zadań Wydziału jest rozwój naukowy pracowników Wydziału oraz wychowanie następnych pokoleń młodych dydaktyków i naukowców, którzy podejmą wyzwanie kształcenia młodzieży akademickiej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Rok 2015 przyniósł nam na tym polu kolejne sukcesy. Stopień doktora habilitowa[...]

95 lat Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH DOI:10.15199/24.2017.4.1


  Początek starań mających na celu uruchomienie w Polsce kształcenia specjalistów dla przemysłu surowcowo-przetwórczego datuje się na koniec XVIII wieku. Opracowany wówczas przez ministra oświaty Księstwa Warszawskiego hr. Stanisława Potockiego plan edukacji przewidywał założenie Szkoły Kopalń i Hutnictwa. Owe zamierzenia urzeczywistnił dopiero kilkadziesiąt lat później Stanisław Staszic. W 1816 r. na Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych przedstawił wniosek i zaraz potem, niestety tylko na kilkanaście lat, uruchomił w Królestwie Kongresowym Akademię Górniczą (zwaną też Szkołą Akademiczn�������o- Górniczą) w Kielcach. Była to siódma w Europie i pierwsza w historii Polski politechnika, jedyna wyższa uczelnia techniczna mieszcząca się poza Warszawą. Podczas tworzenia szkoły korzystano przede wszystkim z dorobku i potencjału akademii we Freibergu - ośrodka naukowego wyrosłego na rozwijającym się od wczesnego średniowiecza górnictwie i hutnictwie srebra, ołowiu oraz cynku. Stamtąd, w porozumieniu z dworem saskim, sprowadzono wykładowców cudzoziemskich, fachowców w dziedzinie górnictwa i hutnictwa. Niestety, działalności Szkoły Akademiczno- -Górniczej w Kielcach położyła kres zmiana koncepcji rozwoju polskiego przemysłu, przedłożona przez Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, następcy Stanisława Staszica. Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 9 grudnia 1826 r. uczelnię przeniesiono w 1827 r. z Kielc do Warszawy, gdzie, według źródeł historycznych, nie podjęła dalszej działalności. Kolejne starania o uruchomienie kształcenia hutników zostały podjęte pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku. Na wniosek władz miasta Krakowa i Chrzanowa została przyjęta przez Sejm Krajowy Galicji ustawa o utworzeniu Instytutu Technicznego w Krakowie, który w ramach wielu specjalności miał posiadać wydział dla górnictwa i hutnictwa. Ustawa ta nie uzyskała jednak akceptacji rządu[...]

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Podsumowanie działalności w 2017 roku DOI:10.15199/24.2018.4.1


  Jak zawsze o tej porze z okazji majowego święta pragnę podzielić się z C���������������������zytelnikami Hutnika -􀂱 ������������������Wiadomości Hutniczych informacjami i refleksjami dotyczącymi działalności Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w minionym, 2017 roku. Był to trudny, ale dobry czas w blisko stuletniej historii Wydziału. Przyszło nam funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Sprostaliśmy temu wyzwaniu i nasze działania w zakresie statutowych obowiązków kształcenia studentów oraz działalności naukowej przyniosły nam wiele osiągnięć, chociaż od dawna zapowiadane i przygotowywane, lecz będące wciąż w fazie projektowej reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego o niedoprecyzowanym kształcie nie pozwalają jednoznacznie zdefiniować i zaplanować stojących przed nami zadań. W ramach obowiązującej w chwili pisania tego tekstu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Wydział posiada niezmienioną w odniesieniu do ubiegłych lat strukturę organizacyjną. W sześciu katedrach jest zatrudnionych ok. 200 pracowników, z czego ponad 160 na etatach naukowo- dydaktycznych i naukowych. Liczba pracowników jest stabilna, chociaż obserwuje się narastającą z roku na rok rotację kadr. Stan ten wynika z sytuacji na rynku pracy i zwiększającej się, przede wszystkim w aspekcie finansowym, atrakcyjności zatrudnienia w firmach związanych z przemysłem. Kadra zatrudnionych na Wydziale samodzielnych pracowników nauki liczyła z początkiem bieżącego roku 49 osób zatrudnionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, w tym 17 z tytułem naukowym profesora. Oznacza[...]

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Podsumowanie działalności w 2018 roku i perspektywy rozwoju DOI:10.15199/24.2019.4.1


  Minął kolejny rok działalności Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Rok wyjątkowy, bowiem nasza Alma Mater, której stanowimy nieodłączną składową, rozpoczęła w nim obchody 100-lecia, których kulminacja nastąpi w roku bieżącym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej. Główne obchody Jubileuszu 100-lecia odbędą się w październiku, a szczegółowy harmonogram wydarzeń Czytelnicy znajdą na naszych stronach internetowych https://100lat.agh.edu. pl/. Zainteresowanych historią naszego Wydziału oraz Jego wkładem w rozwój uczelni odsyłam do periodyku Akademii Górniczo-Hutniczej dla Absolwentów AGH [1]. Tekst dostępny jest także w wersji elektronicznej po adresem http://vivat. agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_017.pdf. W ubiegłym roku rozstrzygnęły się definitywne losy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej Konstytucją dla Nauki lub krótko Ustawą 2.0. W lipcu 2018 roku stała się obowiązującym prawem. Potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi dotyczące kierunków reformy, o których pisałem przed rokiem [2]. Ustawa w zasadniczy sposób zmienia zasady funkcjonowania całego systemu, w tym także organizacji szkół wyższych. Z pewnością czytelnicy Hutnika Wiadomości Hutnicze wiele o niej czytali i słyszeli. W tegorocznym podsumowaniu chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty wejścia w życie Ustawy związane z pracą uczelni, które bezpośrednio odnoszą się do wydziału jako dotychczasowej jednostki organizacyjnej posiadającej wiele autonomicznych uprawnień. W świetle zapisów nowej Ustawy wydziały przestają być podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni cieszącymi się dużą autonomią działalności naukowej łącznie z prawem do oceny w ramach kategoryzacji naukowej oraz prawami do nadawania stopni naukowych. Nazwa wydział nie pojawia się w Ustawie, a o tym, czy takie jednostki pozostaną w strukturach u[...]

PRZENIKANIE CIEPŁA PRZEZ RURY OBUSTRONNIE ŻEBROWANE ZE SKRĘCENIEM WZDŁUŻNYCH ŻEBER WEWNĘTRZNYCH


  W artykule zaprezentowano wyniki badań procesu przenikania ciepła w monometalicznych rurach obustronnie żebrowanych ze skręceniem wzdłużnych żeber wewnętrznych. Unikatowa technologia produkcji pozwala na wykonanie żeber wewnętrznych o różnym kącie skręcenia, który wpływa na ilość wymienianego ciepła pomiędzy opływającymi rurę czynnikami. Zaprojektowano i zbudowano stanowisko pomiarowe pozwalające na wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła na ożebrowanej powierzchni wewnętrznej. Przedstawiono wyliczenia dla typoszeregu rur charakteryzujących się różnym kątem pochylenia linii śrubowej. Otrzymane wyniki wskazują, że możliwe jest nawet dwukrotne zwiększenie mocy cieplnej rur. Badania wykonano dla oleju transformatorowego płynącego wewnątrz rury omywanej na zewnątrz powietrzem atmosferycznym. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, rury wewnętrznie żebrowane, skręcenie żeber wewnętrznych HEAT TRANSFER IN BOTH-SIDE FINNED TUBES WITH SCREW-SHAPE INTERNAL FINS The paper presents the thermal investigations of the monometallic externally and internally finned tubes employed in crossflow heat exchangers. The tubes differed from one another by the helix angle of internal fins. The air has been used as an outside coolant while the hot transformer oil flowed inside a tube. The laboratory stand has been designed and constructed. The measurements have been carried out to determine the heat transfer coefficient (HTC) at the inner side of tubes, while the HTC at the air side has been calculated with the use of correlations published in literature. The impact of the helix angle of the internal fins on heat transfer in tubes has been examined. It has been clearly proved, that increasing the helix angle results in an intensification of heat transfer between inside and outside fluids. Graphs have been plotted allowing to determine HTC in the terms of Reynolds number. The presented methodology and results can be useful for the design of heat exchanger tubes. Key[...]

Zastosowanie dwu- i trójwymiarowego modelu opartego na metodzie elementów skończonych do wyznaczania współczynnika wymiany ciepła z wykorzystaniem rozwiązania odwrotnego


  Linie technologiczne ciągłego odlewania stali mają układy chłodzenia wodnego, za pomocą których pasmo jest chłodzone z kontrolowaną prędkością. Zbyt wolne chłodzenie może doprowadzić do niecałkowitego zakrzepnięcia lub wycieków ciekłej stali. Zbyt szybkie chłodzenie powoduje zwykle powstawanie nadmiernych naprężeń cieplnych, które prowadzą do naruszenia spójności i powstawania wad. Wymagane intensywności chłodzenia uzyskuje się za pomocą dysz wodnych o różnej konstrukcji i parametrach przepływu. Skutki chłodzenia mogą być określone za pomocą symulacji numerycznych, w wyniku których określane jest pole temperatury chłodzonego materiału. W celu wyznaczenia pola temperatury konieczne jest opisanie warunków brzegowych występujących w kolejnych fazach chłodzenia. Jest to szczególnie trudne w strefach chłodzenia wodą. Współczynniki wymiany ciepła zazwyczaj wyznaczane są za pomocą rozwiązań odwrotnych, w których pole temperatury chłodzonej próbki obliczane jest metodami numerycznymi. Jednowymiarowe rozwiązania pozwalają na określenie średniej wartości współczynnika wymiany ciepła na chłodzonej powierzchni i jego zmian w czasie. W artykule porównano czas obliczeń oraz dokładność rozwiązania brzegowego zagadnienia odwrotnego dla czterech wartości współczynnika wymiany ciepła, uzyskanych za pomocą modeli dwu- i trójwymiarowych. Continuous casting lines are equipped with cooling systems which are used to control the strand temperature. Too low cooling rate leads to liquid steel leaks at the strand cut off section. Fast cooling generates high thermal stresses resulting in cracks formed at the strand surface. Suitable rate of cooling can be determined based on numerical simulations. In this case boundary conditions have to be specified at the strand surface. In the continuous steel casting strand is cooled by the water sprays and heat transfer coefficients depend on the water flow rate and pressure. The heat transfer coefficient can be estimated from a s[...]

 Strona 1  Następna strona »