Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna KONCA-KĘDZIERSKA"

Scenariusze przyszłych zmian klimatu w Polsce (1)


  Dążenie do przewidywania przyszłości jest tak stare, jak istnienie człowieka. Znajomość rozwoju przyszłych warunków pogodowych jest szczególnie istotna przy planowaniu procesów gospodarczych i społecznych z uwagi na ich wysoką wrażliwość na zjawiska klimatyczne. Ale badanie ewentualnych zmian klimatu obarczone jest w znacznym stopniu niepewnościami wynikającymi z niedostatecznej wiedzy o procesach i zjawiskach, naturalnych i antropogenicznych, wpływających na system klimatyczny. Mogą być różne drogi rozwoju i z tego względu nie mówimy o prognozie, ale raczej o pewnych możliwych scenariuszach zmian czekających nas w przyszłości. Jednym z najważniejszych czynników mogących wpłynąć na ewolucję klimatu, a zależnych od człowieka jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Projekcje emisji przy różnych założeniach dotyczących zmian społeczno-ekonomicznych, demografi cznych i technologicznych stanowią parametry wejściowe w wielu obecnych oszacowaniach dotyczących wrażliwości klimatycznej i wpływu zmian klimatu na rozmaite dziedziny życia i gospodarki. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu tal Panel on Climate Change, IPCC) od wielu lat przygotowuje scenariusze przyszłych zmian emisji gazów cieplarnianych na świecie. Do niedawna najbardziej znane były scenariusze SRES (Special Report on Emission Scenarios) [3]. Nowsze scenariusze post-SRES [2] zakładają niższy wzrost liczby ludności świata, ale nie ma to większeg[...]

Scenariusze przyszłych zmian klimatu w Polsce (2)


  Analizę nadchodzących zmian temperatury i opadu w Polsce przeprowadzono w oparciu o wiązkę siedmiu symulacji regionalnych klimatu zawartych w tabeli. Obliczenia wykonano dla dwóch okresów 2021-2050 oraz 2071-2100. Przedstawiono rozkłady przestrzenne zmian temperatury i opadu dla całego kraju (rys. 4 i 5), jak również zaprezentowano wykresy i diagramy podstawowych charakterystyk klimatycznych dla regionu Belska Dużego (pow. grójecki) na Nizinie Mazowieckiej (rys. 6-8). Do scharakteryzowania zmian temperatury zastosowano metodę percentyli 10., 50. i 90. Percentyl 10. wskazuje wartości temperatury, poniżej których występuje 10% wszystkich wartości temperatury w danym nych przez percentyl 10. dochodzi do około 1OC w latach 2021-2050 i do około 3OC w 2071-2100. Większy jest wzrost temperatur wysokich, zwłaszcza w Polsce południowo- wschodniej, od 2,5OC w pierwszym badanym okresie do ponad 4,5OC pod koniec stulecia. Rysunek 5 prezentuje rozkład przestrzenny względnych zmian opadu. Wyniki wskazują na zwiększenie opadu zimowego dochodzące do około 10% w części północnej kraju w latach 2021-2050 i do ponad 20% w części wschodniej w latach 2071-2100. Ponadto dobrze widoczne jest zmniejszenie opadu pod koniec stulecia latem, największe na południowym wschodzie. Przebiegi uśrednionych wartości temperatury powietrza oraz opadu w [...]

 Strona 1