Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata ŻBIK"

Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum

Czytaj za darmo! »

Program przygotowałam z myślą o uczniach gimnazjum, zainteresowanych problemami ekologicznymi, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, aby działać na rzecz ochrony przyrody oraz propagować wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym zasady rozwoju zrównoważonego. Z doświadczenia oraz z rozmów z innymi nauczycielami wiem, że w szkole jest dość liczna grupa młodzieży, któ[...]

Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum

Czytaj za darmo! »

Harmonogram działań Moduł Temat Cele operacyjne Środki dydaktyczne Woda Zasoby wody na Ziemi. Sposoby analizy ilości i jakości wód. - podać powody, dla których nie można marnować wody, - określić rolę wody, - wymienić obszary szczególnie ubogie w wodę pitną, - zbadać pH wody, jej twardość oraz zawartość w niej azotanów (III), - rozwiązywać zadania dotyczące wody Foliogram "Obieg wody[...]

Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum (3)

Czytaj za darmo! »

Harmonogram działań Moduł Temat Cele operacyjne Środki dydaktyczne Różnorodność przyrody wielkim skarbem dla przy- szłych pokoleń. - wymienić gatunki zagrożone, - wyjaśnić znaczenie bioróżnorodności, - podać formy ochrony przyrody Zielony pakiet: film "Ostatni dzwonek", Foliogram - międzynarodowe konferencje poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska Różnorod-noś[...]

Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum

Czytaj za darmo! »

1. Praca w grupach - Badanie zanieczyszczeń pyłowych w najbliższej okolicy. Wykonanie: Obejrzyj przez lupę przyniesione kartki papieru z naklejonymi taśmami klejącymi zawierającymi zanieczyszczenia pyłowe zebrane w okolicy szkoły, ulicy, wśród zieleni. Przypisz określone pyły konkretnym źródłom lokalnym na podstawie zabarwienia pyłów. a. okolice ruchliwej ulicy b. miejsce otoczone ziele[...]

Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum

Czytaj za darmo! »

Cel ogólny: Uświadomienie młodzieży, że palenie papierosów nie jest tylko sprawą jednostki, gdyż konsekwencje nikotynizmu dosięgają całe środowisko. Środki dydaktyczne: odbitki ksero zadań dla grup (zadania wstępne, zadania obliczeniowe), magnetowid, film "Palę las" (16 minut), plansza - skład dymu tytoniowego. Metody: pokaz, metoda poszukująco- naprowadzająca, oglądowa. Przebieg zajęć I. Wstęp 1. Część organizacyjno-porządkowa. 2. Nawiązanie do tematu: - Rozwiązanie zadań wstępnych przez uczniów (praca w czterech grupach, po upływie wyznaczonego czasu lider odczytuje rozwiązanie): a. Rebus - rozwiązując rebus poznasz nazwę silnej trucizny zawartej w dymie tytoniowym, która powoduje uzależnienie od papierosów. Hasło: NIKOTYNA b. Posługując się symbolami pierwiastków [...]

Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum (5)

Czytaj za darmo! »

Cele ogólne: wykazanie, że każdy proces rozwoju musi uwzględniać aspekty ochrony środowiska. Kształtowanie potrzeby życia w harmonii z przyrodą. Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, mazaki, odbitki ksero i foliogram - Zasady ekologa, odbitki ksero dla uczniów - główne zasady rozwoju zrównoważonego, zdjęcia lub rysunki przedstawiające zanieczyszczone i czyste środowisko. Metody: metoda poszukująco-naprowadzająca, oglądowa. Przebieg zajęć: I. Wstęp 1. Część organizacyjno-porządkowa. 2. Wprowadzenie do tematu: - Zadanie wstępne: Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy i rozdaje każdej grupie po dwa zdjęcia lub rysunki. Jedno ukazuje zanieczyszczenie środowiska, np.: ruchliwa ulica z widocznymi spalinami samochodowymi, elektrociepłownia z kominami i unoszącym się d[...]

Sąd nad solami


  Zajęcia można przeprowadzić jako lekcję podsumowującą wiadomości z działu: sole (chemia w gimnazjum), zajęcia kółka ekologicznego lub chemicznego, ale również podczas obchodów Dnia Ziemi. Tematem jest niewłaściwe stosowanie soli, rakotwórcze właściwości azotanów i soli metali ciężkich, nadużywanie nawozów sztucznych, zasolenie środowiska. Cel ogólny: - Upowszechnienie wiedzy o grupie związków chemicznych - solach, dostrzeganie ich różnorodności. - Wyszukanie pozytywnego i negatywnego znaczenia soli. - Ustalenie kodeksu bezpiecznego posługiwania się solami. - Doskonalenie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. - Kształtowanie umiejętności zachowania się w sądzie. Cele wychowawcze: - Rozwijanie zdolności publicznego wyrażania poglądów. - Dostrzeganie trudności sądzenia i wydawania wyroków oraz oceniania innych. - Budzenie potrzeby dbałości o środowisko i nasze zdrowie. - Dostrzeganie związku między stanem środowiska a naszym zdrowiem. - Kształtowanie właściwych i prozdrowotnych nawyków żywieniowych. - Wyrabianie wnikliwej obserwacji doświadczeń i prezentacji. Cele operacyjne: Uczeń potrafi : - podać cztery przykłady soli trujących, - wymienić pięć przykładów zastosowania soli, - wyjaśnić, dlaczego sól jodowana jest zdrowsza niż sól bez jodu (szczególnie dla mieszkańców Polski południowej), - uzasadnić, dlaczego nadmiar soli kuchennej w pożywieniu jest szkodliwy, - uzasadnić celowość zastosowania soli w życiu codziennym i gospodarce, - wyjaśnić, dlaczego zbytnie nawożenie gleb jest szkodliwe, - wymienić dwa powody, dla których nie należy spożywać azotanów, - podać trzy przykłady zastosowania azotanów, - wymienić cztery przykłady negatywnych skutków wyrządzanych przez złe stosowanie soli. Środki dydaktyczne: karty pracy, przyrząd do badania przewodnictwa elektrycznego, chlorek miedzi (II), woda, zlewka, bateria, plansza - nazewnictwo soli (lub prezentacja multimedialna, gdy jest możliwość skorzystan[...]

 Strona 1