Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bugajski"

Zagrożenia wód eutrofizacją w wyniku stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

Aktualnie rozwój systemów odprowadzania i unieszkodliwiana ścieków na trenach wiejskich ukierunkowany jest w znacznej części na budowę indywidualnych systemów oczyszczania [1]. Jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na decyzję o budowie przydomowej oczyszczalni, jest rozproszenie zabudowy na terenach wiejskich w Polsce [2]. Działanie takie jest ze wszech miar słuszne, ponieważ oprócz kosztów budowy zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, dochodzi w późniejszym okresie koszt eksploatacji. Według różnych źródeł około 50% terenów wiejskich zostanie skanalizowana poprzez instalację przydomowych oczyszczalni ścieków. W niektórych gminach wiejskich przewiduje się skanalizowanie tym sposobem nawet ¾ gospodarstw domowych [3, 4]. Do uporządkowania gospodarki ściekowe[...]

Ochrona jakości i zasobów wód – XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

Czytaj za darmo! »

XII Ogólnopolską Konferencję Nauko- Krynica-Zdrój, 27-29 września 2009 r. wo-Techniczną - Ochrona jakości i zasobów wód zorganizowano w roku jubileuszu 90-lecia Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Organizatorami byli: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O. Kraków, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., AQUA SA w Bielsku Białej, MGGP SA w Tarnowie. W konferen[...]

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach z wybranych wiejskich systemów kanalizacyjnych


  Podstawą przy projektowaniu lub modernizowaniu zbiorczych oczyszczalni ścieków jest poprawne określenie ilości oraz jakości dopływających ścieków [3,6]. Nieprawidłowe określenie ilości powstających ścieków skutkuje w przyszłości niedociążeniem lub przeciążeniem hydraulicznym oczyszczalni [4,7]. Jak wskazują badania duża ilość oczyszczalni w gminach wiejskich jest niedociążona hydraulicznie, co jest wynikiem przeszacowania ilości dopływach ścieków na etapie projektowania obiektu. Przeszacowanie ilości powstających ścieków na terenach wiejskich wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to nie uwzględnianie tzw. zużycia bezzwrotnego zużycia wody, która nie trafia jako ścieki do kanalizacji. Jest to woda zużywana na tzw. bezzwrotne zużycie wody, czyli podlewanie zieleńców, woda przeznaczona do utrzymania czystości wokół budynków, woda przeznaczona do pojenia i utrzymania czystości zwierząt itp., natomiast druga przyczyna, jak dowodzą badania, to mniejsze zużycie wody przez mieszkańców wsi w porównaniu do mieszkańców miast [5, 8]. Drugim wspomnianym a równie istotnym aspektem przy projektowaniu oczyszczalni jest jakość ścieków dopływających wyrażona jako stężenie zanieczyszczeń w g·m3 lub jako ładunek zanieczyszczeń wyrażony w g·M-1·d-1. Aktualnie projektanci korzystają najczęściej z wytycznych ATV-DVWK-A131P [1]. Okazuje się, iż faktyczne stężenia lub ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z terenów wiejskich mogą się różnić od wartości podanych w wytycznych. Zatem wskazane jest aby zweryfikować *) Dr inż. Piotr Bugajski - Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki W[...]

Zmienność temperatury ścieków w tranzytowym kolektorze kanalizacyjnym


  Temperatura jest jednym z czynników wpływających na przebieg procesów biologicznego usuwania zanieczyszczeń zachodzących w oczyszczalniach ścieków. Dotyczy to zarówno małych indywidualnych, systemów oczyszczania, jak i zbiorczych oczyszczalni ścieków [1, 2, 3, 4, 5]. Temperatura ścieków w bioreaktorach ma wpływ na procesy związane z usuwaniem związków węgla organicznego, jak i związków azotu [6, 7, 8]. Wyższa temperatura ścieków powoduje wzrost efektywności oczyszczania, natomiast wraz ze spadkiem temperatury ścieków następuje spowolnienie procesów biologicznych, a tym samym spadek efektywności [9, 10, 11]. Wpływ na temperaturę ścieków ma przede wszystkim temperatura powietrza atmosferycznego, która w klimacie umiarkowanym w jakim znajduje się Polska waha się od -6,0 do +20oC. Należy jednak dodać, iż zmiana temperatury ścieków nie następuje tylko i wyłącznie w obiektach oczyszczalni ścieków, lecz także wpływ ma temperatura ścieków dopływających do oczyszczalni, która charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku [12, 13]. Cel i zakres oraz metodyka badań Przeprowadzone badania miały na celu określenie zakresu zmiany temperatury ścieków w tranzytowym kolektorze kanalizacyjnym. Zakresem badań objęto pomiar temperatury ścieków na początku i na końcu badanego odcinka. Dodatkowym celem badań było określenie wpływu temperatury powietrza atmosferycznego na temperaturę ścieków na początku i na końcu badanego kolektora. Badania prowadzono w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Wybrany odcinek kanalizacji grawitacyjnej ma długość 450 metrów i jest częścią gminnego systemu kanalizacyjnego o łącznej długości 4,2 km. Analizowany kolektor jest wykonany z PCV o średnicy 300 mm. i jest ułożony średnio na głębokości 3,8 m p.p.t. Średnia dobowa ilość przepływających ścieków wynosi 1,2 dm3·s-1, a prędkość ścieków wynosi około 0,9 m·s-1 w wyniku czas przepływu ścieków przez analizowany odcinek wynosi blisko 7 minut. Na analiz[...]

Zmienność i zakres temperatury ścieków w niedociążonych hydraulicznie bioreaktorach przepływowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawione wyniki badań przedstawiają zakres oraz zmienności temperatury ścieków w otwartych bioreaktorach przepływowych niedociążonych hydraulicznie. W obu bioreaktorach występowały duże wahania temperatury ścieków od 6°C do 19 °C. Stwierdzono duży wpływ temperatury powietrza atmosferycznego na temperaturę ścieków w bioreaktorach. Stwierdzono, iż wraz ze zmianą temperatury powietrza atmosferycznego o 1°C następuje zmiana temperatury ścieków o 0,40°C w bioreaktorze A i o 0,38°C w bioreaktorze B.Funkcjonowanie małych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenach wiejskich w Polsce uzależnione jest od wielu czynników tj. ilości oraz jakości dopływających ścieków, temperatury ścieków w bioreaktorze oraz właściwej eksploatacji obiektów [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zużycie wody na terenach wiejskich jest wyraźnie mniejsze w porównaniu do dużych miast, w związku z tym powszechnym zjawiskiem jest przewymiarowanie oczyszczalni już na etapie ich projektowania. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym większa skłonność mieszkańców wsi do oszczędzania wody oraz tzw. "zużycie bezzwrotne", powodujące, że część zużywanej wody nie trafia, jako ścieki do kanalizacji [7, 8, 9]. Istotnym czynnikiem, który wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie oczyszczalni, a właściwie na metabolizm mikroorganizmów w bioreaktorach jest wychładzanie ścieków, które może powodować spowolnienie procesów nitryfikacji. Najczęściej w małych oczyszczalniach ścieków piaskowniki, osadniki i bioreaktory wykonane są, jako otwarte zbiorniki bez żadnego zabezpieczenia termicznego w postaci budynków czy wiat. W warunkach klimatycznych Polski średnia roczna temperatura powietrza oscyluje w granicach 8°C, przez co zjawisko wychładzania ścieków jest powszechne. [10, 11, 12, 13, 14]. Cel, zakres oraz metodyka badań Celem badań było określenie zakresu [...]

Zmienność oraz koszty zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym w budynku jednorodzinnym DOI:10.15199/17.2017.2.2

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono wyniki analizy ilości zużywanego gazu ziemnego oraz kosztów związanych podgrzaniem wody technologicznej oraz użytkowej w budynku jednorodzinnym, w sezonie grzewczym 2015/2016. Stwierdzono, że w analizowanym sezonie grzewczym zużyto łącznie 1488 m3 a najwyższe średniodobowe zużycie gazu było w styczniu, natomiast najniższe w październiku i w kwietniu. Łączne koszty zużycia gazu zimnego do celów podgrzania wody technologicznej oraz użytkowej w analizowanym sezonie grzewczym wyniosły 3040 PLN.Wstęp Jedną z ważniejszych decyzji, podejmowanych przez przyszłego użytkownika domu jednorodzinnego, jest wybór systemu ogrzewania i związane z nim koszty użytkowania. Koszty ogrzewania podczas wieloletniego użytkowania budynku mieszkalnego są jednymi z najwyższych kosztów eksploatacyjnych ze wszystkich mediów [1, 3]. Obecnie na rynku istnieje szereg rozwiązań ogrzewania budynków jednorodzinnych, które ma do wyboru użytkownik. Począwszy od znanych od dawna paliw stałych (węgiel, miał węglowy lub drewno), do używanych powszechnie paliw tj. gaz ziemny, olej opałowy, prąd, ogniwa fotowoltaniczne itp. [2, 4]. Wpływ na decyzję, co do wyboru sposobu ogrzewania budynku, mają w zasadzie dwa czynniki ekonomiczne. Pierwszym z nich jest[...]

Analiza strat wody w wybranych systemach wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Poddano analizie wyniki 7-letnich badań prowadzonych w dwóch systemach wodociągowych w województwie małopolskim, odznaczających się skrajnie odmiennym podejściem do problemu strat wody. Zebrane wyniki pozwoliły na diagnozę stanu technicznego wodociągów i identyfikację głównych przyczyn strat wody. Obliczone wskaźniki strat odniesiono do standardów polskich i międzynarodowych. Wskazano moż[...]

Ocena działania wybranych przydomowych oczyszczalni ścieków w warunkach zimowych i letnich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono porównanie efektywności usuwania zanieczyszczeń w trzech przydomowych oczyszczalniach ścieków w okresie letnim i zimowym. Badaniami objęto cztery wskaźniki zanieczyszczeń, których wartości są zależne od temperatury. Przeprowadzone badania wykazały, że w analizowanych oczyszczalniach ścieków usuwanie zanieczyszczeń w okresie zimowym było mniej skuteczne niż w okresie letnim w[...]

 Strona 1  Następna strona »