Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Franciszek Kluza"

Charakterystyka mikrofalowego rozmrażania pieczywa mieszanego

Czytaj za darmo! »

Trwałość mrożonego pieczywa jest ograniczona i w znacznym stopniu uzależniona między innymi od jego rodzaju, okresu i warunków przechowywania oraz od sposobu jego rozmrażania. Badaniom eksperymentalnym poddano cztery gatunki pieczywa (razowy, żytni, cebulowy i słonecznikowy) uzyskane z gotowej mieszanki. Charakterystyka próbnego wypieku wykazała, iż pieczywo cebulowe odznaczało się największą [...]

Skrócona ocena procesu blanszowania, zamrażania, przechowywania i rozmrażania borowika szlachetnego i opieńki miodowej na podstawie zmiany ich wybranych cech fizycznych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena wpływu blanszowania, zamrażania, przechowywania i rozmrażania na wybrane właściwości borowika szlachetnego i opieńki miodowej. Badane próby (kapelusze i trzony) o masie 100 g blanszowano we wrzącej wodzie oraz w 2, 5 i 10% wodnym roztworze NaCl w czasie 60, 90 i 120 s, następnie zamrażano owiewowo w temperaturze -30°C, po czym przechowywano w tej samej temperaturze przez[...]

Analiza współczynnika wnikania ciepła panującego w czasie zamrażania produktów spożywczych w urządzeniu wykorzystującym metodę impingement

Czytaj za darmo! »

W pracy badano proces zamrażania żywności wykorzystując urządzenie o jednostronnym systemie impingement z odbiciem strumieni powietrza. Współczynnik wnikania ciepła wyznaczano metodą zamienników w warunkach: prędkość przepływu powietrza 22 m/s, temperatura -7°C i -15°C. Uzyskane w badaniach wartości współczynnika wnikania ciepła wahały się w granicach od 112 do 122 W/(m2K), a po stronie powietrza odbitego od dna komory roboczej od 89 do 96 W/(m2K). ANALYSIS OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT DURING IMPINGEMENT FREEZING OF FOOD The food freezing process realized by using the one side impingement system with air flow reflection was investigated. The overall heat transfer coefficient was determined by using a copper plate instead of food in conditions: air velocity 22 m/s, its temperature[...]

Uwarunkowania rozwoju procesów dystrybucyjnych żywności z uwzględnieniem roli chłodnictwa

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono istotę i znaczenie funkcjonowania procesów dystrybucyjnych, których celem jest zapewnienie, aby właściwy produkt został dostarczony we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości i jakości oraz do odpowiedniego nabywcy. Rozwój w obszarze dystrybucji żywności, szczególnie mrożonej wspiera wykorzystywanie różnych systemów informatycznych, jak: DRP (Distribution Resources Planning), EDI (Electronic Data Interchange) oraz innowacyjna technologia RFID (Radio Frequency Identification). Systemy te zapewniają wielorakie korzyści w monitorowaniu temperatury i efektywności łańcuchów zaopatrzenia i dostaw w żywność mrożoną. SOME PROGRESS CONDITIONS OF FOOD DISTRIBUTION PROCESSES UNDER CONSIDERATION OF REFRIGERATION IMPACT The essence and importance of distribution processe[...]

Przykład predykcji czasu zamrażania żywności przy użyciu modelu analityczno-empirycznego

Czytaj za darmo! »

Praca zawiera wyniki badania modelu wyznaczania czasu zamrażania żywności zaproponowanego wcześniej przez Kluzę [9]. Po przedstawieniu modelu wyznaczono przy jego pomocy czas zamrażania tylozy (MH-1000) w kształcie nieskończonej płyty, nieskończonego walca i kuli oraz mielonej wołowiny uformowanej w kształcie płyty nieskończonej. Do obliczeń traktowanych jako kolejne weryfikujące dokładność i praktyczną przydatność tego modelu wykorzystano dane pochodzące wyłącznie od innych autorów. Na podstawie wyników obliczeń i ich statystycznego wartościowania potwierdzono prostotę i łatwość realizacji obliczeń, przy niewielkiej liczbie danych wejściowych oraz ogólnie dużą dokładność modelu przy jego uniwersalności uzyskanej między innymi przez znalezienie i wprowadzenie uniwersalnej charakte[...]

Charakterystyka wykorzystania fluidyzacji procesów pokrewnych w produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem obróbki chłodniczej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę procesów wytwarzania żywności opartych na wykorzystaniu zjawiska fluidyzacji i jego modyfikacji. Celem badań było wykazanie możliwości podniesienia atrakcyjności procesu jako metody obróbki żywności. Wykazano, że dokonywana modyfikacja klasycznej fluidyzacji zaowocowała opanowaniem nowych, pokrewnych procesów, których wprowadzenie do przetwórstwa rolno-spożywczego prowadzi do uzyskania m.in. większej wydajności obróbki przy znacznie niższym zapotrzebowaniu energii elektrycznej. Dodatkową zaletą nowych metod jest możliwość ich skutecznego stosowania także w produkcji dań gotowych i w innych dziedzinach. CHARACTERISTICS OF FLUIDIZATION AND RELATED PROCESSES APPLICATIONS IN FOOD MANUFACTURING WITH PARTICULAR CONSIDERATION OF REFRIGERATION TECHNOLOGY The practical use of fluidization and it’s modification in food production is presented. The aim of research was to discuss the possibility of increasing the attractiveness of the process as the method of food treatment. It is shown, that the modification of fluidization resulted in introducing of new related processes, which in agricultural and food industry leads to growth of effectiveness and product quality with limitation of energy needs. The advantage of new methods may be also successful treatment of ready meals and can be used in other disciplines. It concerns especially the methods of impingement and impingement jet fluidization. logicznych czynników roboczych takich jak powietrze czy ciekły azot. W obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego zjawisko fluidyzacji znalazło zastosowanie przede wszystkim w chłodnictwie i suszarnictwie. Ze względu na chęć rozszerzenia zakresu stosowalności zjawiska fluidyzacji w procesach przetwórczych, podjęto próby jego modyfikacji. Wieloletnie badania dały początek nowym rozwiązaniom procesu, określanym jako pokrewne fluidyzacji. Podstawową wielkością dającą przewagę tym procesom nad klasyczną fluidyza[...]

 Strona 1  Następna strona »